24

1Đăm tluh ôh kơ phung ƀai,
   kăn čiăng dôk mbĭt hŏng diñu rei,
  2kyuadah ai tiê diñu trông čhai ngă klei ƀai,
   leh anăn êlah diñu blŭ klei rŭng răng.

  3Hŏng klei thâo mĭn arăng mdơ̆ng sang,
   leh anăn hŏng klei thâo săng sang anăn jing kjăp.
  4Hŏng klei thâo săng lu adŭ bŏ
   hŏng djăp mta ngăn drăp yuôm leh anăn siam.

  5Sa čô mnuih thâo mĭn mâo klei ktang,
   leh anăn mnuih thâo săng đĭ ktang hĭn.
  6Hlăm klei bi blah, ih knang kơ klei knhâo,
   leh anăn hŏng lu mnuih trông čhai mâo klei dưi. Čiăng mâo klei dưi, h knang kơ lu phung kčĕ.

  7Klei thâo mĭn jing êlam đei kơ mnuih mluk,
   ñu amâo ha ƀăng êgei ôh ti anôk ƀăng jang.

  8Hlei pô mĭn ngă nanao klei jhat,
   arăng pia ñu sa čô mnuih bŏ hŏng mnêč jhat.
  9Klei mĭn čiăng ngă mơ̆ng klei mluk jing klei soh,
   leh anăn mnuih mưč jing pô arăng bi êmut kheh.

  10Tơdah ih êdu ai ti hruê knap mñai,
   klei ktang ih điêt êdi.

  11Dŏng bĕ phung arăng atăt kơ klei djiê,
   bi mtlaih bĕ phung nao kơ anôk arăng bi mdjiê.
  12Tơdah ih lač, “Nĕ anei, hmei amâo thâo ôh klei anăn,”
   amâo djŏ hĕ Pô ksiêm ai tiê ƀuh leh klei anăn?
  Amâo djŏ hĕ Pô kiă kriê mngăt ih thâo leh klei anăn?
   Leh anăn amâo djŏ hĕ ñu srăng bi wĭt kơ grăp čô tui si bruă gơ̆ ngă leh?

  13Ơ anak kâo, ƀơ̆ng bĕ êa hnuê, kyuadah ñu jing jăk,
   êa hnuê ksing hnuê jing mmih kơ ƀăng êgei ih.
  14Msĕ mơh brei ih thâo klei thâo mĭn jing mmih kơ mngăt ih,
   tơdah ih mâo gơ̆, ih srăng mâo klei jăk mơak mơ̆ng anei kơ anăp,
   leh anăn klei ih čang hmăng amâo srăng rai tuč ôh.

  15Đăm ngă msĕ si mnuih ƀai dôk kăp ngă kơ sang mnuih kpă,
   đăm bi rai ôh anôk gơ̆ dôk,
  16kyuadah wăt tơdah sa čô mnuih kpă lĕ buh kjuh bliư̆,
   ñu ăt lŏ kgŭ mơh,
   ƀiădah klei knap mñai srăng bi rai phung ƀai.

  17Đăm mơak ôh tơdah pô roh ih lĕ buh,
   đăm brei ai tiê ih hơ̆k kdơ̆k ôh tơdah ñu têč hnêč,
  18huĭdah Yêhôwa ƀuh klei anăn leh anăn amâo mơak ôh,
   leh anăn lui amâo lŏ ăl kơ gơ̆.

  19Đăm rŭng răng ôh kyua phung ngă klei jhat,
   đăm tluh kơ phung ƀai ôh,
  20kyuadah mnuih ƀai amâo srăng dôk sui ôh,
   pui kđen phung ƀai srăng djiê.
  21Ơ anak kâo, brei ih huĭ mpŭ kơ Yêhôwa leh anăn kơ mtao,
   đăm bi mguôp ôh hŏng phung bi kdơ̆ng hŏng diñu.
  22Kyuadah diñu srăng bi rai digơ̆ bhiâo riâo rit,
   leh anăn hlei pô dưi thâo klei knap mñai Yêhôwa amâodah mtao srăng bi truh kơ phung anei phung adih?

Lŏ Mâo Klei Blŭ Thâo Mĭn Mkăn

23Klei anei msĕ mơh jing klei phung thâo mĭn blŭ:
  Amâo jăk ôh khua phat kđi dôk tĭng sa nah.
  24Hlei pô lač kơ mnuih ƀai, “Ih amâo soh ôh,”
   phung ƀuôn sang srăng tăm pah,
   leh anăn phung găp djuê mnuih srăng bi êmut kơ ñu.
  25Ƀiădah phung ƀuah phung ƀai srăng mâo klei mơak,
   leh anăn arăng srăng hơêč hmưi klei jăk jĭn kơ diñu.
  26Hlei pô lŏ wĭt lač hŏng klei djŏ,
   jing msĕ si klei čŭm ti kƀuê.
  27Mkra bĕ bruă ih ti tač,
   jah jik bĕ hma ih;
   leh anăn êdei kơ anăn brei ih mdơ̆ng sang ih.

  28Đăm jing pô kčŭt kơ pô riêng gah ih amâo mâo klei ôh,
   đăm blŭ klei mplư ôh.
  29Đăm lač ôh, “Kâo srăng ngă kơ ñu msĕ si ñu ngă leh kơ kâo,
   kâo srăng bi wĭt kơ ñu tui si klei ñu ngă leh.”

  30Kâo găn leh hma sa čô mnuih alah,
   găn đang boh kriăk ƀâo sa čô mnuih amâo mâo klei thâo mĭn ôh,
  31leh anăn nĕ anei, êruê pam tar ƀar hma anăn,
   êruê ana guôm lăn
   leh anăn mnư̆ boh tâo klưh leh.
  32Kâo dôk dlăng, leh anăn ksiêm mĭn,
   kâo ƀuh leh anăn kâo hriăm:
  33 pĭt ƀiă, mdei ƀiă, kuăl kngan čiăng pĭt ƀiă,
  34snăn klei ƀun ƀin srăng truh kơ ih msĕ si sa čô mnuih knĕ,
   leh anăn klei kƀah msĕ si sa čô mnuih djă mnơ̆ng bi blah.