27

Y-Yakôb Ntŭng Sŏk Nau Mât Ton Y-Êsâu

1Tơ lah Y-Isăk ranh jêh, măt păng ngo mâu hôm dơi saơ ôh, păng kuăl Y-Êsâu kon bôk rah păng jêh ri păng lah: "Ơ nâu" kon păng plơ̆ lah ma păng: "Aơ, ta aơ gâp." 2Păng lah: "Aơ, gâp ranh jêh; gâp mâu gĭt ôh. 3Aƀaơ may sŏk ndơ may vay nsong yô bri, dĭng hăr jêh ri na ndron may. Hăn tâm bri jêh ri pănh jun ma gâp. 4Nkra puăch jun nây ma gâp tĭng nâm gâp ŭch sa. Njŭn ma gâp gay ma gâp sa jêh ri gâp dơi mât ton ma may lor ma gâp khĭt."
5H'Rêbêka tăng nau Y-Iăk lah ma Y-Êsâu kon bu klâu păng. Pô ri tơ lah Y-Êsâu hăn tâm bri ŭch joi jun jêh ri nsĭt ta ngih. 6H'Rêbêka lah ma Y-Yakôb kon bu klâu păng: "Gâp tăng mbơ̆ may ngơi ma Y-Êsâu, nâu may pô aơ, 7njŭn ma gâp puăch jun jêh ri nkra puăch ăn kah sa, gay ma gâp dơi sa jêh ri mât ton ma may ta năp Yêhôva lor ma gâp khĭt.' 8Aƀaơ aơ, Ơ nâu iăt nau gâp, tĭng nâm nau gâp ntăm ma may. 9"Hăn ta phung biăp, be sŏk ma gâp bar mlâm be ueh, jêh ri gâp mra nkra puăch kah sa ma mbơ̆ may tĭng nâm păng rŏng. 10May mra njŭn iăm nây ma mbơ̆ may, gay ma păng sa jêh ri mât ton ma may lor păng khĭt." 11Ƀiălah Y-Yakôb lah ma H'Rêbêka me păng: "Aơ, Y-Êsâu, nâu gâp geh rsao âk jêh ri gâp mâu geh rsau ôh. 12Klăp lah mbơ̆ gâp mra rbot gâp, jêng gâp mra jêng bunuyh ndơm păng, jêh ri gâp mra tât rtăp rak ma gâp nơm, mâu di nau mât ton ôh." 13Me păng lah ma păng: "Ơ nâu, ăn nau rtăp rak may tŭp ta gâp. Kanŏng iăt nau gâp jêh ri hăn sŏk hom be ma gâp." 14Jêh ri păng hăn sŏk njŭn păng ma me păng; jêh ri me păng nkra iăm kah sa tĭng nâm bơ̆ păng ŭch. 15H'Rêbêka sŏk kho ao ueh Y-Êsâu kon bôk rah păng, ndơ geh tâm ngih, jêh ri păng sâm nsoh kho ao nây ma Y-Yakôb oh păng. 16Jêh ri păng put ti jêh ri trô ko păng ma ntâu kon be. 17Jêh ri păng ăn iăm tâm ti Y-Yakôb kon bu klâu păng puăch kah sa jêh ri piăng let păng nkra jêh.
18Păng hăn ta mbơ̆ păng jêh ri lah: "Ơ mbơ̆ gâp." Y-Isăk lah: "Ta aơ gâp, mbu may, Ơ nâu?" 19Y-Yakôb lah ma mbơ̆ păng: "Gâp jêng Y-Êsâu kon bôk rah may. Gâp ƀư jêh tĭng nâm nau may ntăm jêh ma gâp. Dâk hom, gŭ jêh ri sa puăch jun gâp, gay ma may dơi mât ton ma gâp." 20Ƀiălah Y-Isăk lah ma kon bu klâu păng: "Mâm may gơnh mâp jun, Ơ nâu?" Păng lah: "Yorlah Yêhôva Brah Ndu may ăn nau ƀŭn lap ma gâp." 21Y-Isăk lah ma Y-Yakôb: "Văch êp, gay ma gâp dơi rbot may, Ơ nâu, gĭt lah may jêng kon gâp Y-Êsâu ngăn lĕ mâu lah mâu?" 22Y-Yakôb hăn êp mbơ̆ păng Y-Isăk, jêh ri păng rbot jêh ri lah: "Bâr ngơi nâm bu bâr ngơi Y-Yakôb, ƀiălah ti, nâm bu ti Y-Êsâu." 23Jêh ri Y-Isăk mâu gĭt năl păng ôh, ƀiălah ti păng geh rsau nâm bu ti nâu păng Y-Êsâu. Pô ri Y-Isăk mât ton ma Y-Yakôb. 24Păng lah: "May jêng kon gâp Y-Êsâu ngăn lĕ?" Păng lah: "Gâp yơh." 25Păng lah: "Ăn puăch ma gâp; gâp mra sa puăch jun kon gâp, gâp ŭch gâp mât ton ma may." Păng ăn puăch ma mbơ̆ păng jêh ri păng sa. Păng njŭn dak play kriăk ƀâu jêh ri păng nhêt. 26Jêh ri Y-Isăk mbơ̆ păng lah ma păng: "Hăn êp ta gâp jêh ri chŭm gâp, Ơ nâu." 27Păng hăn êp jêh ri chŭm Y-Iăk ƀâu nglâm kho ao păng jêh ri mât ton ma păng lah: "Ơ, bâu nglâm kon bu klâu gâp, jêng nâm bu ƀâu nglâm mir Yêhôva ăn jêh nau ueh uĭn.
28Dăn ma Brah Ndu ăn ma may dak ngom tă bơh trôk, jêh ri ăn neh may jêng ngăn, geh ba jêh ri dak play kriăk ƀâu âk. 29ăn âk bunuyh ƀon lan jêng tông mpăr ueh may, jêh ri âk phung mpôl băl chon ta năp may. Ăn may jêng Kôranh ma phung oh may, jêh ri ăn phung kon bu klâu me may chon ta năp may. Ăn mbu nâm rtăp rak may jêng bunuyh bu rtăp rak; jêh ri ăn mbu nâm ƀư nau ueh uĭn ma may, geh nau ueh uĭn."
30Tơ lah mhe jêh Y-Isăk mât ton ma Y-Yakôb, jêh ri Y-Yakôb mhe du tă bơh Y-Isăk mbơ̆ păng. Y-Êsâu, nâu păng mhe tă sĭt nsong pănh. 31Păng nkra tâm ban lĕ puăch kah sa jêh ri njŭn ma mbơ̆ păng jêh ri lah ma mbơ̆ păng: "Ăn mbơ̆ gâp dâk jêh ri sa puăch jun kon bu klâu may, gay ma may dơi mât ton ma gâp. 32Y-Isăk, mbơ̆ păng lah ma păng: "Mbu may?' Gâp jêng Y-Êsâu kon bu klâu bôk rah, deh lor lơn." 33Y-Isăk sâr hâu ngăn lah: "Mbu nâm sŏk jêh puăch jun jêh ri njŭn ăn jêh gâp sa, gâp sa lĕ jêh lor ma tât may, jêh ri gâp mât ton jêh ma păng. Nanê̆ păng mra geh nau mât ton." 34Tăng nau mbơ̆ păng lah: Y-Êsâu nter katang ngăn, bêng ma nau rngot, jêh ri păng lah ma mbơ̆ păng: "Mât ton ma gâp tâm ban lĕ, Ơ mbơ̆ gâp." 35Ƀiălah Y-Isăk lah: "Oh may văch jêh ma nau ndơm, jêh ri păng sŏk jêh nau mât ton may. 36Y-Êsâu lah: "Mâu di yor nây bu moh păng Y-Yakôb? Yorlah păng pit lơi jêh ndơ gâp bar tơ̆. Păng sŏk lơi jêh nau gâp jêng nâu ranh, jêh ri, aƀaơ aơ păng sŏk lơi đŏng nau mât ton gâp." Jêh ri păng lah: "May mâu prăp hĕ nau mât ton ma gâp." 37Y-Isăk lah ma Y-Êsâu: "Aơ, gâp ăn jêh păng jêng Kôranh may jêh ri gâp ăn jêh lĕ rngôch phung oh nâu păng jêng n'hat na păng; gâp siăm jêh păng ma ba jêh ri dak play kriăk ƀâu.' Moh ndơ gâp ăn ma may aơ?" 38Y-Êsâu lah ma mbơ̆ păng: "May geh kanŏng du nau mât ton hĕ, Ơ mbơ̆ gâp?" Mât ton an ma gâp tâm ban lĕ, ơ mbơ̆ gâp, Ơ mbơ̆ gâp." 39Jêh ri Y-Êsâu nter nhĭm, Y-Isăk, mbơ̆ păng plơ̆ lah ma păng, aơ, may mra gŭ ta neh mâu jêng ndơ âk ôh, jêh ri may mra kƀah dak ngom bơh trôk ta kalơ. 40May mra gŭ rêh ma đao may ri mơ dơi rêh, jêh ri jêng n'hat na ma oh may. Ƀiălah dôl may rêh mblêng ta aơ ta ri, may mra nkêch lơi mâng mbăk păng ta trôko may.

