24

-19-

1Tsis txhob khib rau cov neeg ua phem ua qias, thiab tsis txhob nrog lawv ua phoojywg, 2rau qhov lawv lub siab xav ua limhiam, thiab lawv lub ncauj hais tej lus tsis zoo.

-20-

3Tus uas muaj tswvyim thiab txawj ntse, nws lub tsev yuav nyob ruaj khov. 4Yog muaj kev txawj ntse, ces muaj tej rooj tog uas zoo nkauj thiab muaj nqis nyob hauv tsev.

-21-

5Muaj tswvyim zoo dua muaj zog, kev txawj ntse yeej tseemceeb dua lub dag lub zog. 6Nej yuav tsum npaj tswvyim kom zoo ua ntej nej mam li mus ntaus rog, yog muaj ntau tus tuav tswvyim nej yim huab yuav kovyeej.

-22-

7Cov neeg txawj ntse hais tej lus uas tob tob ua rau tus neeg ruam tsis totaub; thaum sib tham txog tej yam tseemceeb, tus ruam tsis muaj lus hais li.

-23-

8Yog koj pheej nrhiav tswvyim ua phem xwb, luag yuav hais tias koj yog tus neeg thab plaub. 9Txhua yam uas tus neeg ruam xav puavleej yog kev txhaum. Sawvdaws ntxub tus neeg uas pheej thuam lwm tus.

-24-

10Yog koj qaug zog thaum raug kev ntxhov siab, ces yog koj siab yau heev.

-25-

11Tsis txhob ua xyem xyav, cia li pab tus neeg tsis muaj txim txhaum uas luag yuav coj mus tua povtseg. 12Koj yuav hais tias tsis yog koj feem xyuam, tiamsis Vajtswv paub thiab yuav txiav txim raws li koj ua. Nws ntsia ntsoov koj, nws yeej paub koj lub siab, thiab nws yuav muab nqi zog rau koj raws li tej uas koj ua lawm.

-26-

13Metub, cia li noj zib ntab, rau qhov zib ntab yog yam zoo. Cov zib ntab uas ntws ntawm daim nas ntab los qab zib rau koj tus nplaig, 14koj yuav paub hais tias tswvyim zoo ib yam li ntawd rau koj txojsia. Yog koj tau tswvyim, koj lub neej yav tom ntej yuav kaj siab lug.

-27-

15Tsis txhob ua li tus neeg siab phem uas pheej nrhiav tswvyim mus nyiag lossis rhuav tus neeg ncaj ncees tej vajtse. 16Tus neeg ncaj ncees ntog pestsawg zaus los nws yeej sawv taus, tiamsis kev puastsuaj rhuav tshem cov neeg ua phem.

-28-

17Tsis txhob zoo siab thaum koj tus yeebncuab raug kev puastsuaj, thiab tsis txhob zoo siab thaum nws ntog. 18Yog koj hnyos koj tus yeebncuab, tus TSWV yeej yuav paub; nws tsis nyiam koj ua li ntawd, thiab tej zaum nws yuav tsis rau txim rau koj tus yeebncuab.

-29-

19Tsis txhob nyuaj siab rau tej neeg ua phem, tsis txhob khib tej uas lawv ua. 20Tus neeg ua phem yeej tsis muaj kev cia siab rau yav tom ntej, thiab lawv lub neej tsaus ntuj nti.

-30-

21Kuv tus metub, koj yuav tsum hwm tus TSWV thiab hwm vajntxwv. Tsis txhob koom nrog cov neeg uas ntxeev siab tawmtsam tus TSWV thiab vajntxwv hlo li; 22cov neeg uas ua li ntawd twb yuav raug kev puastsuaj sai. Koj puas paub hais tias Vajtswv lossis vajntxwv yuav tso kev puastsuaj los rau koj hnyav npaum li cas?

Tej Lus Ntuas Ntxiv

23Tej lus no yog cov neeg txawj ntse hais:
 Qhov uas txhob txwm txiav txim tsis ncaj rau luag yog koj ua tsis yog lawm.
24Yog tus txiav txim phua lub txim tsis txhaum rau tus neeg txhaum, nws yuav raug luag foom thiab ntxub. 25Tiamsis tus uas txiav txim rau tus neeg ua txhaum, tus ntawd lub neej yuav vammeej thiab tau koob meej.
26Tus uas muab lo lus tseeb teb luag, qhia hais tias yog phoojywg zoo.
27Tsis txhob maj ua koj lub tsev thiab npaj koj lub cuab lub yig ua ntej koj npaj tau thaj teb thiab txhua yam txij tso.
28Tsis txhob ua timkhawv tsis tseeb tawmtsam lwm tus uas tsis tau ua txhaum lossis hais tej lus uas ntxias luag yuam kev. 29Tsis txhob hais tias, “Kuv yuav ua rau nws ib yam li nws tau ua rau kuv lawm. Kuv yuav pauj tej uas nws ua rau kuv lawm rov rau nws.”
30Kuv mus ncig thoob plaws tus neeg ruam thiab tus neeg tubnkeeg tej liaj teb thiab tej vaj txiv hmab huv tibsi lawm. 31Muaj pos thiab nroj fab puv nkaus daim teb xwb; tej ntsa zeb uas xov ncig daim teb puavleej pob tas rau hauv av. 32Kuv saib tej no thiab kuv muab xav mas kuv kawm tau tej yam zoo ntawm zaj no: 33Mus pw ib pliag thiab tsaug ib tsig zog tso; khawm tes so ib pliag tso, 34tiamsis thaum koj tseem tabtom pw tsaug zog, kev txomnyem yuav los raug koj ib yam li tubsab nqa rawv qws tuaj huab koj lub neej ntag.