1

Pơtao Prŏng Sirus Brơi Kơ Ƀing Yehudah Wơ̆t Glaĭ Pơ Čar Gơñu Pô

(2 Hră Ruai 36:22, 23)

1Amăng thŭn tal sa rơnŭk pơtao prŏng Sirus jing pơtao dêh čar Persia. Yahweh mă bruă amăng pran jua pơtao prŏng Sirus anai kiăng kơ čih pơtă sa tơlơi pơđar hăng mơit nao djŏp djang anih amăng dêh čar ñu laih anŭn brơi kơ ƀing khua moa ñu đŏk kraih kiăng kơ abih bang ƀing ană plei hơmư̆. Yahweh brơi kơ pơtao prŏng Sirus ngă tui anŭn kiăng kơ boh hiăp Ñu pô hơmâo pơhiăp laih mơ̆ng pô pơala Yirmeyah krep truh sĭt. Hiăp pơtă pơtao anŭn čih tui anai:
2“Anai yơh jing tơlơi kâo, pơtao prŏng Sirus, jing pơtao dêh čar Persia pơđar tui anai:
“ ‘Yahweh, jing Ơi Adai amăng adai adih, hơmâo brơi laih kơ kâo git gai wai lăng abih bang dêh čar amăng lŏn tơnah anai. Ñu ăt hơmâo jao laih kơ kâo bruă jao kiăng pơdơ̆ng glaĭ Sang Yang Ñu ƀơi plei prŏng Yerusalaim amăng lŏn čar Yudah.
3Rơkâo kơ Ơi Adai dŏ hrŏm hăng abih bang ƀing gih jing ƀing ană plei Ñu. Brơi kơ ƀing gih nao bĕ pơ plei prŏng Yerusalaim kiăng kơ ma̱n pơdơ̆ng glaĭ Sang Yang Yahweh, jing Ơi Adai ƀing Israel laih anŭn ăt jing Ơi Adai jing Pô ƀing gơñu hơmâo kơkuh pơpŭ laih amăng plei Yerusalaim yơh. 4Tơdah ƀing ană plei Ơi Adai rơkâo kơ tơlơi djru kiăng kơ wơ̆t glaĭ pơ lŏn čar gơñu pô, brơi kơ ƀing ană plei dŏ glaĭ gơñu yơh khŏm djru brơi kơ ƀing gơ̆ tơlơi djru anŭn. Ƀing dŏ glaĭ anŭn khŏm djru brơi kơ ƀing gơ̆ amrăk mah, khul dram gơnam laih anŭn hlô mơnơ̆ng kiăng kơ pơdiăng, wơ̆t hăng khul gơnam pơyơr mơ̆n kiăng kơ pơyơr amăng Sang Yang Ơi Adai amăng plei prŏng Yerusalaim.’ ”
5Giŏng anŭn, đơđa ƀing khua djă̱ akŏ sang anŏ kơnung djuai ƀing Yudah laih anŭn kơnung djuai ƀing Benyamin, ƀing khua ngă yang laih anŭn ƀing Lêwi, jing ƀing Ơi Adai mă bruă laih amăng pran jua gơñu, prap pre kiăng nao pơdơ̆ng glaĭ Sang Yang Yahweh amăng plei prŏng Yerusalaim. 6Abih bang ƀing mơnuih dŏ glaĭ gơñu djru brơi ƀing gơ̆ hăng lu dram gơnam kar hăng anai: Dram gơnam yua ngă hăng amrăk mah, khul hlô mơnơ̆ng kiăng kơ pơdiăng, khul gơnam brơi pơyơr yom pơkŏn laih anŭn khul gơnam pơyơr ngă yang pioh kơ Sang Yang Ơi Adai. 7Hloh kơ anŭn dơ̆ng, pơtao prŏng Sirus brơi glaĭ kơ ƀing gơ̆ khul gơnam mŏng ja̱m rơgoh hiam, jing gơnam pơtao Nebukhadnezzar hơmâo mă pơđuaĭ laih hlâo adih mơ̆ng Sang Yang ƀơi plei prŏng Yerusalaim. Khul gơnam yua anŭn pơtao Nebukhadnezzar hơmâo pioh laih amăng sang kơkuh kơ ƀing yang rơba̱ng ñu ƀơi plei prŏng Babilon. 8Pơtao Sirus, jing pơtao dêh čar Persia anŭn, brơi pô wai gơnam pơtao anăn Mithredat ba tơbiă khul gơnam anŭn kiăng brơi glaĭ kơ ƀing wơ̆t glaĭ. Mithredat yap abih bang khul gơnam anŭn hăng jao kơ Sesbazzar, jing khua ba akŏ ƀing Yudah.
9Anai yơh jing khul gơnam yua anŭn:
  30 boh mŏng ja̱m mah;
  sa-rơbâo boh mŏng ja̱m amrăk;
  29 boh mŏng ja̱m pơkŏn;
  1030 boh mŏng ja̱m mah anet;
  pă̱-rơtuh pluh boh mŏng ja̱m amrăk anet;
  sa-rơbâo boh khul gơnam yua pơkŏn dơ̆ng.
11Yap pơtŭm glaĭ abih bang gơnam yua ngă hăng amrăk mah anŭn jing rơma-rơbâo pă̱-rơtuh boh. Sesbazzar djă̱ ba abih bang gơnam anŭn hrŏm hăng ñu tơdang ƀing Yudah jing ƀing dŏ amăng lŏn čar tuai, tơbiă nao mơ̆ng plei prŏng Babilon wơ̆t glaĭ truh pơ plei prŏng Yerusalaim.