6

Chỉ dụ Đa-ri-út

1Vua Đa-ri-út ra lệnh tìm tòi trong văn khố, nơi tàng trữ văn kiện, 2và người ta tìm được trong cung Éc-ba-tan thuộc Mã-đại một văn kiện ghi chép sắc lệnh như sau:
3“Năm thứ nhất đời Si-ru, hoàng đế ban sắc lệnh bảo xây lại Đền thờ Thượng Đế tại Giê-ru-sa-lem, nơi người ta dâng các lễ vật cho Ngài. Nền của Đền phải xây cho vững chắc. Chiều cao Đền sẽ là 30 mét chiều dài 30 mét. 4Có ba dãy đá tảng và một dãy xà gỗ mới. Phí tổn xây cất do công khố đài thọ. 5Còn các dụng cụ bằng vàng và bạc, trong Đền thờ Thượng Đế tại Giê-ru-sa-lem bị Nê-bu-cát-nết-sa tịch thu đem về Ba-by-luân, phải được trả lại để đem về Giê-ru-sa-lem đặt vào Đền thờ Thượng Đế như cũ."
6,7Căn cứ vào văn kiện, hoàng đế Đa-ri-út ra lệnh cho Tác-tê-nai, thống đốc lãnh thổ phía Tây sông Cái, Sê-ta Bô-xê-nai và chính quyền tại đấy: "Phải để yên cho người Giu-đa xây lại Đền thờ Thượng Đế tại chỗ cũ. 8Ngoài ra, phải lấy thuế bên kia sông Cái trả tất cả chi phí xây cất Đền thờ cho người Giu-đa, không dược chạm trễ. 9Hằng ngày, phải cung cấp cho các thầy tế lễ tại Giê-ru-sa-lem những sinh tế cần thiết để họ dâng lên cho Thượng Đế: bò tơ đực, cừu đực, cừu con, lúa mì, muối, rượu, dầu... 10Như thế, họ có thể dâng những lễ vật vừa ý Thượng Đế và cầu nguyện cho ta và các hoàng tử. 11Nếu ai thay đổi lệnh này, phải rút một cây đòn tay từ nhà nó ra, trồng xuống đất, rồi treo nó lên. Nhà nó sẽ thành một đống rác dơ bẩn. 12Xin Thượng Đế, Đấng ngự trong Đền thờ ấy, hủy diệt bất kỳ vua và dân nào dám cải lệnh này, hoặc dám phá hoại Đền thờ Thượng Đế tại Giê-ru-sa-lem. Ta, Đa-ri-út ban hành sắc lệnh này. Tất cả phải chấp hành nghiêm chỉnh" 13Thống đốc Tác-tê-nai, Sê-ta Bô-xê-nai và các viên chức khác triệt để thi hành mệnh lệnh vua Đa-ri-út.
14Vì thế, các trưởng lão Giu-đa tiếp tục xây cất Đền thờ tốt đẹp, đúng như lời các tiên tri A-ghê và Xa-cha-ri (con Y-đô). Họ thực hiện công tác theo mệnh lệnh của Thượng đế Y-sơ-ra-ên và sắc lệnh của Si-ru, Đa-ri-út, Ạt-ta-xét-xe, các hoàng đế Ba tư. 15Ngày mồng ba tháng A-đa, vào năm thứ sáu đời Đa-ri-út, công cuộc xây cất hoàn tất. 16Nhân dân Y-sơ-ra-ên gồm các thầy tế lễ, người Lê-vi và tất cả những người lưu đày hồi hương hân hoan dự lễ khánh thành Đền thờ. 17Trong lễ này, họ dâng một trăm con bò đực, hai trăm cừu đực, bốn trăm cừu con và mười hai dê đực làm tế lễ chuộc tội cho mười hai đại tộc Y-sơ-ra-ên. 18Các thầy tế lễ và người Lê-vi dược chia thành từng ban để phụng sự Thượng Đế tại Giê-ru-sa-lem, như đã được quy định trong sách luật Mai-sen.
19Những người lưu đày hồi hương cũng dự lễ Vượt qua vào ngày mười bốn tháng giêng. 20Các thầy tế lễ và người Lê-vi cùng nhau dọn mình thanh sạch, rồi giết cừu con lễ Vượt qua cho mọi người lưu đày về, cho anh em thầy tế lễ và cho chính họ. 21Người Y-sơ-ra-ên ăn lễ Vượt qua này cùng với những người ngoại quốc đã bỏ lối thờ cúng cũ dể theo người Y-sơ-ra-ên thờ Thượng Đế. 22Họ hân hoan giữ lễ bánh không men trong bảy ngày. Họ mừng vui vì Chúa làm cho vua A-si-ri giúp đỡ họ xây cất Đền thờ Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên.