7

Sa Phung Ƀuôn Sang Doh Jăk kơ Yêhôwa

(KKbiă 34:11-16)

1 “Tơdah Yêhôwa Aê Diê diih atăt ih mŭt hlăm ala čar ih dơ̆ng mŭt mă bha, leh anăn ñu suôt lu phung găp djuê mơ̆ng anăp ih, phung Hitit, phung Girgasit, phung Amôrit, phung Kanaan, phung Pêrisit, phung Hiwit, phung Jêbusit, kjuh găp djuê lu hĭn leh anăn ktang hĭn kơ ih, 2leh anăn tơdah Yêhôwa Aê Diê srăng jao diñu kơ diih, leh anăn diih dưi hŏng diñu; hlăk anăn brei diih bi rai diñu jih; đăm mguôp hŏng diñu ôh, leh anăn đăm bi pap kơ diñu ôh. 3Đăm bi dôk ung mô̆ hŏng diñu ôh, đăm brei phung anak mniê diih kơ phung anak êkei diñu, amâodah mă phung anak mniê diñu kơ phung anak êkei diih. 4Kyuadah diñu srăng brei phung anak êkei diih lui wir kâo, čiăng mă bruă kơ yang mkăn; snăn Yêhôwa srăng čuh ai ngêñ kơ diih, leh anăn ñu srăng bi rai diih mtam. 5 Ƀiădah snei brei diih ngă kơ diñu: brei diih bi klưh hĕ knưl diñu leh anăn bi mčah đơ điêt kmeh diñu, leh anăn druôm hĕ phung rup yang Asêra diñu, leh anăn čuh hĕ hŏng pui rup yang diñu kač.
6 Kyuadah ih jing sa phung ƀuôn sang doh jăk kơ Yêhôwa Aê Diê diih; Yêhôwa Aê Diê ih ruah ih leh čiăng kơ diih jing sa phung ƀuôn sang jing dŏ ñu, kbiă mơ̆ng jih jang phung ƀuôn sang ti rŏng lăn ala. 7Amâo djŏ ôh kyuadah diih jing lu hĭn kơ phung ƀuôn sang mkăn Yêhôwa khăp kơ diih leh anăn ruah diih leh, ƀiădah kyuadah diih jing ƀiă hĭn kơ jih jang phung ƀuôn sang mkăn; 8kyuadah Yêhôwa khăp kơ diih leh anăn djă pioh klei ƀuăn Ñu kat asei leh kơ phung aê đưm diih, Yêhôwa atăt leh diih kbiă hŏng kngan myang, leh anăn bi tui diih mơ̆ng sang jing hlŭn, mơ̆ng kngan Pharaôn mtao čar Êjip. 9 Kyuanăn brei ih thâo Yêhôwa Aê Diê diih jing Aê Diê, Aê Diê sĭt suôr, pô djă pioh klei Ñu bi mguôp leh anăn klei pap kơ phung khăp kơ Ñu leh anăn djă pioh klei Ñu mtă, kơ sa êbâo ênuk, 10leh anăn bi kmhal ti anăp diñu pô phung bi êmut kơ Ñu, hŏng klei bi rai hĕ diñu; Ñu amâo bi tai ôh ngă kơ pô bi êmut kơ Ñu, Ñu srăng bi kmhal mtam pô anăn. 11Snăn brei diih răng ngă tui hlue klei mtă, klei bhiăn, leh anăn klei mtrŭn kâo mtă kơ diih hruê anei.”

