29

1Tus uas tsis yuav luag tej lus ntuas, nws lub neej yuav puastsuaj thiab tsis muaj hnub zoo ntxiv li lawm.
2Thaum cov neeg ncaj ncees los ua nom kav, tej pejxeem zoo siab kawg, tiamsis thaum cov neeg siab phem los ua nom kav, tej pejxeem tau kev quaj ntsuag.
3Tus tub uas muaj tswvyim, leej txiv yuav txaus siab heev rau nws, tiamsis tus uas muab tej nyiaj mus siv rau tej niamntiav, ces yog muab nyiaj povtseg ntag.
4Thaum vajntxwv tswjhwm ncaj ncees, lub tebchaws yuav nyob ruaj khov, tiamsis thaum nws muab nyiaj txiag saib hlob, nws yuav ua rau lub tebchaws puastsuaj.
5Yog koj ua txuj qhuas tej phoojywg, ces yog koj rov cuab vojhlua tos koj kev.
6Cov neeg ua phem txojkev txhaum yuav rov los raug lawv, tiamsis cov neeg ncaj ncees yuav hu nkauj thiab muaj kev kaj siab lug.
7Tus neeg ncaj ncees yeej ua ncaj rau cov neeg pluag, tiamsis cov neeg siab phem tsis quavntsej txog li.
8Cov neeg uas thuam lwm tus yog cov uas ua rau lub nroog muaj kev kub ntxhov, tiamsis cov neeg ntse ua rau lub nroog nyob sib haumxeeb.
9Thaum tus neeg ntse ua plaub nrog tus neeg ruam, tus neeg ruam tsuas yog luag, qw thiab cem phem xwb.
10Cov neeg uas nyiam ua kom luag nqaij ntuag ntshav nrog ntxub tus neeg ua ncaj, tiamsis cov neeg ncaj ncees yuav tiv thaiv tus ntawd txojsia.
11Cov neeg ruam chim thiab npautaws sai, tiamsis cov neeg thoob tsib to nrog ua taus siab ntev thiab muab txojkev chim npog tseg.
12Yog tus thawjcoj nyiam mloog tej lus fi xov tsis tseeb, nws cov nomtswv yuav ua neeg dag.
13Qhov uas tus neeg pluag thiab tus neeg uas tsimtxom tus neeg pluag zoo ib yam yog li no: Tus TSWV pub rau nkawd muaj qhovmuag ib yam nkaus.
14Yog vajntxwv txiav txim ncaj ncees rau cov neeg pluag, nws yuav tau tswjhwm mus ntev.
15Kev qhuab ntuas thiab nplawm menyuam yuav ua rau tus menyuam tsimtxiaj; yog cia menyuam ua ywj siab, nws yuav ua rau leej niam raug kev txajmuag.
16Thaum cov neeg siab phem tau los ua tus tswjhwm, kev kub ntxhov yuav loj tuaj, tiamsis cov neeg ncaj ncees yuav pom cov neeg ua phem raug kev puastsuaj.
17Qhuab ntuas koj tej menyuam, lawv thiaj yuav ua rau koj zoo siab; lawv thiaj tsis ua rau koj raug txajmuag.
18Lub tebchaws uas tsis cia Vajtswv ua tus coj, lub tebchaws ntawd tsis muaj kev tswjhwm zoo. Tus neeg uas muaj kev kaj siab yog tus uas coj raws li Vajtswv txoj kevcai.
19Tus tubtxib uas koj ntuas ntawm ncauj xwb, nws yuav tsis mloog; nws yeej paub, tiamsis nws tsis ua li koj hais.
20Cia siab rau tus neeg ruam zoo dua li cia siab rau tus neeg uas hais lus tsis xav tom ntej tom qab.
21Yog koj muab txhua yam rau koj tus tubtxib raws li nws xav tau thaum tseem hluas los, muaj ib hnub nws yuav txeeb tagnrho tej uas koj muaj huv tibsi.
22Cov neeg uas npautaws sai ua kom muaj kev sib cav sib ceg thiab kev kub ntxhov.
23Kev khavtheeb yuav ua rau koj poob ntsejmuag, tiamsis yog koj txo hwjchim luag yuav hwm koj.
24Tus neeg tubsab tus kwvluag yog nws tus yeebncuab uas phem tshaj plaws; yog nws qhia qhov tseeb nyob hauv tsev tu plaub, nws yuav raug tsimtxom; yog nws tsis qhia qhov tseeb Vajtswv yuav foom phem rau nws.
25Kev ntshai luag ces yog lub vojhlua cuab tos koj kev, tiamsis yog koj cia siab rau tus TSWV mas koj yuav kaj siab lug.
26Txhua leej txhua tus xav kom tus thawjcoj txaus siab rau nws, tiamsis tsuas yog tus TSWV thiaj muab tau kev ncaj ncees.
27Cov neeg ncaj ncees ntxub cov neeg tsis ncaj ncees, thiab cov neeg ua phem ntxub cov neeg ua zoo.