6

Tej Lus Ntuas Ntxiv

1Metub, koj puas tau coglus rau leejtwg uas yuav pab them nws tej nuj nqi? 2Koj tej lus puas rov khi koj thiab koj tej lus cog tseg puas rov ua lub vojhlua cuab koj kev? 3Metub, yog koj tau coglus li ntawd, ces koj poob rau tus neeg ntawd qab hwjchim lawm; koj cia li mus cuag nws thiab thov thim koj tej lus cog tseg kom nws tso koj, koj thiaj yuav dim. 4Koj tsis txhob pw tsaug zog lossis nyob ncaws nruj nris. 5Cia li khiav tawm ntawm lub vojhlua ib yam li tus noog lossis tus muaslwj khiav ntawm tus neeg yos tua tsiaj.
6Tus neeg tubnkeeg, koj cia li mus saib ntsaum, saib ntsaum ua ntsaum lub neej li cas, koj thiaj li muaj tswvyim. 7Tej ntsaum twb tsis muaj thawjcoj, tsis muaj nomtswv, lossis tsis muaj ib tug thawjtswj kav li, 8tiamsis lub caij ntuj sov lawv txawj mus nrhiav zaub mov los npaj cia noj rau lub caij ntuj no. 9Tus neeg tubnkeeg, koj tseem yuav pw ntev li cas? Thaum twg koj mam li sawv? 10Tus neeg tubnkeeg hais tias, “Kuv tseem yuav tsaug ib tsig zog, thiab kuv yuav khawm tes so ibchim tso.” 11Tiamsis thaum nws tseem pw tsaug zog, kev txomnyem yuav los raug nws ib yam li tus tubsab nqa rawv qws tuaj huab nws lub neej ntag.
12Cov neeg tsis tsimtxiaj thiab siab phem tawm mus hais lus dag rau ub rau no. 13Lawv txiav muag thiab ua tus plees tsawv ntxias koj nkaus xwb, 14txhua yam uas lawv xav puavleej yog kev phem kev qias, thiab ua kom muaj teebmeem rau txhua qhov chaw. 15Vim li no, txojkev puastsuaj thiaj yuav los raug lawv thaum lawv tsis ceevfaj, thiab lawv tej nqaij yuav ntuag ua qhov txhab kho tsis tau.
16-19Muaj xya yam uas tus TSWV ntxub kawg nkaus thiab zam txim tsis tau rau li yog li no:
  Ua qhovmuag qaujles,
   tus nplaig uas hais lus dag,
  ob txhais tes uas tua tej neeg tsis muaj txim,
  lub siab uas ntaus tswvyim ua phem,
  ob txhais kotaw uas maj nroos mus ua kev phem,
  ua timkhawv tsis tseeb dag ib tug rau ib tug,
  thiab tus neeg taugxaiv kom tej
   phoojywg muaj teebmeem.

Ntuas Tsis Pub Ua Kev Nkauj Kev Nraug

20Metub, cia li ua raws li koj txiv qhia koj thiab tsis txhob tso koj niam tej lus qhia tseg. 21Khaws nkaus nkawd tej lus mus ua koj lub neej, thiab khaws nkaus tej lus ntawd rau hauv koj lub siab. 22Nkawd tej lus qhuab qhia yuav coj koj txoj haukev thaum koj tabtom taug kev, yuav tsomkwm koj thaum tsaus ntuj, thiab thaum nruab hnub tej lus ntawd yuav ntuas koj. 23Nkawd tej lus qhuab ntuas yuav ua lub teeb ci rau koj pom kev; nkawd tej lus qhuab qhia yuav pab tau koj kev ua neej. 24Tej lus ntawd hwjxwm tsis pub koj txav mus ti tej pojniam siab phem, thiab ntawm luag tej pojniam tej lus haub ntxias. 25Tsis txhob cia lawv tej kev zoo nkauj sim koj siab; tsis txhob cia lawv lub qhovmuag ua lub vojhlua soo tau koj. 26Ib tug txivneej muab ib lub ncuav ntiav tau ib tug niamntiav, tiamsis kev deev luag pojniam yuav ua rau nws puas mus tas ib sim neej.
27Koj puas tso tau hluavtaws rau ntawm koj hauv siab kom tsis txhob kub koj tej ris tsho? 28Koj puas mus tau saum cov ncaig taws uas cig ntsaj thuav kom tsis txhob kub koj ob txhais taw? 29Tus uas mus nrog luag tej pojniam pw yuav tsis dim ib yam li ntawd ntag. Yog leejtwg ua, nws yuav raug kev tsimtxom. 30Neeg tsis ntxub tus tubsab, yog hais tias nws nyiag zaub mov noj thaum nws tshaib plab; 31yog luag ntes tau nws, nws yuav tsum them xya npaug rov qab, nws yuav tau muab tagnrho tej uas nws muaj mus them. 32Tiamsis tus txivneej uas ua txhaum kev nkauj kev nraug, yog tus neeg uas tsis txawj xav. Yog nws rov ua rau nws raug kev puastsuaj ntag. 33Nws yuav raug txajmuag thiab raug ntaus; thiab nws yuav raug txob thuam mus tas simneej. 34Tsis muaj ib yam uas ua rau tus txiv chim thiab khib npaum li thaum uas luag tuaj txeeb nws tug; mas thaum nws ua pauj nws yuav ua kom txaus nkaus. 35Tus txiv yuav tsis kam txais yuav tej nyiaj uas nplua ntawd li; txawm yog yuav muab ntau npaum li cas los yeej daws tsis tau nws txojkev chim li.