7

Ơi Adai Ruah Mă Ƀing Israel

(Tơbiă 34:11-16)

1Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Tơdang Yahweh Ơi Adai gih ba ƀing gih mŭt amăng anih lŏn gih jĕ či mŭt kiăng mă tŭ, Ñu či puh pơđuaĭ hĭ mơ̆ng anăp gih lu kơnung djuai, jing ƀing Hit, ƀing Girgas, ƀing Amôr, ƀing Kanaan, ƀing Periz, ƀing Hiwi laih anŭn ƀing Yebus. Abih tơjuh kơnung djuai anŭn jing prŏng laih anŭn kơtang hloh kơ ƀing gih. 2Tơdang Yahweh Ơi Adai gih hơmâo jao laih ƀing gơñu kơ ƀing gih laih anŭn ƀing gih dưi hĭ laih ƀing gơñu, giŏng anŭn ƀing gih khŏm pơrai hĭ ƀing gơñu abih bang. Anăm pơjing tơlơi pơgop hăng ƀing gơñu ôh, kŏn pơdah tơlơi pap kơ ƀing gơñu lơi. 3Anăm pơdŏ rơkơi bơnai hăng ƀing gơñu ôh. Anăm brơi ƀing ană đah kơmơi gih kiăng kơ pơdŏ hăng ƀing ană đah rơkơi gơñu kŏn mă ƀing ană đah kơmơi gơñu kiăng kơ pơdŏ hăng ƀing ană đah rơkơi gih lơi, 4yuakơ ƀing gơñu či pơwir hĭ ƀing hlak ai gih mơ̆ng tơlơi đuaĭ tui Kâo kiăng mă bruă kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng pơkŏn yơh, tui anŭn tơlơi hil Yahweh či tơbiă rai tañ biă mă kiăng pơrai hĭ ƀing gih. 5Anai yơh jing tơlơi ƀing gih či ngă kơ ƀing gơñu: Pơglưh hĭ bĕ khul kơnưl ngă yang gơñu, pơrai hĭ bĕ khul tơpơ̆ng boh pơtâo yang gơñu, khăt hĭ bĕ khul tơmĕh kơyâo yang HʼAsêrah gơñu laih anŭn čuh pơrai hĭ bĕ khul rup trah gơñu. 6Ngă tui anŭn yuakơ ƀing gih jing ană plei rơgoh hiam kơ Yahweh Ơi Adai ta. Yahweh Ơi Adai ta hơmâo ruah laih ƀing gih mơ̆ng abih bang djuai mơnuih amăng rŏng lŏn tơnah kiăng kơ jing ană plei Ñu, jing dram gơnam kŏng ngăn Ñu.
7Yahweh khăp mơak kơ ƀing gih laih anŭn ruah ƀing gih ƀu djơ̆ yuakơ ƀing gih jing mơnuih lu hloh kơ ƀing kơnung djuai pơkŏn ôh. Djơ̆ biă mă ñu, wơ̆t tơdah ƀing gih jing ƀing ƀiă hloh kơ abih bang djuai mơnuih, Ñu ăt ruah mă ƀing gih mơ̆n. 8Samơ̆ anŭn jing yuakơ Yahweh khăp kơ ƀing gih hăng djă̱ pioh tơlơi ƀuăn rơ̆ng Ñu ƀuăn laih hăng ƀing ơi adon ta. Tui anŭn, Ñu ba ƀing gih tơbiă hăng hơpăl tơngan kơtang mơ̆ng čar Êjip laih anŭn song mă ƀing gih mơ̆ng lŏn čar hlŭn mơnă, jing mơ̆ng tơlơi dưi pơtao Pharaoh ngă pơtao čar Êjip anŭn. 9Yuakơ Ñu pơklaih laih ƀing ta, brơi thâo krăn bĕ kơ hơjăn Yahweh Ơi Adai ta yơh jing Ơi Adai sĭt. Ñu jing Ơi Adai tŏng ten; Ñu djă̱ pioh tơlơi pơgop tơlơi khăp Ñu truh kơ sa-rơbâo rơnŭk kơ hlơi pô khăp kơ Ñu laih anŭn djă̱ pioh khul tơlơi Ñu pơđar. 10Samơ̆
  ƀing hlơi pô hơngah ƀu tui gưt Ñu, Ñu či kla glaĭ hăng tơlơi răm rai yơh ƀơi anăp gơñu pô;
   Ñu ƀu akaih ôh kiăng kơ kla glaĭ tơlơi răm anŭn ƀơi ƀing hlơi pô hơngah ƀu tui gưt kơ Ñu.
11Tui anŭn yơh, khŏm răng djă̱ pioh bĕ abih khul tơlơi pơđar, jing khul tơlơi pơtă laih anŭn khul tơlơi juăt kâo brơi kơ ƀing gih hrơi anai.