Klei Jăk Jĭn Tơdah Gưt Asăp

(Lêwi 26:3-13; KMñă 28:1-14)

12 “Tơdah ih mđing knga kơ klei mtă anei, djă pioh leh anăn ngă tui hlue klei anăn, Yêhôwa Aê Diê diih srăng djă pioh hŏng diih klei bi mguôp leh anăn klei pap Ñu kat asei leh čiăng djă pioh kơ phung aê đưm diih. 13Ñu srăng khăp kơ ih, hơêč hmưi klei jăk jĭn kơ ih, leh anăn bi lar êngŭm ih; ñu srăng hơêč hmưi klei jăk jĭn kơ boh mơ̆ng tian prôč ih, leh anăn boh mơ̆ng lăn diih, mdiê diih, êa boh kriăk ƀâo diih, leh anăn êa boh ôliwơ ih, êđai êmô leh anăn êđai biăp ih, hlăm ala čar ñu kat asei leh kơ phung aê đưm diih čiăng brei kơ diih. 14Ih srăng mâo klei jăk jĭn êgao hĭn kơ jih jang phung ƀuôn sang mkăn; amâo srăng mâo êkei mniê plao ôh ti krah ih, amâodah ti krah êmô biăp ih. 15Yêhôwa srăng mă hĕ mơ̆ng ih jih jang klei ruă; leh anăn ñu amâo srăng bi knap diih ôh hŏng sa mta klei ruă ala čar Êjip diih thâo kral leh, ƀiădah ñu srăng bi lĕ klei ruă anăn kơ jih jang phung bi êmut kơ diih. 16Brei diih bi rai hĕ jih jang phung ƀuôn sang Yêhôwa Aê Diê ih jao leh kơ diih, đăm pap ôh; kăn mă bruă kơ yang diñu rei, kyuadah klei anăn srăng jing kđông ƀêč kơ diih.
17Tơdah diih lač hlăm ai tiê diih, ‘Phung găp djuê anei prŏng hĭn kơ drei; si drei dưi suôt diñu?’ 18đăm huĭ kơ diñu ôh, ƀiădah brei diih hdơr ya Yêhôwa Aê Diê diih ngă leh kơ Pharaôn leh anăn kơ jih čar Êjip, 19klei lông dlăng prŏng ală ih ƀuh leh, klei bi knăl, klei yuôm bhăn, kngan myang, leh anăn păl yơr leh, hŏng klei anăn Yêhôwa Aê Diê diih atăt ba diih kbiă leh; snăn mơh Yêhôwa Aê Diê diih srăng ngă kơ jih jang phung ƀuôn sang diih huĭ. 20Leh anăn Yêhôwa Aê Diê diih srăng mơĭt hông ti krah diñu tơl phung ăt dôk leh anăn đuĕ dăp kơ diih rai tuč mơh. 21Đăm huĭ kơ diñu ôh, kyuadah Yêhôwa Aê Diê diih dôk ti krah diih, Aê Diê prŏng leh anăn mâo klei krưp. 22Yêhôwa Aê Diê diih srăng suôt phung găp djuê anei mơ̆ng anăp diih ƀrư̆ ƀrư̆; diih amâo dưi bi rai diñu mtam ôh, huĭdah hlô dliê jing lu đei kơ diih. 23Ƀiădah Yêhôwa Aê Diê diih srăng jao diñu kơ diih, leh anăn srăng dlăm diñu hlăm klei rŭng răng prŏng tơl diñu rai luč jih. 24Leh anăn ñu srăng jao phung mtao diñu hlăm kngan diih, leh anăn diih srăng lăm lĕ anăn diñu ti gŭ adiê; amâo mâo sa čô srăng dưi dôk bi kdơ̆ng hŏng diih ôh, tơl diih bi rai diñu jih. 25Brei diih čuh hŏng pui rup yang diñu; đăm tluh ôh kơ prăk amâodah mah arăng luôm rup anăn, čiăng mă kơ diih pô, huĭdah ih lĕ hlăm kđông ƀêč kyua dŏ anăn; kyuadah dŏ anăn jing mnơ̆ng Yêhôwa bi êmut kheh. 26Đăm djă ba bi mŭt hlăm sang diih ôh mnơ̆ng kâo bi êmut kheh, huĭdah mâo klei tăm pah msĕ si dŏ anăn; brei diih bi êmut kheh leh anăn čôñ kơ dŏ anăn; kyuadah dŏ anăn jing mnơ̆ng kâo tăm pah leh.”