Y-Isăk Tĭng Y-Yabôb Hăn Ta Bon Haran

41Y-Êsâu tâm rmot ma Y-Yakôb yor nau mât ton mbơ̆ khân păng ăn ma păng, jêh ri Y-Êsâu lah êng tâm nuih n'hâm: "Nar nhĭm nhhiăng ma mbơ̆ gâp hŏ dăch tât jêh. Rnôk nây gâp mra nkhĭt Y-Yakôb, oh gâp: 42"Bu mbơh ma H'Rêbêka nau Y-Êsâu kon bu klâu bôk rah păng ngơi. Păng đă bu kuăl Y-Yakôb kon păng jêh ri lah: "Aơ, nâu may Y-Êsâu ma nau păng mĭn har plơng mra nkhĭt may. 43Aƀaơ, Ơ nâu, iăt nau gâp. Dâk hom may jêh ri hăn du ta ƀon Charan ma Y-Laban nâu gâp. 44Ăn may gŭ ndrel ma păng ăn jŏ djê̆ kŏ tât nau nuih nâu may roh jêh, 45tơlah nâu may roh nau păng nuih ma may, jêh ri chuêl jêh nau may ƀư ma păng. Dôl nây gâp mra an may sĭt bơh nây. Moh khlay gâp roh lĕ bar hê khân may tâm du nar?" 46H'Rêbêka lah ma Y-Isăk: "Nau rêh gâp rngot ngăn, mâu hôm ŭch rêh đŏng ôh, yorlah phung kon bu ur Mpôl Y-Het. Tơlah Y-Yakôb sŏk du huê tâm phung kon bu ur Mpôl Y-Het jêng ur, du huê bu ur tâm n'gor aơ nâm bu phung nây; moh khlay nau rêh gâp?"