5

Phung Kon Sau Y-Ađam

1Aơ sămƀŭt nkoch phung mon sau Y-Ađam. Tơ lah Brah Ndu rhăk njêng bunuyh, păng njêng tĭng nâm rup Brah Ndu nơm. 2Brah Ndu rhăk njêng bu ur, bu klâu jêh ri mât ton ma khân păng. Brah Ndu tâm amoh khân păng "bunuyh" nar Brah Ndu rhăk njêng khân păng. 3Tơ lah Y-Ađam gŭ rêh jêh du rhiăng pe jât năm, păng geh du huê kon bu klâu tâm ban ma păng nơm, kơp nâm rup păng, jêh ri păng tâm amoh Y-Set. 4Jêh bu deh ma Y-Set, Y-Ađam gŭ rêh pham rhiăng năm jêh ri păng geh phung kon bu klâu jêh ri phung kon bu ur. 5Lĕ rngôch nar Y-Ađam gŭ rêh sĭn rhiăng pe jât năm, jêh ri păng khĭt.
6Tơ lah Y-Set geh jêh du rhiăng ma prăm năm, păng geh kon, amoh păng Y-Ênôs. 7Jêh du deh ma Y-Ênôs, Y-Set gŭ rêh geh pham rhiăng ma pơh năm jêh ri păng geh phung kon bu klâu jêh ri phung kon bu ur. 8Lĕ rngôch nar Y-Set gŭ rêh geh sĭn rhiăng jât ma bar năm, jêh ri păng khĭt. 9Tơ lah Y-Ênos gŭ rêh jêh sĭn jât năm, păng geh kon, amoh păng Y-Kênan. 10Jêh bu deh ma Y-Kênan, Y-Ênôs gŭ rêh pham rhiăng jât ma prăm năm, jêh ri păng geh phung kon bu ur jêh ri phung kon bu klâu. 11Lĕ rngôch nar Y-Ênôs gŭ rêh geh sĭn rhiăng prăm năm, jêh ri păng khĭt.
12Tơ lah Y-Kônan rêh jêh pơh jât năm, păng geh kon, amoh păng Y-Mahalalel. 13Jêh bu deh ma Y-Mahalalel. Y-Kênan gŭ rêh pham rhiăng puăn jât năm, jêh ri păng geh phung kon bu klâu jêh ri kon bu ur. 14Lĕ rngôch nar Y-Kênan gŭ rêh geh sĭn rhiăng jât năm, jêh ri păng khĭt. 15Tơ lah Y-Mahalalel gŭ rêh jêh prau jât ma prăm năm, păng geh kon amoh Y-Jaret. 16Jêh bu deh ma Y-Jaret, Y-Mahalalel gŭ rêh pham rhiăng pe jât năm, jêh ri păng lŏ geh phung kon bu klâu jêh ri kon bu ur. 17Lĕ rngôch nar Y-Mahalalel gŭ rêh pham rhiăng sĭn jât ma prăm năm, jêh ri păng khĭt. 18Tơ lah Jaret gŭ rêh jêh du rhiăng prau jât ma bar năm, păng geh kon tâm amoh Y-Ênŏk. 19Jêh bu deh ma Y-Ênŏk, Y-Jaret gŭ rêh, pham rhiăng năm, jêh ri păng lŏ geh phung kon bu klâu jêh ri phung kon bu ur. 20Lĕ rngôch nar jaret gŭ rêh, geh sĭn rhiăng prau jât ma bar năm, jêh ri păng khĭt. 21Tơ lah Y-Ênŏk gŭ rêh jêh prau jât ma prăm năm, păng geh kon tâm amoh Y-Mêthusêla. 22Jêh bu deh ma Y-Mêthusêla, Y-Ênŏk hăn ndrel ma Brah Ndu pe rhiăng năm, jêh ri păng geh phung kon bu klâu jêh ri phung kon bu ur. 23Lĕ rngôch nar Y-Ênŏk gŭ rêh geh pe rhiăng prau jât ma prăm năm. 24Y-Ênŏk hăn ndrel ma Brah Ndu jêh ri bu mâu hôm saơ păng ôh, yorlah Brah Ndu sŏk ndjôt păng jêh. 25Tơ Y-Mêthusêla gŭ rêh jêh du rhiăng pham jât ma pơh năm, păng geh kon, amoh păng Y-Lamek. 26Y-Mêthusêla gŭ rêh pơh rhiăng pham jât ma bar năm, jêh ri păng geh phung kon bu klâu jêh ri phung kon bu ur. 27Lĕ rngôch nar Y-Mêthusêla gŭ rêh geh sĭn rhiăng prau jât ma sĭn năm jêh ri păng khĭt. 28Tơlah Y-Lamek gŭ rêh jêh du rhiăng pham jât ma bar năm, păng geh kon bu klâu. 29Păng tâm amoh Y-Nôê, jêh ri lah: "Nơm aơ mra bonh leng he tâm kan he jêh ri tâm nau ŏk ti he ƀư yorlah neh Yêhôva rtăp rak jêh." 30jêh bu deh ma Y-Nôê, Y-Lamek gŭ rêh prăm rhiăng sĭn jât ma prăm năm, jêh ri păng geh phung kon bu klâu jêh ri kon bu ur. 31Lĕ rngôch nar Y-Lamek gŭ rêh geh pơh rhiăng pơh jât ma pơh năm, jêh ri păng khĭt. 32Tơlah Y-Nôê geh pe nuyh kon bu klâu, amoh khân păng Y-Sem, Y-Cham jêh ri Y-Japhet.