8

Mạc-đốc hưởng vinh hoa

1Cũng trong ngày đó, hoàng đế A-suê-ru ban cho hoàng hậu E-xơ-thê tất cả tài sản của Ha-man, kẻ thù dân Do thái. E-xơ-thê cho hoàng đế biết Mạc-đốc là bà con và cha nuôi của bà, nên Mạc-đốc được vào cung gặp vua. 2Vua tháo chiến nhẫn đã lấy lại từ Ha-man, trao cho Mạc-đốc. Hoàng hậu E-xơ-thê lập Mạc-đốc làm quản đốc tài sản của Ha-man.
3Hoàng hậu E-xơ-thê lại vào nội điện quỳ dưới chân vua khóc lóc cầu xin vua hủy bỏ kế hoạch Ha man định tiêu diệt dân Do- thái. 4Vua đưa quyền trượng bằng vàng ra cho E-xơ-thê, bà đứng dậy trước mặt vua, 5và tâu: "Nếu điều tôi cầu xin đẹp ý vua và được vua chấp thuận, nếu phận hèn này được vua thương xót, xin ban sác lệnh hủy bỏ công văn của Ha man, con Ha-mê-đa-tha, người A-gát định tiêu diệt dân Do-thái trong toàn thể đế quốc. 6Làm sao tôi chịu đựng nổi thảm họa xảy đến cho đồng bào tôi và đứng nhìn cảnh dân tộc tôi bị diệt chủng?"
7Vua A-suê-ru bảo hoàng hậu E-xơ-thê và Mạc-đốc, người Do thái: "Ta đã cho E-xơ-thê tài sản của Ha-man, còn nó đã bị treo cổ vì âm mưu tiêu diệt người Do-thái. 8Bây giờ hãy viết thư cho người Do-thái, ngươi muốn viết gì tùy ý. Thư sẽ ký tên ta, đóng dấu bằng nhẫn của ta, như thế sẽ không thể nào thay đổi được."
9Các thư ký của vua lập tức được triệu tập vào ngày 23 tháng 3, theo lệnh Mạc-đốc để thảo văn thư gửi cho người Do-thái, cho các thống đốc, tổng trấn và quan chức các tỉnh từ Ấn độ đến Ê-ti-ô-pi, gồm 127 tỉnh. Thư viết theo ngôn ngữ từng dân tộc ở mỗi địa phương, thư cho người Do-thái theo ngôn ngữ của họ. 10Thư này ký tên vua A-suê-ru và đóng dấu bằng nhẫn vua, do lính trạm của hoàng đế cỡi ngựa, lừa, lạc đà đem đi khắp nơi. 11Theo văn thư này, vua cho phép người Do-thái tại mỗi đô thị được tập họp lại để bảo vệ sinh mạng mình và đánh giết, tiêu diệt tất cả lực lượng của các dân thù địch và cướp đoạt tài sản của họ. 12Ngày ấn định để thực hiện việc này trong tất cả các tỉnh của vua A-suê-ru là ngày 13 tháng chạp. 13Bản sao sắc lệnh này cũng được gởi đến cho mỗi tỉnh trong đế quốc để công bố cho mọi nước biết và để người Do-thái chuẩn bị sẵn sàng báo thù kẻ chống nghịch. 14Vâng lệnh vua, các lính trạm hoả tốc tống đạt sắc lệnh này đi khắp nơi cũng như tại kinh đô Su-sa. 15Mạc-đốc, mặc triều phục xanh và trắng, đầu đội mão miện bằng vàng với chiếc áo dài màu tím, từ hoàng cung bước ra đường phố, được dân thành Su-sa hoan hô nhiệt liệt. 16Dân Do-thái khắp nơi đều vui mừng, sung sướng, rạng rỡ, hãnh diện. 17Tại các tỉnh và đô thị, khi đạo luật của vua gửi đến, người Do-thái mở tiệc ăn mừng, liên hoan như ngày hội. Nhiều người dân bản xứ cũng tự xưng là Do-thái, vì họ rất sợ người Do-thái.