46

Y-Yakôb Jêh Ri Phung Kon Păng Hăn Ta N'gor Êjipt

1Israel du hăn ndrel ma lĕ rngôch drăp ndơ păng geh. Păng tât ta bon Ber Sêba jêh ri nhhơr ndơ ƀư brah ma Brah Ndu mbơ̆ păng Y-Isăk. 2Brah Ndu ngơi ma Israel tâm nau mpơl dôl măng jêh ri lah: "Y-Yakôb ơi, Y-Yakôb ơi." Israel lah: "Aơ ta aơ gâp." 3Brah Ndu lah: "Gâp jêng Brah Ndu, Brah Ndu mbơ̆ may, lơi klach ôh jŭr hăn ta n'gor Êjipt; yorlah ta nây gâp mra ăn may jêng du mpôl băl toyh. 4Gâp mra jŭr hăn ndrel ma nau ta n'gor Êjipt, jêh ri gâp mra ăn may plơ̆ sĭt tă bơh n'gor Êjipt jêh ri Y-Yôsep mra gŭ ndrel ma nau ta nar may khĭt." 5Y-Yakôb hăn tă bơh ƀon Bersêba, jêh ri phung kon bu klâu Y-Israel rdeng Y-Yakôb mbơ̆ khân păng, nđâp ma phung kon khân păng jêh ri ur khân păng tâm ndeh seh Pharaôn njuăl jêh gay ma rdeng khân păng. 6Khân păng ndjôt leo ndrôk biăp jêh ri drăp ndơ khân păng geh tâm n'gor Kanaan, jêh ri hăn tât ta n'gor Êjipt. Y-Yakôb jêh ri lĕ rngôch phung kon sau ndrel ma păng. 7Păng djôt ndrel ma păng ta n'gor Êjipt phung kon bu klâu, phung sau bu klâu păng, phung kon bu ur jêh ri phung sau bu ur păng lĕ rngôch phung kon sau păng. 8Aơ amoh phung kon Y-Israel tât ta n'gor Êjipt. Y-Yakôb jêh ri phung păng: Y-Ruben kon bu klâu bôk rah deh ma Y-Yakôb, 9jêh ri phung kon bu klâu Y-Ruben: Y-Hanôk, Y-Palu, Y-Hêsron, jêh ri Y-Karmi. 10Phung kon bu klâu Y-Simêôn: Y-Jêmuêl, Y-Jamin, Y-Ôhat, Y-Jakin, Y-Sôhar jêh ri Y-Sôl kon bu klâu bu ur Kanaan. 11Phung aơ kon bu klâu Y-Lêvi: Y-Gersôn, Y-Kôhat jêh ri Y-Mêrari. 12Phung kon bu klâu Y-Yuda: Y-Er, Y-Ônan, Y-Sêla, Y-Pêres jêh ri Y-Sêra (ƀiălah Y-Er jêh ri Y-Ônan khĭt jêh tâm n'gor Kanaan). Phung kon bu klâu Y-Pêres, Y-Hêsron jêh ri Y-Hamul. 13Phung kon bu klâu Y-Isakar: Y-Tôla, Y-Puva, Y-Yôp jêh ri Y-Simrôn, 14phung kon bu klâu Y-Sabulôn: Y-Sêret, Y-Êlon jêh ri Y-Jalêel. 15Phung nây phung kon bu klâu H'Lêa deh ma Y-Yakôb ta n'gor Padan-Aram, nđâp ma H'Dina kon bu ur păng. lĕ rngôch phung kon bu klâu jêh ri phung kon bu ur păng jêng pe jât ma pe nuyh.
16Phung kon bu klâu Y-Gat: Y-Sipiôn, Y-Hagi, Y-Suni, Y-Êsbôn, Y-Êri, Y-Arôdi jêh ri Y-Arêli. 17Phung kon bu klâu Y-Aser: Y-Imna, Y-Isva, Y-Isvi, Y-Bêria jêh ri H'Sêra oh bu ur khân păng. Phung kon bu klâu Y-Bêria: Y-Hêber jêh ri Y-Malkiêl. 18Phung nây phung kon bu klâu H'Silpa, nơm Y-Laban ăn ma H'Lêa kon bu ur păng. H'Silpa deh phung nây ma Y-Yakôb jât ma prau nuyh. 19Phung kon bu klâu H'Rachel ur Y-Yakôb: Y-Yôsep jêh ri Y-Benjamin. 20Phung H'Asêrat kon bu ur Y-Pôtipêra Kôranh ƀư brah ƀon On deh ma Y-Yôsep tâm n'gor Êjipt: Y-Manasê jêh ri Y-Êphraim. 21Phung kon bu klâu Y-Bênjamin: Y-Bêla, Y-Bêker, Y-Asbel, Y-Gêra, Y-Naman, Y-Êhi, Y-Ros, Y-Nupim, Y-Hupim jêh ri Y-Ardơ. 22Phung nây phung kon bu klâu H'Lêa deh ma Y-Yakôb, lĕ rngôch jât ma puăn nuyh. 23Kon bu klâu Y-Dan: Y-Husim, 24Phung kon bu klâu Y-Naptali: Y-Yasêel, Y-Guni, Y-Jêser jêh ri Y-Silem. 25Phung nây phung kon bu klâu H'Bilha, nơm Y-Laban ăn ma H'Rachel, kon bu ur păng, phung nây H'Bilha deh ma Y-Yakôb pơh nuyh. 26Lĕ rngôch phung bunuyh tât ta n'gor Êjipt ndrel ma Y-Yakôb, phung kon păng mâu geh kơp ur phung kon bu klâu păng ôh, lĕ rngôch prau jât ma prau nuyh. 27Phung kon bu klâu Y-Yôsep du deh ma păng tâm n'gor Êjipt, bar hê. Lĕ rngôch phung bunuyh ngih Y-Yakôb tât ta n'gor Êjipt, pơh jât nuyh.

