10

1Klei Mtao Salômôn blŭ bi hriêng:
   Sa čô anak êkei thâo mĭn bi mơak kơ ama ñu,
   ƀiădah sa čô anak êkei mluk bi ênguôt amĭ ñu.
  2Dŏ ngăn arăng mâo hŏng klei amâo kpă amâo jing yuôm ôh,
   ƀiădah klei kpă ênô bi mtlaih mơ̆ng klei djiê.
  3Yêhôwa amâo brei ôh phung kpă ênô ư̆ êpa,
   ƀiădah Ñu hngah klei phung ƀai tluh.
  4Hlei pô alah mă bruă bi ƀun ƀin ñu pô,
   ƀiădah kngan pô kriăng bi mdrŏng.
  5Sa čô anak êkei mkăm pioh êjai yan bhang jing thâo mĭn,
   ƀiădah sa čô anak êkei pĭt êjai yan puôt brei klei hêñ.
  6Mâo klei jăk jĭn ti dlông boh kŏ mnuih kpă ênô,
   ƀiădah ƀăng êgei phung ƀai mdăp klei jhat.
  7Klei hdơr kơ mnuih kpă ênô jing klei jăk jĭn,
   ƀiădah anăn phung jhat ƀai srăng luč rai.
  8Hlei pô mâo ai tiê thâo mĭn srăng gưt klei mtă,
   ƀiădah pô mluk kreh blŭ srăng rai luč.
  9Hlei pô êbat hlăm klei ênuah ênô êbat hŏng klei hnŭk ênang,
   ƀiădah hlei pô êbat êlan wê arăng srăng mâo mă.
  10Hlei pô kliêk ală ngă klei rŭng,
   pô mluk blŭ lu srăng rai luč.
  11Ƀăng êgei mnuih kpă ênô jing akŏ klei hdĭp,
   ƀiădah ƀăng êgei phung ƀai mdăp klei jhat.
  12 Klei bi êmut mčhur klei bi msao,
   ƀiădah klei khăp guôm jih klei soh.
  13Mnuih thâo săng blŭ klei knhâo,
   ƀiădah pô kƀah klei thâo săng arăng srăng čăm hŏng giê hnuăt.
  14Phung thâo mĭn mkuôm pioh klei thâo mĭn lu,
   ƀiădah klei mnuih mluk blŭ brei klei bi rai truh.
  15Ngăn drăp mnuih mdrŏng jing msĕ si kđông kjăp kơ ñu,
   klei phung ƀun ƀin kƀah mjing klei bi rai kơ diñu.
  16Ênoh mưn kơ mnuih kpă ênô atăt kơ klei hdĭp,
   boh mnga mnuih jhat mâo atăt kơ klei bi kmhal.
  17Hlei pô tŭ klei bi hriăm dôk hlăm êlan nao kơ klei hdĭp,
   ƀiădah hlei pô hngah klei mkra srăng klah đuĕ.
  18Hlei pô mdăp klei bi êmut mâo kƀông luar,
   leh anăn hlei pô blŭ mčeh jing sa čô mluk.
  19Hlăm klei arăng blŭ lu ênưih mâo klei soh,
   ƀiădah pô răng kơ êlah ñu jing pô thâo mĭn.
  20Êlah mnuih kpă ênô jing msĕ si prăk doh,
   ai tiê phung ƀai amâo yuôm ôh.
  21Êlah pô kpă ênô čiêm lu mnuih,
   ƀiădah phung mluk djiê kyua kƀah klei thâo săng.
  22Klei jăk jĭn Yêhôwa bi mdrŏng mnuih,
   leh anăn Ñu amâo lŏ thiăm klei ênguôt ôh.
  23Sa čô mluk yap klei ngă soh jing msĕ si klei hlăp,
   ƀiădah klei ngă hŏng klei thâo mĭn bi mơak kơ pô mâo klei thâo săng.
  24Klei phung ƀai hyưt srăng truh kơ diñu pô,
   ƀiădah arăng srăng brei ya klei mnuih kpă ênô čiăng.
  25Tơdah angĭn êbŭ êgao leh, amâo lŏ mâo phung ƀai ôh,
   ƀiădah mnuih kpă ênô dôk kjăp hlŏng lar.
  26Msĕ si êa msăm ngă kơ êgei leh anăn săp pui ngă kơ ală,
   msĕ snăn mnuih alah jing kơ pô tiŏ nao ñu.
  27Klei huĭ mpŭ kơ Yêhôwa bi sui hruê arăng dôk hdĭp,
   ƀiădah thŭn phung soh dôk hdĭp jing ƀiă.
  28Klei phung kpă ênô čang hmăng srăng truh hŏng klei hơ̆k,
   ƀiădah klei phung ƀai čang guôn amâo srăng truh ôh.
  29Êlan Yêhôwa jing kđông mgang kơ phung kpă ênô,
   ƀiădah jing klei bi rai kơ phung ngă ƀai.
  30Phung kpă ênô amâo srăng mgei ôh,
   ƀiădah phung ƀai amâo srăng dôk hlăm čar ôh.
  31Ƀăng êgei mnuih kpă ênô bi kbiă klei thâo mĭn,
   ƀiădah arăng srăng khăt hĕ êlah phung wê.
  32Êlah mnuih kpă ênô thâo blŭ klei bi mơak,
   ƀiădah ƀăng êgei phung ƀai blŭ klei wê.