10

Xalaumoo tej paaj lug

1Xalaumoo tej paaj lug.

  Tug tub ntse ua rua leej txwv zoo sab,
   tug tub ruag ua rua leej nam nyuaj sab.
  2Tej nyaj txag kws ua limham tau lug
   tsw muaj nuj nqes,
  tassws txujkev ncaaj nceeg
   cawm kuas dim kev tuag.
  3Yawmsaub tsw ca cov tuabneeg
   ncaaj nceeg tshaib,
  tassws nwg tsw pub cov tuabneeg limham
   tau lawv le kws puab ntshaw.
  4Txhais teg cis nkeeg yuav pluag,
   txhais teg nquag yuav ua rua nplua nuj.
  5Tug tub kws sau qoob loos
   rua lub caij ntuj qhua mas nwg paub taab,
  tassws tug tub kws tsaug zug lub caij sau qoob
   yuav coj kev txaaj muag lug.
  6Tej koob moov yuav lug rua sau
   cov tuabneeg ncaaj nceeg taubhau,
  tassws cov tuabneeg limham lub qhov ncauj
   npog txujkev ua nruj ua tswv.
  7Qhov kws ncu txug cov tuabneeg ncaaj nceeg
   yog tau koob moov,
  tassws cov tuabneeg limham
   lub suab lub npe yuav lwj taag.
  8Tug kws lub sab muaj tswvyim
   nwg yuav muab tej lug nkaw saib hlub,
  tassws tug kws ruag ncauj ntau
   yuav raug kev puam tsuaj.
  9Tug kws ua lub sab dawb paug
   yuav nyob ruaj khov,
  tassws tug kws coj nkhaus
   suavdawg yeej yuav paub.
  10Tug kws zwg ncauj ntxw muag
   kuj ua kuas muaj kev ntxhuv,
  tassws tug kws muaj cuabkaav ntuag
   ua kuas nyob sws hum xeeb.
  11Cov kws ncaaj nceeg lub qhov ncauj
   yog lub qhov dej txhawv kws pub txujsa,
  tassws tug tuabneeg limham lub qhov ncauj
   npog txujkev ua nruj ua tswv.
  12Txujkev sws ntxub tshaum kuas muaj
   kev sws caav sws tshe,
  tassws txujkev hlub yuav tswj tau
   txhua yaam kev txhum.
  13Yuav tau tswvyim ntawm
   tug kws thoob tswb to nrog daim tawv ncauj,
  tassws raab nplawm yuav ntaus
   tug kws tsw thoob tswb nraus qaum.
  14Cov kws muaj tswvyim
   yuav khaws kev txawj ntse ca,
  tassws qhov kws tug ruag ntau ncauj
   coj kev puam tsuaj lug ze.
  15Tug nplua nuj tej nyaj txag
   yog nwg lub nroog ruaj khov,
  tassws tug pluag txujkev pluag
   yog nwg txujkev puam tsuaj.
  16Cov tuabneeg ncaaj nceeg tej nqe zug
   yuav coj moog tau txujsa,
  cov tuabneeg limham tej nqe zug
   yuav coj moog saws lub txem.
  17Tug kws noog lug qhuab qha
   kuj nyob huv txujkev kws tau txujsa,
  tassws tug kws tsw leeg yuav
   tej lug qhuab ntuag yuav yuam kev.
  18Tug kws zais nwg tej kev ntxub rua nruab sab,
   nwg daim tawv ncauj daag,
  hab tug kws ab ham luas
   yog tug tuabneeg ruag.
  19Yog ntau ncauj yeej yuav muaj kev txhum,
   tassws tug kws tswj nwg daim tawv ncauj
   mas nwg paub taab.
  20Tug kws ncaaj nceeg tug nplaig
   yog cov tseem nyaj,
  tug tuabneeg limham lub sab
   tsw muaj nuj nqes hlo le.
  21Tug kws ncaaj nceeg daim tawv ncauj
   yug tau tuabneeg coob coob,
   tassws tug kws ruag tuag vem tsw thoob tswb.
  22Yawmsaub tej koob moov ua kuas nplua nuj,
   nwg tsw ntxwv kev nyuaj sab rua.
  23Qhov kws ua txhum ua qas
   mas tug ruag saib yog kev lomzem xwb,
  qhov kws muaj tswvyim xyum zoo
   mas ua rua tug kws thoob tswb to nrog zoo sab.
  24Yaam kws tug tuabneeg limham ntshai
   yeej yuav lug raug nwg,
  yaam kws tug ncaaj nceeg ntshaw
   Vaajtswv yeej yuav pub.
  25Thaus cua daaj cua dub ntsawj tuaj
   tug tuabneeg limham pluj taag lawm,
  tassws tug kws ncaaj nceeg
   nyob ruaj khov moog ib txhws.
  26Tej kua qaub rhab nav le caag
   hab tej paa tawg nchu qhov muag le caag,
  tes tug cis nkeeg yuav zoo ib yaam le ntawd
   rua tug kws khaiv nwg.
  27Qhov kws fwm hab paub ntshai Yawmsaub
   yuav txuas txujsa ntev moog,
  tassws tug tuabneeg limham lub naj lub xyoo
   yuav tsw ntev.
  28Qhov kws cov ncaaj nceeg vaam
   yuav tav rua txujkev zoo sab xyiv faab,
  tassws qhov kws cov tuabneeg limham vaam
   yuav pluj taag moog.
  29Yawmsaub yog lub chaw ruaj khov
   rua tug kws sab ncaaj,
   tassws nwg yuav rhuav tshem cov kws ua phem.
  30Cov kws ncaaj nceeg
   yuav tsw raug muab rhu pov tseg,
  tassws tug kws ua limham
   yuav tsw tau nyob huv lub tebchaws.
  31Tug tuabneeg ncaaj nceeg lub qhov ncauj
   nthuav tswvyim tawm lug,
  tassws tug nplaig ntxeev ntxag
   yuav raug muab txav pov tseg.
  32Tug tuabneeg ncaaj nceeg daim tawv ncauj
   paub tej lug kws hum luas,
  tassws tug tuabneeg limham lub qhov ncauj
   tsuas paub tej lug ntxeev ntxag xwb.