36

Ê-li-hu Ca Ngợi Lòng Tốt của Ðức Chúa Trời

1Ê-li-hu lại tiếp tục nói:
  2Xin ông cố nhẫn nại với tôi thêm chút nữa;
  Tôi có những điều muốn bày tỏ với ông;
  Vì tôi còn những điều muốn nói thay cho Ðức Chúa Trời.
  3Tôi mang kiến thức của tôi từ xa về đây;
  Tôi sẽ quy sự công chính về cho Ðấng Tạo Hóa của tôi.
  4Quả thật, những lời tôi nói không phải những lời giả dối;
  Người muốn thưa chuyện với ông là người có tri thức ít nhiều.
  5Thưa ông, Ðức Chúa Trời là Ðấng quyền năng, nhưng Ngài không khinh khi người nào;
  Quyền năng và tri thức của Ngài thật vô lượng vô biên.
  6Ngài không gìn giữ mạng sống kẻ hung tàn gian ác;
  Nhưng Ngài ban công lý cho người bị đàn áp đọa đày.
  7Ngài chẳng quay mắt Ngài khỏi người ngay lành công chính;
  Nhưng Ngài đưa họ lên ngồi ngang hàng với các vua chúa;
  Ngài lập họ được vững vàng mãi mãi;
  Và cho họ được tôn trọng.
  8Nếu họ bị gông cùm xiềng xích,
  Và bị trói buộc trong hoạn nạn khốn cùng,
  9Khi ấy Ngài sẽ chỉ cho họ những việc sai họ đã làm và những tội họ đã phạm;
  Ðể họ thấy họ đã sống kiêu căng ngạo mạn như thế nào.
  10Ngài mở tai họ để họ nghe lời chỉ bảo;
  Ngài truyền cho họ phải lìa bỏ tội lỗi.
  11Nếu họ nghe theo và thờ phượng Ngài,
  Những ngày của đời họ sẽ an lành hạnh phước,
  Những năm của đời họ sẽ đầy những khoan khoái vui mừng.
  12Nhưng nếu họ không nghe theo, họ sẽ bị gươm đao hủy diệt;
  Họ sẽ chết đi như kẻ ngu dại chẳng biết gì.

  13Lòng của bọn vô tín vô luân chỉ biết tự chất thêm tức tối;
  Chúng chẳng biết kêu cầu Ngài dù bị xiềng xích lao tù.
  14Chúng sẽ chết trong lúc tuổi còn thanh xuân non trẻ;
  Mạng chúng tiêu vong giữa bọn điếm đực trong miếu đền.
  15Ngài để cho nó bị đau khổ rồi mới cứu nó ra khỏi cảnh khổ;
  Ngài dùng hoàn cảnh bị ngược đãi để mở tai nó ra.
  16Cũng vậy, Ngài sẽ đem ông ra khỏi cảnh hoạn nạn để đưa ông vào nơi tự do khoảng khoát, thoát khỏi cảnh tù túng;
  Ngài sẽ cho dọn trên bàn ông đầy thức ăn cao lương mỹ vị.
  17Bấy giờ ông sẽ được toàn quyền xét xử những kẻ gian ác;
  Quyền phán quyết và công lý đều nằm trọn trong tay ông.
  18Hãy coi chừng, đừng để ai xui giục ông làm sai để giàu có;
  Ðừng để của hối lộ lớn cám dỗ ông làm sai lệch công lý.
  19Sự giàu có của ông có thể giữ ông khỏi bị hoạn nạn sao?
  Tất cả quyền lực của ông há làm được như thế sao?
  20Ðừng mong cho trời mau tối,
  Khi người ta bị cô lập trong nơi ở của mình.
  21Hãy coi chừng, đừng ngã theo sự gian ác;
  Vì thà chọn như thế hơn là phải chuốc lấy khốn khổ về sau.
  22Này, Ðức Chúa Trời được tôn cao qua quyền năng của Ngài;
  Có ai dạy bảo như Ngài chăng?
  23Ai dám chỉ bảo Ngài đường lối nào Ngài phải chọn chăng?
  Hay ai dám nói rằng, “Ngài đã làm sai” chăng?

Ê-li-hu Ca Tụng Ðức Chúa Trời

  24Hãy ghi nhớ mà ca tụng công việc Ngài thực hiện;
  Ðó là điều nhân thế phải mãi mãi suy tôn.
  25Việc Ngài làm mọi người đều chiêm ngưỡng;
  Các phàm nhân thảy nhìn thấy từ xa.
  26Ðúng vậy, Ðức Chúa Trời thật vĩ đại;
  Chúng ta không thể biết rõ Ngài;
  Số năm Ngài sống không thể nào tìm ra hết.
  27Ngài thâu lại các giọt nước đã đổ xuống,
  Rồi biến chúng thành sương mù và những giọt nước mưa.
  28Từ trong mây, mưa tuôn đổ ra,
  Và rơi xuống trên người ta tầm tã.
  29Này, có ai hiểu mây giăng ra như thế nào chăng?
  Hay có ai biết sấm chớp phát ra từ vòm trời của Ngài như thế nào chăng?
  30Kìa, Ngài tỏa ánh sáng ra chung quanh Ngài;
  Ngài bao trùm cả đáy thẳm của các đại dương.
  31Ngài dùng chúng để nuôi sống muôn dân;
  Ngài cung cấp thực phẩm thật nhiều vô kể.
  32Ngài nắm trong tay Ngài biết bao sấm sét;
  Ngài truyền cho nó phải đánh vào chỗ nào.
  33Tiếng sấm sét nổ vang báo cho nhân thế biết Ngài đang tể trị;
  Ngài nộ khí xung thiên, vì tội ác của loài người.