4

Thù nghịch

1Khi các kẻ thù nghe tin những người Giu-đa và Bên-gia-min đi đày đã trở về đang xây lại Đền thờ Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên, 2họ đến nói với Xê-rô-ba-bên và các trưởng tộc: "Xin để chúng tôi cộng tác với các ông, vì chúng tôi cũng thờ Thượng Đế các ông. Chúng tôi vẫn dâng lễ vật cho Ngài từ ngày Ê-sa-Ha-đôn vua A-sy-ri đem chúng tôi đến đây."
3Nhưng Xô-rô-ba-bên, Giê-sua và các trưởng tộc Y-sơ-ra-ên đáp: "Không. Các ông không được dự phần vào công tác này. Chỉ người Y-sơ-ra-ên chúng tôi mới có nhiệm vụ xây cất Đền thờ Chúa Hằng Hữu mà thôi, đúng theo sắc lệnh của Si-ru, hoàng đế Ba tư."
4Vì muốn làm nản lòng người Giu-đa trong việc xây cất đền thờ, 5thổ dân mướn các mưu sĩ bàn ra để phá hoại công trình. Họ làm như vậy suốt triều Si-ru và luôn cho đến thời Đa-ri-út làm hoàng đế Ba tư. 6Đến lúc A-suê-ru lên ngôi, họ viết một bản cáo trạng tố cáo người Giu-đa và dân Giê-ru-sa-lem. 7Dưới đời Ạt-ta-xét-xe, Bích-lam, Mít-rê-đát, Ta-bê-ên và những người cộng tác với họ viết sớ tâu lên hoàng đế. Sớ viết bằng tiếng A-ram, được dịch ra cho vua.
8,9Tổng trấn Rê-hum và thư ký Sim-sai cũng viết sớ dâng lên Ạt-ta-xét-xe chống đối Y-sơ-ra-ên, với sự đồng tình của các thẩm phán và chính quyền, người Đinh-ni, người A-phát-sa, người Tạt-bên, người A-phát, người Ạt-kê, 10và những sắc dân khác (những dân này được nhà quyền quý cao trọng Ô-náp-ba đem đến cho lập nghiệp ở Sa-ma-ri và các nơi khác phía Tây sông Cái) 11nội dung như sau: "Hoàng đế Ạt-ta-xét-xe vạn tuế! Chúng tôi là tôi tớ của bệ hạ ở phía Tây sông Cái, 12tâu bệ hạ rõ về việc bọn Do-thái từ Ba-by-luân về Giê-ru-sa-lem đang xây lại thành ấy, một thành độc ác, chuyên phản loạn. Chúng nó đã xây lại vách thành và đặt lại nền móng Đền thờ. 13Xin bệ hạ biết cho, nếu thành này được cất lại, vách thành được xây xong, chúng nó sẽ không nạp cống, đóng thuế cho bệ hạ nữa, ngân khố triều đình sẽ suy giảm. 14Vì chúng tôi hưởng lộc triều đình, không thể khoanh tay đứng nhìn việc bệ hạ bị xúc phạm như vậy, nên mới dâng sớ này. 15Bệ hạ tra xét sách sử đời các tiên đế, để biết rằng thành này là một thành hay phản nghịch. Đúng thế, thành này bị phá đổ hoang tàn chính vì dân thành liên tục nổi loạn chống các vua, các nước từ bao nhiêu đời. 16Xin bệ hạ biết cho rằng, nếu thành này được cất lại, vách thành được xây xong, bệ hạ sẽ mất phần đất phía bên này sông Cái." 17,18Hoàng đế trả lời tổng trấn Rê-hum, thư ký Sim-sai và các viên chức khác ở Sa-ma-ri và các miền phía Tây sông Cái: "Chúc các khanh bình an. Tờ sớ các khanh dâng lên đã được đọc cho ta nghe. 19Ta đã ra lệnh truy cứu, thấy rằng từ xưa thành này vẫn nổi lên chống các vua. Sự phản nghịch và xúi giục dấy loạn thường xảy ra tại đấy.
20Ngoài ra, tại Giê-ru-sa-lem đã có những vua lớn, cai trị cả miền bên kia sông Cái, thu cống phẩm và các loại thuế (thuế quan, thuế đường, cầu, chợ...) 21Vì thế, ta ban lệnh chấm dứt việc xây cất này, cho đến khi có lệnh mới. 22Các khanh cẩn trọng thi hành, đừng để cho hoàng triều phải bị thiệt hại."
23Sau khi đọc chiếu của vua Ạt-ta-xét-xe, Rê-hum, Sim-sai và các viên chức khác vội vàng đến Giê-ru-sa-lem, dùng cường quyền cưỡng bức người Giu-đa chấm dứt việc kiến thiết. 24Vậy công tác xây cất Đền thờ Thượng Đế tại Giê-ru-sa-lem đình lại cho đến năm thứ hai triều Đa-ri-út nước Ba tư.