Y-Yakôb Jêh Ri Phung Kon Păng Ta N'gor Êjipt

28Y-Yakôb njuăl Y-Yuda hăn lor tât ta Y-Yôsep gay ma leo trong hăn ta n'gor Gôsen. Pô ri khân păng tât ta n'gor Gôsen. 29Y-Yôsep ăn bu nkra ndeh seh păng jêh ri păng hăn ta n'gor Gôsen gay tâm mâp đah Israel mbơ̆ păng. Y-Yôsep tât ta păng, ut ta trôko jêh ri nhĭm jong ngăn. 30Y-Israel lah ma Y-Yôsep: "Aƀaơ ăn gâp khĭt, yorlah gâp saơ jêh muh măt may jêh ri gĭt may ăt hôm rêh." 31Y-Yakôb lah ma phung oh nâu păng jêh ri ma phung ngih mbơ̆ păng: "Gâp mra hăn mbơh ma Pharaôn lah: "Phung oh nâu gâp, jêh ri phung ngih mbơ̆ gâp bơh n'gor Kanaan tât jêh ma gâp. 32Phung nây jêng phung rmăk biăp, yorlah khân păng rong ndrôk, biăp. Khân păng djôt jêh ndrel biăp jêh ri ndrôk khân păng, jêh ri lĕ rngôch ndơ khân păng geh." 33Tơ lah Pharaôn kuăl khân may jêh ri lah: "Moh kan khân may ƀư?" 34ăn khân may lah: "Phung n'hat na may, hên nđâp ma phung che hên, rong ndrôk, biăp ntơm bah hên hôm dôl dal ndăm tât aƀaơ aơ! Gay ma khân may dơi gŭ tâm n'gor Gôsen; yorlah ăp nơm rmăk biăp jêng ndơ ƀơ̆ ma phung Êjipt.