5

Lại khởi công xây cất

1Bấy giờ, các tiên tri Hà-ghi và Xa-cha-ri (con Y-đô) rao truyền lời Chúa cho người Do thái ở Giê-ru-sa-lem để giục giã họ xây lại đền thờ. 2Với sự giúp đỡ của các tiên tri này, Xô-rô-ba-bên (con Sa-anh-thi-ên) và Giê-sua (con Giô-xa-dác) đồng lòng dứng lên lo việc xây lại Đền thờ.
3Lúc ấy, Tác-tê-nai, thống đốc lãnh thổ phía Tây sông Cái, Sê-ta-bô-xê-nai và các viên chức khác đến Giê-ru-sa-lem tra vấn: "Ai cho phép các ông xây Đền thờ và vách thành này?" 4Họ cũng hỏi tên tuổi tất cả những người tham gia việc xây cất này. 5Nhưng trong sự quan phòng của Chúa, họ không ra lệnh đình chỉ công tác, nhưng báo cáo lên hoàng đế Đa-ri-út, để quyết định. 6,7Sớ của Tác-tê-nai, thống đốc phía Tây sông Cái, Sê-ta Bô-xê-nai và các viên chức khác tâu lên hoàng đế Đa-ri-út như sau: "Hoàng đế Đa-ri-út vạn tuế! 8Muôn tâu bệ hạ, chúng tôi đã đến tận nơi xây cất Đền thờ của Thượng Đế vĩ đại trong tỉnh Giu-đa. Đền này được xây bằng đá tảng khổng lồ, xà gỗ dược gác trên vách tường. Họ làm việc cách cần mẫn và công trình đang tiến triển nhanh chóng. 9Chúng tôi đã hỏi các trưởng lão ở đấy để biết ai cho phép họ xây đền và vách thành này, 10cùng lấy danh tính của những người chủ xướng để trình lên hoàng đế. 11Họ trả lời: "Chúng tôi là tôi tớ của Thượng Đế, Chủ Tể trời và đất. Chúng tôi đang cất lại Đền thờ mà một vị vua Y-sơ-ra-ên vĩ đại đã cất. 12Vì tổ tiên chúng tôi chọc giận Thượng Đế nên Ngài giao dân tộc chúng tôi cho Nê-bu-cát nết-sa, hoàng đế Ba-by-luân (người Canh-đê). Hoàng đế đã phá hủy Đền thờ này, lưu dày chúng tôi qua Ba-by-luân. 13-16Vào năm thứ nhất triều Si-ru, Hoàng đế Ba-by-luân ra lệnh cất lại Đền thờ này. Hoàng đế Si-ru cũng đem trả lại cho người Giu-đa các dụng cụ bằng vàng và bằng bạc trước kia để trong Đền thờ Thượng Đế tại Giê-ru-sa-lem; các dụng cụ này đã bị Nê-bu-cát-nết-sa tịch thu đem về Ba-by-luân và để trong các chùa miếu. Hoàng đế Si-ru lấy các dụng cụ này giao cho Sết-ba-xa, người được vua chỉ định làm tổng trấn Giu-đa, và dặn: 'Đem các vật dụng này vô đặt trong Đền thờ Giê-ru-sa-lem sau khi xây cất lại Đền thờ tại chỗ cũ.' Sết-ba-xa đến Giê-ru-sa-lem, đặt nền Đền thờ Thượng Đế. Từ đấy đến nay, công trình xây cất tiếp tục nhưng vẫn chưa hoàn tất.' 17Bây giờ xin bệ hạ vui lòng cho người tra cứu trong hồ sơ hoàng cung tại Ba-by-luân, xem thử vua Si-ru có ban sắc lệnh cho xây lại Đền thờ Thượng Đế tại Giê-ru-sa-lem không. Sau đó xin bệ hạ cho chúng tôi biết tôn ý."