10

Santoiq Pali Panha Tễ Puo Sa-lamôn

1Nâi la santoiq pali panha tễ puo Sa-lamôn: Carnễn rangoaiq táq yỗn mpoaq tanga pahỡm; ma carnễn sacũl táq yỗn mpiq cỡt túh ngua.
2Sốc bữn cỗ tễ táq ranáq sâuq, lứq tỡ bữn cỡt kia ntrớu; ma ngê tanoang o têq chuai amoong cũai.
3Yiang Sursĩ tỡ bữn yỗn cũai tanoang o cỡt panhieih khlac; cớp án tỡ yỗn cũai sâuq bữn máh mứt alới sâng yoc.
4Cũai aloah cỡt cadĩt lứq lơ; ma cũai sarâng cỡt sốc la‑ữt.
5Cũai rangoaiq parỗm pachứm saro toâq catữ sot; ma cũai bếq anoih bo catữ sot, lứq án cỡt casiet táq.
6Cũai tanoang o bữn roap ŏ́c bốn sa‑ữi ramứh; ma santoiq cũai sâuq pai dốq cutooq dŏq máh ngê tachoât tâng mứt án.
7Bốn lứq hái sanhữ cũai tanoang o, ma cũai sâuq noau khlĩr chái lứq.
8Cũai rangoaiq noap ĩt toâq noau tĩeih atỡng o; ma cũai sacũl bán luloai, ki cỡt ranáq rúng.
9Cũai tanoang o bữn ỡt plot-plál níc; ma cũai tỡ bữn tanoang, toâq parsốt noau dáng raloaih tễ ranáq sâuq án táq.
10Cũai cunhĩu moat dŏq cutooq ŏ́c pĩeiq, lứq án dững atoâq ranáq túh coat; ma cũai aléq khớn sưoq choâng moat cũai táq ranáq lôih, ki án dững ŏ́c ratoi.
11Parnai cũai o cỡt samoât mec dỡq yỗn tamoong; ma parnai cũai sâuq dốq cutooq máh ngê tachoât.
12Manoaq kêt manoaq táq yỗn cỡt ralỗih; ma manoaq ayooq manoaq táq yỗn manoaq têq táh lôih manoaq.
13Cũai rangoaiq táq ntỡng santoiq rangoaiq; ma cũai sacũl, lứq noau toân án toâq dũi.
14Cũai rangoaiq rien yỗn dáng sa‑ữi, machớng noau parỗm pachứm saro tâng sũ; ma bỗq cũai sacũl atoâq ranáq rúng pứt.
15Máh cũai sốc poâng tâng sanốc ntữn alới; ma cũai cadĩt ŏ́q ntrớu ễ poâng.
16Cũai tanoang o bữn roap cóng tamoong; ma cũai sâuq, án palỗ chíq mun án na táq ranáq lôih.
17Cũai aléq ma trĩh santoiq noau tĩeih atỡng, ki án bữn tamoong; ma cũai aléq ma tỡ bữn trĩh toâq noau tĩeih atỡng, ki án clŏ́c rana.
18Cũai aléq kêt yớu ma cutooq dŏq tâng mứt, án la cũai lauq; cũai aléq voŏq yớu, cũai ki la sacũl.
19Cũai loai sa‑ữi dốq lêr lôih; ma cũai rangoaiq dốq án cubĩm bỗq.
20Santoiq cũai tanoang o cỡt samoât práq o lứq; ma sarnớm cũai sâuq chanchớm bữn kia nghễl lứq.
21Santoiq cũai o atoâq ŏ́c o yỗn sa‑ữi náq; ma cũai sacũl cuchĩt cỗ tian án sacũl.
22Ŏ́c bốn tễ Yiang Sursĩ táq yỗn cũai cỡt sốc bữn. Cớp án tỡ bữn acữn achỗn ễn ŏ́c túh ngua yỗn hái.
23Cũai sacũl par‑ễq táq ranáq sâuq; ma cũai rangoaiq mác lứq táq ranáq rangoaiq.
24Ranáq ntrớu cũai sâuq clơng, ranáq ki lứq toâq pỡ án; ma ranáq ntrớu cũai tanoang o ỡt ngcuang, lứq Ncháu yỗn án bữn.
25Tữ cuyal rapuq khoiq vớt chơ, cũai sâuq tỡ bữn noâng; ma cũai tanoang o noâng ỡt plot ien níc.
26Samoât nnhŏ́q táq yỗn canễng cỡt sakĩer, cớp phĩac ũih cu‑ũt táq yỗn moat cỡt yarĩaq, machớng ki tê cũai aloah táq yỗn ncháu án tỡ bữn bũi pahỡm.
27Cũai aléq yám noap Yiang Sursĩ, án lứq bữn tamoong dũn; ma dỡi tamoong cũai loâi cỡt cakéh la‑ữt.
28Toâq parsốt, ŏ́c cũai o ngcuang táq yỗn án bũi óh; ma ŏ́c cũai sâuq ngcuang ŏ́q ntrớu loâng.
29Yiang Sursĩ la ntốq cũai tanoang o cupua; ma án pupứt cũai táq ranáq sâuq.
30Cũai tanoang o bữn ỡt ien khễ níc; ma cũai sâuq tỡ bữn tamoong noâng tâng cloong cutễq nâi.
31Bỗq cũai tanoang o táq ntỡng santoiq rangoaiq; ma bỗq cũai sâuq, ki noau cusũm chíq. 32Cũai tanoang o táq ntỡng ống santoiq pĩeiq; ma cũai sâuq táq ntỡng moang santoiq ĩ-par-ĩ.