7

1Metub, koj nco ntsoov kuv tej lus thiab khaws kuv tej lus cia rau nruab siab. 2Ua koj lub neej li kuv qhia, koj thiaj yuav muaj sia ua neej nyob. Koj yuav tsum ua tib zoo mloog kuv tej lus qhia ib yam li koj txuag koj ob lub qhovmuag. 3Nco ntsoov kuv tej lus qhia txhua lub sijhawm; muab khaws nkaus rau nruab siab. 4Suav hais tias lub tswvyim yog koj tus muam, thiab kev txawj ntse yog koj tus phoojywg zoo. 5Tej lus ntawd yuav tswj tsis pub kom koj mus ti luag tej pojniam, thiab tej pojniam uas hais lus mos lus muag.

Tus Niamntiav

6Muaj ib zaug kuv tuaj hauv kuv lub tsev saib ntawm qhovrai mus, 7kuv pom muaj ib pab tub hluas uas tsis tau paub qabhau taug kev tuaj, tiamsis muaj ib tug yog tus ruam tshaj cov. 8Nws txawm taug kev mus ze rau ntawm txojkev tshuam uas tus pojniam ntawd nyob, thiab mus ze rau ntawm tus pojniam ntawd lub tsev, 9thaum hnub poobqho uas twb tsaus ntuj zuag lawm. 10Tus pojniam txawm tawm tuaj cuag tus tub hluas; tus pojniam ntawd hnav tsoos zoo ib yam li tus niamntiav thiab npaj tej tswvyim dag ntxias. 11Nws ua tus muaj plhus ntxiag tsis paub txajmuag rau tej neeg uas dua kev, 12lossis mus sawv ntawm tej kev tshuam tos, muaj qee zaus nws mus sawv piavyeev hauv tej plawv kev, muaj qee zaus nws mus sawv piavyeev hauv tej kiab tej khw. 13Nws xyab hlo npab mus puag nkaus tus tub hluas ntawd nwj kiag, saib ntsoov tus tub hluas tsis ntsais muag li thiab hais tias, 14“Hnub no kuv tua tsiaj fij thiab muaj tej nqaij theej txhoj ntawd ntau heev. 15Yog li ntawd, kuv thiaj tawm tuaj nrhiav koj. Mas kuv xav ntsib koj kawg li, muaj hmoo kuv thiaj ntsib koj ntawm no! 16Kuv twb muab tej ntaubmag txaij nraug zees uas coj nram tebchaws Iziv tuaj los pua kuv lub txaj huv tibsi lawm. 17Kuv twb muab tshuaj tsw qab mules, alu-es thiab kinamoos los pleev kuv lub txaj tsw qab ntxiag lawm. 18Cia li nrog kuv mus! Wb yuav sib puag pw zoo siab ib hmos kaj ntug. Wb ib leeg yuav txaus siab rau ib leeg txhais npab. 19Kuv tus txiv tsis nyob hauv tsev. Nws mus kev deb lawm. 20Nws nqa hlo lub hnab nyiaj nrog nws mus, thiab nws yuav mus ntev txog ob lub limtiam mam li rov qab los.” 21Tus pojniam ntawd hais tej lus mos lus muag haub ntxias, ces tus tub hluas thiaj qaug siab hlo rau tus pojniam ntawd tej lus ntxias. 22Tamsim ntawd nws cia li nrog tus pojniam mus ib yam li luag cab tus heev nyuj mus khi rau ntawm tswg tua, thiab ib yam li luag puav tus muaslwj khiav mus mag lub vojhlua, 23yog qhov chaw uas xib xubvos yuav chob mus ti nkaus rau hauv nws lub plawv. Nws zoo ib yam li tus noog uas ya mus mag lub vas, nws twb tsis paub hais tias nws txojsia twb poob mus rau txojkev puastsuaj lawm.
24Cov metub, nimno nej cia li mloog kuv hais thiab khaws kuv tej lus cia. 25Tsis txhob pub tej pojniam uas zoo li tus pojniam no ntxias tau nej lub siab; tsis txhob ua tus neeg uas tsis paub qabhau dabtsi thiab raws nws qab mus. 26Nws twb ua rau ntau tus txivneej raug puastsuaj thiab ua rau coob leej tuag lawm suav tsis txheeb. 27Yog koj mus rau hauv nws tsev, ces yog koj tabtom taug kev mus rau hauv tubtuag teb lawm ntag. Qhov ntawd yog txojkev tuag sai kawg nkaus li.