10

Xalumoos Tej Pajlug

1Tej no yog Xalumoos tej pajlug: Tus tub uas muaj tswvyim ua rau leej txiv zoo siab heev rau nws; tus tub uas ruam coj kev ntxhov siab los rau nws niam.
2Tej nyiaj txiag uas koj tau los ntawm txojkev tsis ncaj ncees, yuav tsis ua rau koj npluanuj, tiamsis tej uas tau los ntawm kev ncaj ncees yuav cawm tau koj txojsia.
3Tus TSWV yuav tsis cia tej neeg ncaj ncees tshaib nqhis, tiamsis nws yuav tsis pub cov neeg siab phem tau tej uas lawv ntshaw.
4Kev tubnkeeg yuav ua rau koj pluag, tiamsis kev nquag yuav ua rau koj npluanuj.
5Tus uas muaj tswvyim, nws mob siab sau qoobloo rau thaum tej qoob siav, tiamsis tus uas pw thaum lub caij sau qoob yuav tau kev txajmuag.
6Tus neeg siab zoo yuav tau txais koob hmoov, tiamsis tus neeg siab phem hais tej lus tsis zoo.
7Luag yuav nco ntsoov tej neeg siab zoo lub koob mus li, tiamsis tus neeg siab phem yuav tsis muaj leejtwg nco txog.
8Tus neeg muaj tswvyim khaws luag tej lus qhuab ntuas, tiamsis tus neeg ntau ncauj yuav raug kev puastsuaj.
9Tus neeg ncaj ncees tau nyob kaj siab lug, tiamsis tus neeg tsis ncaj ncees yuav raug luag ntes.
10Tus uas zais siab mas ua kom muaj kev kub ntxhov, tiamsis tus uas ntuas luag tabmeeg yuav ua kom muaj kev sib haumxeeb.
11Tus neeg siab zoo tej lus yog lub qhovdej uas cawm siav, tiamsis tus neeg siab phem tos rawv ntxo luag xwb.
12Kev ntxub ua kom muaj teebmeem, tiamsis kev hlub ua rau kev cibnyeej ploj mus.
13Tus neeg txawj ntse hais tej lus uas luag totaub, tiamsis tus neeg ruam yuav raug luag nplawm.
14Tus neeg muaj tswvyim khaws tej kev txawj ntse cia, tiamsis thaum tus neeg ruam hais lus, ua rau muaj kev kub ntxhov.
15Nyiaj txiag tsomkwm cov neeg npluanuj, tiamsis cov pluag raug kev tsimtxom thiab puastsuaj.
16Nqi zog rau tus uas ua zoo yog txojsia, tiamsis tej uas tus ua phem tau yog kev puastsuaj.
17Tus neeg uas ua tib zoo mloog thaum luag qhuab ntuas yuav tau txojsia, tiamsis tus neeg uas tsis lees yuav luag tej lus ntuas yuav raug kev puastsuaj.
18Tus neeg uas zais nws tej kev ntxub rau nruab siab yog ib tug neeg dag. Leejtwg ua neeg ntau ncauj tus ntawd yog ib tug neeg ruam.
19Yog koj ua neeg ntau ncauj, yuav ua rau koj hais lus txhaum ntau ntxiv. Yog koj ntse, koj tsis txhob ua neeg ntau ncauj.
20Tus neeg siab zoo tej lus muaj nqis ib yam li tej tseem nyiaj, tus neeg siab phem tej kev xav tsis muaj qabhau dabtsi.
21Tus neej siab zoo tej lus pab tau coob leej, tiamsis tus neeg ruam tuag vim nws tsis txawj xav.
22Twb yog tus TSWV foom koob hmoov rau koj, koj thiaj muaj txiag npluanuj. Tsis yog qhov uas koj niaj hnub khwv ua rau koj npluanuj.
23Tus uas zoo siab ua txhaum yeej yog neeg ruam. Tus neeg txawj ntse yeej txaus siab rau nws lub tswvyim.
24Cov neeg ncaj ncees tau tej uas lawv xav yuav, tiamsis tej uas cov neeg ua phem ntshai yuav los raug lawv.
25Cua daj cua duab ntsawj cov neeg uas ua phem mus povtseg, tiamsis cov neeg ncaj ncees yuav tau zoo nyob kaj siab lug.
26Tsis txhob txib tus neeg tubnkeeg mus ua ib yam dabtsi rau koj. Nws yuav zoo li cov kua qaub rau koj cov kaus hniav lossis zoo li tej pa taws uas ntshawb koj qhovmuag.
27Ua lub neej hwm tus TSWV, koj thiaj yuav muaj txojsia ua neej nyob ntev. Cov neeg siab phem tuag ua ntej lawv lub caij nyoog.
28Cov neeg ncaj ncees txojkev cia siab coj lawv mus rau qhov tau zoo, tiamsis cov neeg ua phem ua neej tsaus ntuj nti tsis pom yav tom ntej.
29Tus TSWV tsomkwm tej neeg ncaj ncees, tiamsis nws rhuav tshem tej neeg uas ua txhaum.
30Cov neeg ncaj ncees yuav tau nyob hauv lub tebchaws, tiamsis cov neeg ua phem yuav raug muab ntiab tawm.
31Cov neeg ncaj ncees xaiv tej lus zoo hais, tiamsis luag yuav txwv tus nplaig uas hais lus phem.
32Cov neeg ncaj ncees paub hais tej lus uas txaus sawvdaws yuav, tiamsis cov neeg siab phem hais tej lus uas chob siab xwb.