2

Dong Bung Daaih Nyei Domh Fin-Saeng

1Yesu cuotv seix yiem Yu^ndie Saengv, Mbetc^le^hem Mungv wuov zanc, doix zuqc ⟨Helotv⟩ zoux hungh diex. Nqa'haav maaih deix samx hleix nyei domh fin-saeng yiem dong bung daaih taux Ye^lu^saa^lem Zingh 2naaic gaax, “Cuotv seix daaih zoux Yiutai Mienh nyei hungh wuov dauh gu'nguaaz yiem haaix? Yie mbuo buatc ninh nyei hleix yiem dong bung cuotv ziouc daaih baaix ninh.”
3Helotv Hungh muangx haiz naaiv deix waac ninh ziouc hnyouv maiv henh yietc deix. Yiem Ye^lu^saa^lem Zingh nyei zuangx mienh yietc zungv yaac hnyouv maiv henh nzengc. 4Helotv ziouc heuc Yiutai Mienh nyei zuangx ⟨sai mienh bieiv⟩ caux njaaux leiz nyei fin-saeng daaih nzoih yiem zunv ziouc naaic ninh mbuo, “Zoux ⟨sai mienh bieiv⟩ wuov dauh oix cuotv seix yiem haaix?”
5Ninh mbuo dau, “Yiem Yu^ndie Saengv, Mbetc^le^hem Mungv, weic zuqc ⟨douc waac mienh⟩ hnangv naaiv nor fiev,
  6‘Yu^ndaa Deic-Bung, Mbetc^le^hem Mungv aah!
   Yiem Yu^ndaa Deic-Bung nyei domh zingh,
   meih maiv zeiz gauh faix jiex.
  Weic zuqc maaih dauh domh jien oix yiem meih naaic
   cuotv daaih dorh yie nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh.’ ”
7Helotv ziouc heuc wuov deix samx hleix nyei domh fin-saeng daaih, bingx jienv longx-longx nyei naaic gaax, “Wuov norm hleix ziangh haaix cuotv daaih?” 8Naaic liuz, Helotv ziouc mbuox ninh mbuo mingh Mbetc^le^hem Mungv. Ninh gorngv, “Meih mbuo gunv mingh Mbetc^le^hem Mungv longx-longx nyei lorz wuov dauh fu'jueiv. Lorz buatc, nzuonx daaih mbuox yie, yie ziouc haih mingh baaix ninh.”
9Muangx hungh diex gorngv liuz, wuov deix domh fin-saeng ziouc cuotv jauv mingh aqv. Zinh ndaangc yiem dong bung buatc cuotv wuov norm hleix mingh ndaangc ninh mbuo. Mingh taux fu'jueiv yiem wuov norm dorngx gu'nguaaic ziouc dingh jienv wuov. 10Domh fin-saeng buatc wuov norm hleix ziouc njien-youh orn-lorqc haic. 11Bieqc biauv mingh, buatc wuov dauh fu'jueiv caux ninh nyei maa, Maa^li^yaa, ziouc gueic njiec ndau baaix wuov dauh fu'jueiv. Ninh mbuo zorqv ninh mbuo dorh daaih nyei zingh nyeic cuotv daaih fongc horc bun ninh. Maaih jiem caux i nyungc ndaang nyei ndiangx-zung heuc ⟨mu^yorc⟩ caux faan^gen^sen.
12Tin-Hungh box mbeix mbuox wuov deix domh fin-saeng maiv dungx nzuonx Helotv wuov. Ninh mbuo ziouc yangh ganh diuh jauv nzuonx ninh mbuo nyei deic-bung.

Yosepv Mbuo Biaux Mingh I^yipv Deic-Bung

13Wuov deix domh fin-saeng nzuonx mi'aqv. Maaih dauh Ziouv nyei fin-mienh box mbeix mbuox Yosepv, “Jiez sin daaih, dorh jienv fu'jueiv caux ninh nyei maa biaux mingh I^yipv Deic-Bung. Oix zuqc yiem wuov zuov taux yie mbuox meih, weic zuqc Helotv oix lorz naaiv dauh fu'jueiv daix.”
14Yosepv ziouc jiez sin daaih, lungh muonz zanc dorh jienv wuov dauh fu'jueiv caux fu'jueiv nyei maa biaux mingh I^yipv Deic-Bung, 15yiem wuov zuov taux Helotv daic mingh. Hnangv naaic cuotv daaih weic bun doix nzengc Ziouv longc douc waac mienh gorngv nyei waac. Ninh gorngv, “Yie heuc yie nyei dorn yiem I^yipv Deic-Bung cuotv daaih.”

Helotv Hungh Daix Fu'jueiv

16Helotv Hungh hiuv duqv wuov deix domh fin-saeng nduov ninh, ninh ziouc qiex jiez! haic. Ninh njiec lingc daix nzengc Mbetc^le^hem Mungv caux huing nzuonx nyei dorngx wuov deix i hnyangx ga'ndiev maengx nyei gu'nguaaz-dorn. Helotv hnangv naaiv nor daix naaiv deix fu'jueiv ei ninh naaic samx hleix nyei domh fin-saeng buatc hleix cuotv nyei ziangh hoc funx daaih.
17Naaiv deix sic cuotv daaih doix nzengc wuov dauh douc waac mienh, Ye^le^mi, nyei waac. Ye^le^mi gorngv,
  18“Haiz mienh yiem wuov Laamaa Zingh
   mbiouh mbiouh bungx-sing bungx-qiex nyei nyiemv.
  Laasen nyiemv ninh nyei fu'jueiv,
   ninh yaac maiv longc haaix dauh tengx ninh jaiv nzauh,
   weic zuqc ninh nyei fu'jueiv daic mi'aqv.”

Yosepv Mbuo Yiem I^yipv Nzuonx

19Helotv Hungh daic mi'aqv. Yiem I^yipv Deic-Bung maaih dauh Ziouv nyei fin-mienh daaih box mbeix Yosepv. 20Fin-mienh gorngv, “Jiez sin daaih, dorh wuov dauh fu'jueiv caux jienv fu'jueiv nyei maa nzuonx I^saa^laa^en Deic-Bung aqv oc. Weic zuqc oix hoic naaiv dauh fu'jueiv nyei maengc wuov deix daic nzengc mi'aqv.” 21Yosepv ziouc jiez sin dorh jienv fu'jueiv caux fu'jueiv nyei maa nzuonx I^saa^laa^en Deic-Bung aqv.
22Mv baac haiz gorngv Aan^ke^laa^atc nzipc ninh nyei die, Helotv, zoux Yu^ndie Saengv nyei hungh, Yosepv ziouc gamh nziex maiv mingh wuov aqv. Tin-Hungh yaac box mbeix donv Yosepv, Yosepv mbuo ziouc mingh Gaa^li^li Saengv, 23yiem norm mungv mbuox heuc Naa^saa^letv. Naaiv deix jauv cuotv daaih doix nzengc douc waac mienh nyei waac. Wuov deix douc waac mienh gorngv, “Mienh oix heuc ninh zoux Naa^saa^letv Mienh.”