36

E^li^hu Gorngv Nqa'haav Laai Wuov Nzunc Waac

E^li^hu Weic Tin-Hungh Gorngv

1E^li^hu aengx nzipc jienv gorngv,
  2“Tov aengx diev jienv muangx yie gorngv diqv dien, yie ziouc bun meih hiuv,
   weic zuqc yie corc maaih waac tengx Tin-Hungh gorngv.
  3Yie oix zorqv yie hiuv nyei jauv yiem go nyei dorngx daaih,
   yie oix gorngv mengh Zeix Yie Daaih Wuov Dauh se baengh fim nyei.
  4Za'gengh zien nyei, yie nyei waac maiv jaav,
   maaih wuonh zaang dunh yunh wuov dauh caux meih yiem.

E^li^hu Gorngv Tin-Hungh Bun Yopv Siouc Kouv Weic Njaaux Ninh

  5“Tin-Hungh se henv haic yaac maiv mangc piex haaix dauh,
   maiv maaih haaix nyungc ninh maiv hiuv.
  6Ninh maiv bun orqv mienh duqv ziangh jienv,
   mv baac ninh bun zuqc kouv nyei mienh duqv baengh fim.
  7Ninh zanc-zanc mangc jienv kuv mienh,
   liepc ninh mbuo zueiz weic hnangv hungh diex,
   bun ninh mbuo yietc liuz duqv mienh taaih.
  8Se gorngv ninh mbuo zuqc limc ndoh jienv
   yaac zuqc siouc kouv nyei hlaang nzenc jienv,
  9Tin-Hungh bun ninh mbuo hiuv duqv ninh mbuo zoux nyei sic, caux ninh mbuo nyei zuiz,
   se bun ninh mbuo hiuv duqv ninh mbuo zoux maux.
  10Ninh bun ninh mbuo nyei m'normh muangx duqv haiz ninh njaaux nyei waac,
   yaac hatc ninh mbuo guangc nqoi orqv nyei jauv.
  11Se gorngv ninh mbuo muangx Tin-Hungh yaac fu-sux ninh,
   ninh mbuo duqv bungx-zuoqc nyei ziangh jienv yiem buangv ninh mbuo nyei hnoi-nyieqc,
   duqv orn-lorqc nyei yiem buangv ninh mbuo nyei hnyangx-daauh.
  12Mv baac se gorngv ninh mbuo maiv muangx,
   ninh mbuo ziouc zuqc nzuqc ndaauv daix,
   ninh mbuo daic yaac maiv hiuv haaix nyungc.
  13“Maiv maaih hnyouv taaih Tin-Hungh nyei mienh zanc-zanc qiex jiez.
   Ninh mbuo zuqc dingc zuiz, ninh mbuo maiv heuc jienv tov tengx.
  14Lunx nyei ziangh hoc ninh mbuo daic mi'aqv.
   Ninh mbuo nyei setv mueiz nyei maengc zuqc nyaiv.
  15Tin-Hungh longc siouc kouv nyei jauv njoux siouc kouv nyei mienh.
   Ninh longc zuqc zeix nyei sic koi nqoi ninh mbuo nyei m'normh.

E^li^hu Kuinx Yopv Ninh Zuqc Dingc Zuiz Puix Ninh Zoux Nyei Jauv

  16“Tin-Hungh yienz meih cuotv kuonx naanh nyei jauv,
   bun meih yiem jangv nyei dorngx, maiv maaih haaix nyungc laanh,
   bun mbenc jienv buangv meih nyei dieh wuov deix nyanc hopv maaih kuv nyei mueix doc.
  17Mv baac meih zungv zuqc dingc zuiz hnangv orqv mienh,
   meih yaac biaux maiv ndutv
   baengh fim nyei zuqc siemv dingc zuiz nyei jauv.
  18Faix fim oc. Maiv dungx bun zinh zoih yuoqc meih mingh dorngc jauv,
   yaac maiv dungx bun nyaanh hmuangx camv nduov meih mingh pien.
  19Meih heuc jienv tov nyei haih tengx meih biaux ndutv kouv naanc fai?
   Meih ganh nyei yietc zungv qaqv haih tengx duqv meih nyei fai?
  20Maiv dungx hnamv oix buatc lungh muonz zanc taux,
   se maanc fingx mienh yiem ninh mbuo nyei dorngx zuqc pai guangc nyei ziangh hoc.
  21Faix fim, maiv dungx huin mingh lorz zuiz nyei jauv,
   weic zuqc meih ginv zuiz gauh camv ginv longc kouv naanc.

E^li^hu Tov Yopv Jangx Jienv Tin-Hungh Ndongc Haaix Hlo

  22“Jangx jienv Tin-Hungh nyei qaqv ndongc haaix hlo!
   Maiv maaih haaix dauh zoux fin-saeng hnangv ninh.
  23Haaix dauh paaiv Tin-Hungh zoux nyei jauv?
   Haaix dauh haih gorngv mbuox ninh, ‘Meih zoux maiv horpc’?
  24Meih oix zuqc jangx jienv ceng ninh zoux nyei sic se hlo haic,
   dongh mienh baaux nzung ceng nyei sic.
  25Maanc mienh duqv buatc ninh zoux nyei sic,
   baamh mienh yiem go nyei dorngx mangc.

E^li^hu Gorngv Tin-Hungh Yiem Domh Mbiungc-Nziaaux Zoux Nyei Sic

  26“Tin-Hungh za'gengh hlo, mbuo hiuv maiv nzengc.
   Mbuo maiv haih funx maiv taux ninh nyei hnyangx-soux.
  27Ninh baeng wuom-ndiepv faaux,
   bun mouc gapv zunv benx mbiungc,
  28lungh ziouc duih njiec,
   camv-camv nyei bun maanc mienh.
  29Maaih haaix dauh mengh baeqc mbuonx hnangv haaix nor mingh mingh daaih daaih,
   fai yiem Tin-Hungh yiem nyei dorngx mba'ong hnangv haaix nor mbui?
  30Ninh bun mba'lingc faatv nzaanx ziux gormx ninh ganh,
   yaac torngv jienv koiv-ndoqv.
  31Weic zuqc ninh longc naaiv deix siemv maanc fingx,
   yaac ceix bungx-zuoqc nyei laangh ziqc bun ninh mbuo.
  32Ninh longc mba'lingc buang jienv ninh nyei buoz,
   yaac hatc mba'ong piqv ninh dingc daaih nyei dorngx.
  33Mba'ong mbui nyei qiex biux mengh ninh zoux nyei sic,
   saeng-kuv yaac hiuv duqv domh mbiungc-nziaaux oix taux.