36

Yu^ndaa Nyei Hungh, Yo^aa^haatc

(Beiv mangc 2 Hungh Douh 23:30-34)

1Yu^ndaa Mienh liepc Yo^aa^haatc nzipc jienv ninh nyei die zoux hungh yiem Ye^lu^saa^lem. 2Yo^aa^haatc faaux weic zoux hungh wuov zanc, ninh nyei hnyangx-jeiv duqv nyic ziepc faam hnyangx. Ninh yiem Ye^lu^saa^lem gunv buo hlaax nyieqc. 3I^yipv nyei hungh tuix ninh njiec ninh nyei weic aengx baatc Yu^ndaa cuotv i cin yietc baeqv caux biaa joih nyaanh caux nyic ziepc yietv joih jiem. 4I^yipv nyei hungh, Neko, liepc Yo^aa^haatc nyei gorx, E^li^yaa^kim, zoux hungh gunv Yu^ndaa caux Ye^lu^saa^lem aengx tiuv ninh nyei mbuox heuc Ye^ho^yaa^kim. Mv baac Neko zorqv Ye^ho^yaa^kim nyei youz, Yo^aa^haatc, dorh mingh taux I^yipv Deic-Bung.

Yu^ndaa Nyei Hungh, Ye^ho^yaa^kim

(Beiv mangc 2 Hungh Douh 23:36-24:7)

5Ye^ho^yaa^kim faaux weic zoux hungh wuov zanc, ninh nyei hnyangx-jeiv duqv nyic ziepc hmz hnyangx. Ninh yiem Ye^lu^saa^lem gunv ziepc yietv hnyangx. Ziux Ziouv, ninh nyei Tin-Hungh mangc, ninh zoux waaic sic. 6Mbaa^mbi^lon nyei Ne^mbu^katv^netv^saa Hungh daaih caux ninh mborqv jaax, zorqv dongh siqv limc ndoh jienv weic dorh ninh mingh Mbaa^mbi^lon. 7Ne^mbu^katv^netv^saa yaac zorqv deix zaangc Ziouv nyei biauv gu'nyuoz nyei jaa-sic dorh mingh taux Mbaa^mbi^lon, an jienv ninh nyei miuc-biauv.
8Ye^ho^yaa^kim gunv nyei ziangh hoc zoux liuz zengc njiec nyei sic, caux ninh zoux gamh nziev nyei sic caux yietc zungv maiv benx nyei jauv, fiev jienv yiem I^saa^laa^en caux Yu^ndaa nyei hungh douh daan. Ninh nyei dorn, Ye^ho^yaa^kin, nzipc jienv ninh zoux hungh.

Yu^ndaa Nyei Hungh, Ye^ho^yaa^kin

(Beiv mangc 2 Hungh Douh 24:8-17)

9Ye^ho^yaa^kin faaux weic zoux hungh wuov zanc, ninh nyei hnyangx-jeiv duqv ziepc betv hnyangx ninh yiem Ye^lu^saa^lem gunv buo hlaax caux ziepc hnoi. Ziux Ziouv mangc, ninh zoux waaic sic. 10Taux cun gueix hnoi, Ne^mbu^katv^netv^saa Hungh paaiv mienh mingh dorh Ye^ho^yaa^kin caux yiem zaangc Ziouv nyei biauv nyungc-nyungc jaaix nyei jaa-dorngx, mingh Mbaa^mbi^lon. Ninh yaac liepc Ye^ho^yaa^kin nyei youz-diex, Se^nde^ki^yaa, zoux hungh gunv Yu^ndaa caux Ye^lu^saa^lem.

Yu^ndaa Nyei Hungh, Se^nde^ki^yaa

(Beiv mangc 2 Hungh Douh 24:18-20; Ye^le^mi 52:1-3)

