1

Xailab tso cov Yuta rov moog

(2VKk. 36:22-23)

1Thawj xyoo kws vaajntxwv Xailab kaav Pawxia tebchaws, mas Yawmsaub tshoov Pawxia tug vaajntxwv Xailab lub sab, sub txhad ua kuas tav lawv le tej lug kws Yawmsaub kuas Yelemi lub qhov ncauj has, Xailab txhad tshaaj tawm thoob plawg nwg lub tebchaws hab muab sau ca has tas,
2“Pawxia tug vaajntxwv Xailab has le nuav. Yawmsaub kws yog Vaajtswv ntuj tau pub ib tsoom tebchaws huvsw huv lub nplajteb rua kuv, hab nwg has kuas kuv ua lub tuam tsev rua nwg rua huv lub nroog Yeluxalee kws nyob huv Yuta tebchaws. 3Mej cov muaj leejtwg yog nwg haiv tuabneeg, thov nwg tug Vaajtswv nrug nraim tug hov nyob. Nwg ca le rov moog rua Yeluxalee kws nyob huv Yuta tebchaws hab rov tswm khu Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv lub tuam tsev dua tshab, Yawmsaub yog tug Vaajtswv kws nyob huv Yeluxalee. 4Hab txhua tug kws tshuav nyob tsw has nyob rua hovtwg los ca cov tuabneeg kws puab nrug nyob hov paab nyaj hab kub hab hov txhua chaw hab tsaj txhu, muab tshaaj tej kws zoo sab pub xyeem rua Vaajtswv lub tuam tsev kws nyob huv Yeluxalee.”
5Tes xeem Yuta hab xeem Npeeyamee cov thawj huv txhua cum hab cov pov thawj hab cov Levi, yog txhua tug kws Vaajtswv tug Ntsuj Plig tau tshoov lub sab, txhad npaaj yuav moog ua Yawmsaub lub tuam tsev rua huv Yeluxalee dua tshab. 6Mas txhua tug kws nrug puab nyob ua ke paab tej pestwj nyaj hab kub hab hov txhua chaw hab tsaj txhu hab tej yaam muaj nqes, tshaaj tej kws zoo sab muab xyeem pub. 7Tej pestwj swv huv Yawmsaub lub tuam tsev kws Nenpukhanexa tub coj huv Yeluxalee moog ca rua huv nwg lub tsev kws teev daab, mas vaajntxwv Xailab muab rhu tawm lug. 8Pawxia tug vaajntxwv muab tej hov rhu lug cob rua Milenta kws yog tug ceev nyaj, mas Milenta txhad muab suav rua Senpaxa kws yog Yuta ib tug thawj. 9Tej ntawd muaj npaum le nuav. Peb caug lub taig kub, ib txheeb lub taig nyaj, neeg nkaum cuaj lub phaaj, 10peb caug lub phaaj kub, plaub puas kaum lub phaaj nyaj hab lwm yaam taig phaaj ib txheeb lub. 11Tej twj taig kws muab kub muab nyaj ua huvsw muaj tswb txheeb plaub puas lub. Tej nuav huvsw Senpaxa coj lug rua thaus kws coj cov kws poob tebchaws huv Npanpiloo rov lug txug huv Yeluxalee.