1

Phŭn Hră Anai

1Anai jing tơlơi pơrơđah mơ̆ng Yang Yêsu Krist, jing tơlơi Ơi Adai pha brơi kơ Ñu kiăng kơ pơrơđah kơ ƀing ding kơna Ñu hơdôm tơlơi khŏm či truh tañ. Ñu pơrơđah brơi kơ tơlơi anŭn mơ̆ng tơlơi Ñu pơkiaŏ ling jang Ñu kiăng kơ pơrơđah kơ kâo, Yôhan, ding kơna Ñu yơh, 2jing pô ngă gơ̆ng jơlan kơ abih bang tơlơi ñu ƀuh laih, anŭn jing boh hiăp Ơi Adai laih anŭn tơlơi ngă gơ̆ng jơlan Yang Yêsu Krist yơh. 3Mơyŭn mơak yơh kơ hlơi pô đŏk hơdôm boh hiăp kơ tơlơi laĭ lui hlâo anai, laih anŭn mơyŭn mơak yơh kơ ƀing hlơi pô hơmư̆ hăng djă̱ pioh tơlơi anŭn amăng pran jua, yuakơ hrơi mông kơ tơlơi krep truh tơlơi laĭ lui hlâo anai jĕ či truh biă mă yơh.

Khul Tơlơi Pơhiăp Kơkuh Laih Anŭn Tơjuh Boh Sang Ơi Adai

4Hră Yôhan čih mơit kơ tơjuh boh Sang Ơi Adai amăng kuăl Asia:
 Kwưh kiăng tơlơi khăp pap hăng tơlơi rơnŭk rơno̱m dŏ hăng ƀing gih mơ̆ng Pô jing ră anai, hlâo adih laih anŭn jing Pô či rai, laih anŭn mơ̆ng tơjuh yang bơngăt dŏ ƀơi anăp grê pơtao Ñu,
5laih anŭn mơ̆ng Yang Yêsu Krist, jing Pô ngă gơ̆ng jơlan tŏng ten. Ñu yơh jing Pô blung hlâo hơdip glaĭ mơ̆ng mơnuih djai laih anŭn jing khua kơ abih bang ƀing pơtao ƀơi lŏn tơnah!
 Ñu yơh jing Pô khăp kơ ƀing ta laih anŭn Ñu hơmâo pơrơngai hĭ laih ƀing ta mơ̆ng khul tơlơi soh ta yua mơ̆ng tơlơi tuh drah Ñu ƀơi kơyâo bơrơkal,
6laih anŭn hơmâo pơjing hĭ laih ƀing ta jing dêh čar ƀing khua ngă yang kiăng kơ mă bruă kơ Ơi Adai Ñu laih anŭn kơ Yang Ama. Kơ Yêsu Krist yơh hơmâo tơlơi ang yang laih anŭn tơlơi dưi mơyang nanao hlŏng lar! Amen!
  7Anai nê, Ñu rai ƀơi kơthul hiăng,
   laih anŭn rĭm mơta mơnuih či ƀuh Ñu,
   wơ̆t hăng ƀing hlơi pô klâŏ Ñu hlâo adih mơ̆n;
   laih anŭn abih bang mơnuih mơnam ƀơi lŏn tơnah anai či kơŭ kơuăn yuakơ Ñu yơh.
   Sĭt yơh, tơlơi či truh kar hăng anŭn yơh! Amen!
8Khua Yang Ơi Adai laĭ tui anai, “Kâo jing Alpha hăng Omega, jing Pô jing ră anai, jing hlâo adih, laih anŭn jing Pô či rai, Pô Dưi Kơtang.”

Pô Hrup Hăng Ană Mơnuih

9Kâo yơh jing Yôhan, ayŏng adơi gih laih anŭn jing pô tŭ hrŏm hăng ƀing gih tơlơi gleh tơnap, dêh čar Ơi Adai laih anŭn tơlơi gir run kơjăp jing lŏm kơ ƀing ta amăng Yang Yêsu. Kâo tŭ arăng ba rai dŏ ƀơi plao ia Patmôs yuakơ boh hiăp Ơi Adai laih anŭn tơlơi ngă gơ̆ng jơlan kơ Yang Yêsu yơh. 10Ƀơi Hrơi Khua Yang, Yang Bơngăt Hiam git gai kâo laih anŭn kâo hơmư̆ gah rŏng kâo sa dơnai mơñi kraih biă mă kar hăng dơnai sa boh tơdiăp yơh, 11laĭ tui anai, “Čih pioh bĕ ƀơi tơkŭl hră hơdôm tơlơi ih ƀuh laih anŭn mơit bĕ hră anŭn kơ tơjuh boh Sang Ơi Adai. Anŭn jing ƀing Sang Ơi Adai Ephesos, Simirna, Pergam, Thiatir, Sardis, Philadêlphi laih anŭn Sang Ơi Adai Laôdisê yơh.”
12Kâo wir glaĭ kiăng kơ ƀuh hlơi pô hlak pơhiăp hăng kâo. Laih anŭn tơdang kâo wir glaĭ, kâo ƀuh tơjuh ƀĕ tơkai kơđen mah, 13laih anŭn amăng khul tơkai kơđen anŭn hơmâo “kar hăng sa čô mơnuih,” Ñu buh ao phyung glông truh pơ tơkai Ñu laih anŭn hơmâo hơdrăng mah jum dar tơda Ñu. 14Akŏ Ñu hăng ƀŭk Ñu kô̱̆ kar hăng blâo triu kô̱̆, jing kô̱̆ kar hăng ple̱r tơpŭng, laih anŭn mơta Ñu jing kar hăng jơlah apui hlia yơh. 15Plă̱ tơkai Ñu pơčrang kar hăng ko̱ng ngur amăng apui čruih laih anŭn hiăp Ñu mơñi kar hăng drai ia pơgrao kơtang yơh. 16Amăng tơngan gah hơnuă Ñu, Ñu djă̱ tơjuh boh pơtŭ laih anŭn mơ̆ng amăng bah Ñu tơbiă sa ƀĕ đao tơma dua bơnăh mơta. Ƀô̆ mơta Ñu kar hăng yang hrơi pơčrang kơtang kơtĭt yơh.
17Tơdang kâo ƀuh Ñu, kâo bon rơbuh ƀơi tơkai Ñu kar hăng mơnuih djai yơh. Giŏng anŭn, Ñu pioh tơngan gah hơnuă Ñu ƀơi kâo hăng laĭ tui anai, “Anăm huĭ ôh! Kâo jing Pô Blung Hlâo laih anŭn Pô Tơdơi Hloh. 18Kâo jing Pô Hơdip! Kâo djai laih, samơ̆ ră anai Kâo dŏ hơdip nanao hlŏng lar! Laih anŭn Kâo djă̱ khul jĕh khuă tơlơi dưi kơ tơlơi djai laih anŭn plei ƀing djai Hades.
19“Hơnŭn yơh, čih pioh bĕ hơdôm tơlơi ih hơmâo ƀuh laih, tơlơi truh ră anai wơ̆t hăng tơlơi či truh tơdơi adih. 20Tơlơi yom hơgŏm kơ tơjuh boh pơtŭ ih ƀuh amăng tơngan gah hơnuă Kâo laih anŭn tơjuh ƀĕ tơkai kơđen mah jing tui anai: Tơjuh boh pơtŭ jing ƀing ling jang hiam kơ tơjuh ƀing Sang Ơi Adai, laih anŭn tơjuh ƀĕ tơkai kơđen jing tơjuh boh Sang Ơi Adai yơh.”