28

1Cov neeg ua phem khiav thaum tsis muaj neeg caum ntes lawv, tiamsis cov neeg ncaj ua siab tawv qhawv ib yam li tsov ntxhuav.
2Thaum muaj kev ntxeev nom ntxeev tswv nyob hauv lub tebchaws yuav muaj ntau tus nomtswv los kav. Tiamsis thaum tus thawjcoj uas txawj ntse los kav lub tebchaws yuav nyob ruaj khov.
3Tus muaj hwjchim uas tsimtxom cov neeg pluag zoo ib yam li kob tuamtsam nag uas los ntaus tej qoobloo tuag tas.
4Yog koj tsis ua raws li kevcai, ces koj yog tus tuaj cov neeg ua phem tog, tiamsis yog koj hwm txoj kevcai, ces yog koj tawmtsam cov neeg siab phem.
5Cov neeg ua phem tsis paub txojkev ncaj ncees, tiamsis cov neeg uas hwm tus TSWV totaub zoo.
6Tus neeg txomnyem, tiamsis ncaj ncees zoo dua li tus npluanuj, tiamsis tsis ncaj ncees.
7Tus tub uas hwm kevcai yog tus txawj ntse. Tus uas ua phoojywg nrog tus neeg tsis tsim txiaj ua rau nws txiv poob ntsejmuag.
8Yog koj tsub pajlaum ntau rau luag them kom koj npluanuj, koj tej nyiaj txiag yuav muab rau tus uas hlub cov neeg pluag.
9Yog koj tsis ua raws li kevcai, Vajtswv yuav ntxub thiab dhuav koj tej lus thov.
10Yog koj ntxias tus neeg ncaj ncees ua kev txhaum, ces yog koj cuab hlua rov mag koj.
 Tus neeg uas tsis ua txhaum yuav tau nqis zog.
11Tus neeg npluanuj ibtxwm xav hais tias nws txawj ntse, tiamsis tus neeg pluag uas muaj tswvyim tseem paub tus npluanuj lub qe heev dua.
12Thaum tus neeg siab zoo tau ua tus kav, txhua tus zoo siab; tiamsis thaum tus neeg siab phem ua tus kav, tej pejxeem khiav mus nkaum tas.
13Yog koj pheej npog tej kev txhaum tseg koj lub neej yuav tsis vammeej; yog koj lees thiab tso plhuav tej kev txhaum tseg Vajtswv yuav hlub koj.
14Niaj hnub mloog tus TSWV tej lus koj thiaj ua neej kaj siab lug. Yog koj ua neeg tawv ncauj, koj yuav raug kev puastsuaj.
15Tus neeg siab phem uas tswjhwm cov pluag, nws zoo ib yam li tus tsov ntxhuav uas nyooj lossis tus dais uas yuav sibtog.
16Tus thawjtswj uas tsis muaj tswvyim tsim txom pejxeem; tus uas ntxub txojkev tsis ncaj ncees yuav tau ua tus tswjhwm mus ntev.
17Tus uas muaj txim tua neeg yog nws tabtom khawb qhov ntxa rau nws; tsis txhob cheem nws hlo li.
18Ua neeg ncaj ncees koj thiaj yuav nyob kaj siab lug; yog koj ua tsis ncaj, ces tos nco koj yuav ntog.
19Tus uas rau siab ntso ua liaj ua teb yuav muaj noj nplua mias, tiamsis tus uas pheej mus laug sijhawm ua dog ua dig yuav ua neeg pluag mus li.
20Cov neeg uas muaj lub siab ncaj yuav tau txais lub neej kaj siab, tiamsis yog koj xav npluanuj sai koj yuav raug txim ntag.
21Xaiv ntsejmuag yog ua tsis ncaj, tiamsis muaj tej tus txiav txim tsis ncaj, vim nws tau mentsis nyiaj xiab.
22Cov neeg qia dub xav kom npluanuj sai, lawv twb tsis paub hais tias thaum twg kev txomnyem yuav los raug lawv.
23Tus uas ntuas ib tug neeg twg, mas tom qab ntawd nws yuav zoo siab dua li tus uas thuam luag.
24Yog leejtwg xav hais tias, nyiag nws niam nws txiv los tsis txhaum, tus ntawd yeej zoo ib yam li tus uas ibtxwm ua tubsab los lawm.
25Tus neeg siab hlob ua kom muaj kev kub ntxhov, tiamsis tus uas cia siab rau tus TSWV lub neej yuav vammeej.
26Tus uas ua raws li nws lub siab xav xwb yog neeg ruam. Tus uas ua raws li cov neeg txawj ntse tej lus qhia yuav tau nyob kaj siab lug.
27Tus uas pub rau cov pluag yuav muaj noj tsis tu. Yog koj ua tus tsis pom cov pluag, neeg coob leej yuav foom phem rau koj.
28Thaum tus neeg siab phem los tswjhwm, tej pejxeem khiav nkaum; tiamsis thaum nws poob hwjchim lawm, cov neeg ncaj ncees yuav los kav.