Ơi Adai Bơni Hiam Kơ Ƀing Tui Gưt Ñu

(Juăt 28:1-14)

12Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Tơdah ƀing gih pơđi̱ng tơngia hơmư̆ tui khul tơlơi juăt anai laih anŭn pơñen djă̱ pioh gơñu, tui anŭn Yahweh Ơi Adai ta či djă̱ pioh tơlơi pơgop tơlơi khăp hăng ƀing gih, kar hăng Ñu ƀuăn rơ̆ng laih hăng ƀing ơi adon ta. 13Ñu či khăp kơ ƀing gih, bơni hiam kơ ƀing gih laih anŭn pơlar ƀing gih yơh. Ñu či bơni hiam kơ ƀing gih kiăng kơ hơmâo lu ană bă mơ̆ng kian gih laih anŭn hơmâo lu khul boh čroh mơ̆ng lŏn gih kar hăng: pơdai, ia boh kơƀâo laih anŭn ia rơmuă ôliwơ. Ñu ăt či bơni hiam kơ ƀing gih kiăng kơ hơmâo lu khul ană mơ̆ng tơpul rơmô gih laih anŭn khul ană mơ̆ng tơpul triu bơbe gih amăng anih lŏn Ñu ƀuăn brơi laih hăng ƀing ơi adon ta kiăng brơi kơ ƀing gih. 14Ƀing gih či hơmâo tơlơi mơyŭn hiam hloh kơ ƀing kơnung djuai pơkŏn; ƀu hơmâo ôh sa čô amăng ƀing đah rơkơi ƀôdah đah kơmơi gih jing mơnuih ƀu dưi hơmâo ană bă, kŏn hơmâo lơi hlô rong gih ƀu dưi hơmâo hlô ană. 15Yahweh či wai lăng ƀing gih mơ̆ng rĭm tơlơi khe̱ng. Ñu ƀu či brơi rai ôh ƀơi ƀing gih khul tơlơi ruă ƀing gih thâo laih amăng čar Êjip, samơ̆ Ñu či brơi rai khul tơlơi ruă anŭn ƀơi abih bang ƀing hlơi pơrơmut kơ ƀing gih. 16Ƀing gih khŏm pơrai hĭ bĕ abih bang ƀing mơnuih Yahweh Ơi Adai ta jao brơi kơ ƀing gih. Anăm pap kơ ƀing gơñu ôh laih anŭn anăm mă bruă kơ ƀing yang rơba̱ng gơñu ôh, yuakơ anŭn či jing sa boh čơđo̱ng pơrai kơ ƀing gih yơh.
17Năng ai ƀing gih či pơmĭn amăng pran jua gih pô tui anai, “Ƀing mơnuih anai jing kơtang hloh kơ ta. Hiư̆m ƀing ta dưi puh pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu lĕ?” 18Samơ̆ anăm huĭ kơ ƀing gơñu ôh; hơdơr rơđah bĕ tơlơi Yahweh Ơi Adai ta ngă laih kơ pơtao Pharaoh laih anŭn kơ abih bang čar Êjip. 19Ƀing gih ƀuh laih hăng khul mơta gih pô khul tơlơi tơnap prŏng, khul gru tơlơi mơsêh mơyang laih anŭn hăng hơpăl tơngan kơtang yơr tơbiă anŭn, Yahweh Ơi Adai ta ba laih ƀing ta tơbiă. Yahweh Ơi Adai ta či ngă hrup hăng anŭn mơ̆n kơ abih bang ƀing kơnung djuai jing ƀing mơnuih gih hlak huĭ ră anai. 20Hloh kơ anŭn dơ̆ng, Yahweh Ơi Adai ta či mơit rai khul ho̱ng pơ ƀing gơñu tơl ƀing dŏ so̱t jing ƀing đuaĭ kơdŏp klaih hĭ mơ̆ng ƀing gih hơmâo răm rai hĭ abih. 21Anăm huĭ bra̱l yuakơ ƀing gơñu ôh, yuakơ Yahweh Ơi Adai ta jing Pô dŏ hrŏm hăng ƀing gih, Ñu yơh jing Ơi Adai prŏng laih anŭn Ơi Adai arăng khŏm huĭ pơpŭ. 22Yahweh Ơi Adai ta či puh pơđuaĭ hĭ ƀing kơnung djuai anŭn mơ̆ng anăp gih ƀiă ƀăng ƀiă. Ƀing gih ƀu dưi pơrai hĭ abih bang ƀing gơñu amăng sa wơ̆t ôh, huĭdah khul hlô mơnơ̆ng glai či pơlar lu jum dar ƀing gih. 23Samơ̆ Yahweh Ơi Adai ta či jao hĭ ƀing gơñu kơ ƀing gih, ngă kơ ƀing gơñu rŭng răng prŏng tơl ƀing gơñu răm rai hĭ yơh. 24Ñu či jao brơi ƀing pơtao gơñu amăng tơngan gih laih anŭn ƀing gih či lŏm hĭ khul anăn gơñu ƀơi rŏng lŏn tơnah. Ƀu hơmâo hlơi pô dưi dŏ dơ̆ng pơblah hăng ƀing gih ôh; ƀing gih či pơrai hĭ ƀing gơñu yơh. 25Ƀing gih či čuh hĭ khul rup ƀing yang rơba̱ng gơñu hăng apui. Samơ̆ anăm hưp kluh amrăk mah gơñu ôh, kŏn mă tŭ gơnam anŭn kơ gih pô lơi, huĭdah ñu či jing hĭ čơđo̱ng pơrai kơ ƀing gih, yuakơ khul rup anŭn jing gơnam hơƀak drak kơ Yahweh Ơi Adai ta yơh. 26Anăm ba mŭt sa gơnam hơƀak drak anŭn amăng sang gih ôh, huĭdah Yahweh či pơrai hĭ ƀing gih hrup hăng Ñu pơrai hĭ laih gơnam anŭn. Pơrơmut hăng hơƀak drak bĕ kơ gơnam anŭn, yuakơ Yahweh pioh hơjăn hĭ laih khul gơnam anŭn kơ tơlơi răm rai.