11Se^nde^ki^yaa faaux weic zoux hungh wuov zanc ninh duqv nyic ziepc yietv hnyangx. 12Ziux Ziouv, ninh nyei Tin-Hungh, mangc, ninh zoux waaic sic. Douc waac mienh, Ye^le^mi, dorh Ziouv nyei waac kuinx ninh mv baac ninh maiv yiem Ye^le^mi nyei nza'hmien zatv ganh njiec. 13Ne^mbu^katv^netv^saa aapv ninh ziangv jienv Tin-Hungh houv waac, mv baac ninh corc ngaengc Ne^mbu^katv^netv^saa. Ninh nyei hnyouv ngaengc, maiv goiv hnyouv nzuonx daaih lorz Ziouv, ninh nyei Tin-Hungh. 14Maiv daan mbuoqc naaiv. Zuangx sai mienh nyei bieiv zeiv caux baeqc fingx fih hnangv nyei maiv ziepc zuoqv nyei zoux yietc deix. Ninh mbuo gan jienv ganh fingx mienh zoux gamh nziev nyei sic, bun dongh Ziouv yiem Ye^lu^saa^lem saax cing-nzengc nyei biauv maaih uix.
15Ziouv, ninh mbuo nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh, maiv dingh liouh nyei paaiv ninh nyei douc fienx mienh mingh weic zuqc ninh korv-lienh ninh nyei baeqc fingx caux ninh yiem nyei dorngx. 16Ninh mbuo jatv ninh nyei douc fienx mienh, mangc piex ninh nyei waac, yaac huotv ninh nyei douc waac mienh taux Ziouv qiex jiez! haic, nouz ninh nyei baeqc fingx. Ninh mbuo zungv maiv haih biaux maiv ndutv aqv.

Baeqc Fingx Zuqc Caangv Aqv

(Beiv mangc 2 Hungh Douh 25:8-21; Ye^le^mi 39:8-18; 52:12-13)

17Weic naaiv Tin-Hungh bun Mbaa^mbi^lon Mienh daaih caux ninh mbuo mborqv jaax, se yiem singx dinc longc nzuqc ndaauv daix ninh mbuo nyei houh saeng yaac maiv korv-lienh ninh mbuo nyei mienh lunx mienh, maiv gunv m'jangc m'sieqv fai mienh gox mienh fai butv-baengc mienh. Tin-Hungh zorqv ninh mbuo yietc zungv jiu bun yiem Ne^mbu^katv^netv^saa nyei buoz-ndiev. 18Ne^mbu^katv^netv^saa yaac dorh yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei jaa-dorngx, maiv gunv hlo faix, caux yiem zaangc Ziouv nyei biauv caux hungh diex caux hungh diex nyei jien yietc zungv jaaix nyei ga'naaiv. 19Ninh mbuo buov zaangc Tin-Hungh nyei biauv, caeqv waaic Ye^lu^saa^lem nyei zingh laatc, longc douz buov zingh gu'nyuoz nyei norm-norm hungh dinc, aengx baaic waaic yiem wuov nyei yietc zungv jaaix nyei ga'naaiv.
20Dongh biaux ndutv maiv zuqc nzuqc ndaauv daix wuov deix, ninh guaatv mingh taux Mbaa^mbi^lon. Ninh mbuo ziouc benx ninh caux ninh nyei zeiv-fun nyei nouh taux liepc jiez Besie Guoqv. 21Deic-bung ziouc benx ndau-huaang cietv ziepc hnyangx, zuov ndau hitv kuonx nyei hnyangx buangv. Hnangv naaic se weic zoux ziangx ziux Ziouv longc Ye^le^mi gorngv nyei waac.

Sailatv Hungh Njiec Lingc Mbuox Yiutai Mienh Nzuonx

(Beiv mangc E^saa^laa 1:1-4)

22Besie Hungh, Sailatv, zoux hungh daauh hnyangx wuov hnyangx, weic bun Ziouv longc Ye^le^mi gorngv nyei waac cuotv daaih doix-diuc, Ziouv dongz zuqc Besie nyei Sailatv Hungh. Ninh ziouc zunh waac gormx ninh nyei guoqv yaac fiev njiec gorngv,
23“Besie nyei hungh, Sailatv, hnangv naaiv nor gorngv.
“ ‘ Ziouv, lungh zaangc nyei Tin-Hungh, zorqv lungh ndiev maanc guoqv jiu bun yie yaac paaiv yie yiem Yu^ndaa nyei Ye^lu^saa^lem Zingh ceix norm biauv bun ninh. Yiem meih mbuo mbu'ndongx maaih haaix dauh zoux ninh nyei baeqc fingx, tov Ziouv, ninh nyei Tin-Hungh, caux ninh yiem. Gunv bun ninh faaux mingh aqv.’+”