7

Haiv tuabneeg kws Yawmsaub xaiv

1Thaus Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv coj mej moog rua huv lub tebchaws kws mej saamswm moog txeeb ua mej tug hab lawv ntau haiv tuabneeg tswv ntawm mej hauv ntej moog, yog cov Hithai, cov Kawkasi, cov Amaulai, cov Khana‑aa, cov Pelixai, cov Hivai hab cov Yenpu, yog xyaa haiv tuabneeg kws luj dua hab muaj zug dua mej, 2hab thaus Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv muab puab rua huv mej txhais teg hab mej ntaus yeej puab, mas mej yuav tsum ua kuas puab puam tsuaj taag nrho huvsw. Tsw xob nrug puab sws cog lug daabtsw hlo le, tsw xob khuvleej puab. 3Tsw xob nrug puab ua tshoob ua kug, tsw xob muab mej tej ntxhais qua rua puab tej tub hab tsw xob yuav puab tej ntxhais rua mej tej tub. 4Tsua qhov puab yuav ua rua mej tej tub tso kuv tseg moog ua koom rua luas tej daab. Mas Yawmsaub yuav npau tawg rua mej hab ua kuas mej puam tsuaj sai sai. 5Tassws mej yuav tsum ua le nuav rua puab. Mej yuav tsum rhuav puab tej thaaj teev daab hab tsoo puab tej ncej zeb hab ntuv puab tej ncej daab Asela hab muab puab tej txoov daab hlawv pov tseg huvsw. 6Tsua qhov mej yog haiv tuabneeg kws dawb huv rua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv. Mej tug Vaajtswv Yawmsaub xaiv mej tawm huv ib tsoom tuabneeg kws nyob huv nplajteb lug ua haiv tuabneeg kws yog nwg teej nwg tug.
7Qhov kws Yawmsaub hlub mej hab xaiv mej hov tsw yog vem mej muaj coob dua lwm haiv tuabneeg. Huv txhua haiv tuabneeg mej yog haiv kws tsawg kawg nkaus. 8Tassws tub yog vem Yawmsaub hlub mej hab nwg tuav rawv tej lug kws nwg cog tseg ruaj khov rua mej tej laug, nwg txhad swv nwg txhais teg kws muaj fwjchim coj mej tawm lug hab txhwv mej dim huv txujkev ua qhev, yog dim huv Iyi tug vaajntxwv Falau txhais teg. 9Vem le nuav ca le paub tseeb tas Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv yog Vaajtswv ntaag. Nwg yog tug Vaajtswv kws tso sab tau hab tuav rawv nwg tej lug cog tseg hab nwg txujkev hlub ruaj khov rua cov kws npuab nwg hab tuav rawv nwg tej lug nkaw moog txug ib txheeb tam, 10hab tsom ntsoov pauj taub rua cov kws ntxub nwg hab ua kuas puab puam tsuaj. Nwg yuav tsw sej qhov kws rau txem rua cov kws ntxub nwg, nwg yuav tsom ntsoov pauj taub rua puab. 11Vem le nuav mej yuav tsum ceev faaj ua lawv le tej lug nkaw hab tej kaab ke hab tej kevcai kws nub nua kuv has rua mej.

Noog lug tau koob moov

12Vem yog mej noog tej kevcai nuav hab tuav rawv hab ua lawv le, Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv yuav tuav rawv nwg tej lug cog tseg hab txujkev hlub ruaj khov rua mej lawv le nwg cog lug tseg ruaj khov rua mej tej laug. 13Nwg yuav hlub mej hab foom koob moov rua mej hab ua rua mej fuam vaam coob tuaj. Nwg yuav foom koob moov rua mej tej noob kws xeeb mivnyuas hab mej tej qoob loos huv laj teb, mej tej cawv txwv maab, mej tej roj, hab tej noob yaaj noob tshws noob nyuj kuas fuam vaam coob rua huv lub tebchaws kws nwg cog lug ruaj khov rua mej tej laug tas yuav pub rua mej. 14Mej yuav tau koob moov ntau dua txhua haiv tuabneeg. Yuav tsw muaj ib tug quasyawg lossws quaspuj kws xeeb tsw taug mivnyuas lossws ib tug tsaj txhu mooj le. 15Hab Yawmsaub yuav tshem tej mob nkeeg huvsw tawm ntawm mej. Hab tej mob phem huv Iyi tebchaws kws mej paub hov, nwg yuav tsw tso rua sau mej, tassws nwg yuav tso rua sau txhua tug kws ntxub mej. 16Mej yuav tsum muab txhua haiv tuabneeg kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub muab cob rua mej ua kuas puam tsuaj. Mej lub qhov muag tsw xob taab ncuab puab. Mej tsw xob ua koom rua puab tej daab, vem qhov kws ua le ntawd yuav ua vuj hlua cuab mej.
17Yog mej xaav huv mej lub sab tas, “Tej haiv tuabneeg hov luj dua peb, peb yuav txeeb tau puab lub tebchaws le caag?” 18mej tsw xob ntshai puab le, mej ca le ncu txug tej kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub ua rua Falau hab cov Iyi huvsw lawd. 19Mej qhov muag tub pum qhov kws swm puab luj kawg, yog qhov kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub tau swv tej txujci tseem ceeb phemfwj hab nwg txhais teg kws muaj fwjchim hab nwg txhais npaab kws tsaa hlo coj mej tawm lug. Mej tug Vaajtswv Yawmsaub yuav ua ib yaam le ntawd rua txhua haiv tuabneeg kws mej ntshai hov ntaag. 20Tsw taag le ntawd mej tug Vaajtswv Yawmsaub yuav tso nkawj tso daiv lug rua huv plawv puab moog txug thaus cov kws tseed tshuav hab moog tswv nraim mej raug puam tsuaj taag huvsw. 21Mej tsw xob ua sab puag tsug ntshai puab, tsua qhov mej tug Vaajtswv Yawmsaub nrug nraim mej, nwg yog tug Vaajtswv kws luj kawg hab txaus ntshai. 22Mej tug Vaajtswv Yawmsaub yuav rhuav tshem tej haiv tuabneeg nuav ib zag mivntswv ib zag mivntswv ntawm mej hauv ntej moog, tassws nwg tsw pub mej ua tuab zag rhuav tshem puab, ntshai tsaam tsaj qus yuav fuam vaam coob rua mej. 23Mej tug Vaajtswv Yawmsaub yuav muab puab rua mej hab ua rua puab ntxhuv quas nyo moog txug thaus puam tsuaj taag. 24Hab nwg yuav muab puab tej vaajntxwv cob rua huv mej txhais teg, hab mej yuav ua kuas puab tej npe pluj taag huv lub qaab ntuj. Yuav tsw muaj leejtwg tiv tau mej moog txug thaus mej ua rua puab puam tsuaj taag. 25Mej yuav muab puab tej txoov daab hlawv pov tseg. Mej tsw xob ntshaw tej nyaj tej kub kws luam tej txoov daab hov lossws coj moog ua mej tug tsaam tes mej maag tej ntawd. Tsua qhov tej ntawd yog tej kws qas vuab tsuab rua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv. 26Mej tsw xob coj tej kws qas vuab tsuab hov moog rua huv mej lub tsev ntshai tsaam mej yuav raug muab cais ua kuas puam tsuaj yaam le tej ntawd. Mej yuav tsum ntxub tej ntawd kawg nkaus vem yog tej kws muab cais ua kuas puam tsuaj.