43

Phung Nâu Y-Yôsep Hăn Đŏng Ta N'gor Êjipt Ndrel Ma Y-Bênjamin

1Nau sa sât ji ngot knap ngăn tâm n'gor. 2Tơ lah lĕ jêh khân păng sa ba khân păng djôt tă bơh n'gor Êjipt, mbơ̆ khân păng lah ma khân păng. "Hăn rvăt hom ndơ sông sa djê̆ ma he." 3Ƀiălah Y-Yuda lah ma păng: "Nơm nây mbơh rah vah jêh ma hên, 'Khân may mâu mra saơ ôh muh măt gâp, kanŏng tơ lah oh khân may văch ndrel ma khân may.' 4Tơ lah may mra njuăl hăn oh hên ndrel ma hên, hên mra hăn rvăt ndơ sông sa ma may. 5Ƀiălah tơ lah may mâu ăn păng hăn ndrel ôh, hên mâu mra hăn ôh, yorlah nơm nây lah jêh ma hên.' Khân may mâu mra saơ muh măt gâp ôh, kanŏng tơ lah oh khân may văch ndrel ma khân may?" 6Israel lah: "Mâm khân may ƀư nau jêr ma gâp ma nau khân may mbơh ma păng khân may geh du huê oh lĕ?" 7Khân păng lah: "Nơm nây ôp rah vah hên nơm jêh ri ma mpôl băl he, 'Mbơ̆ khân may hôm rêh lĕ? Khân may lŏ geh lĕ oh êng? Hên plơ̆ lah ma păng tĭng nâm nau păng ôp aơ. Dơi lĕ hên gĭt lor păng mra lah.' ăn oh khân may văch?" 8Y-Yuda lah ma Y-Israel mbơ̆ păng: "Ăn kon se nây hăn ndrel ma gâp. Hên mra dâk hăn, pô ri he mra gŭ rêh, mâu khĭt ôh, hên, may jêh ri phung kon hên. 9Gâp mra ton ma păng, may dơi ƀư ma gâp tơ lah gâp mâu njŭn sĭt păng ta năp may. Gâp mra tuy nau tih ƀaƀơ ta năp may. 10Yorlah tơ lah hên mâu njong nar ôh, nanê̆ hên plơ̆ sĭt jêh tal bar."
11Israel, mbơ̆ khân păng lah: 'Tơ lah pô nây, ƀư hom pô aơ, dơm tâm dŭng khân may ueh lơn bơh n'gor aơ, jêh ri djôt leo ma nơm nây ndơ nhhơr dak ƀâu n'hôl djê̆ dak sŭt djê̆, ndơ sa kah, dak si tăng jêh ri play aman dê. 12Djôt tâm ti khân may prăk bar tơ̆ âk lơn, nđâp prăk bu nsĭt jêh tâm dŭng khân may. Klăp lah bu vĭ. 13Sŏk leo lĕ oh khân may, dâk hom, plơ̆ hăn ma nơm nây. 14Dăn ma Brah Ndu, Nơm Geh Lĕ Nau Brah, ăn nau yô̆ ma khân may ta năp nơm nây, gay ma păng mplơ̆ nâu khân may jêh ri Y-Bênjamin. Tơ lah gâp roh phung kon gâp, gâp roh yơh." 15Khân păng ndjôt ndơ nhhơr nây jêh ri prăk bar tơ̆ âk lơn, nđâp ma Y-Bênjamin. Khân păng dâk hăn ta n'gor Êjipt jêh ri gŭ râng ta năp Y-Yôsep.
16Tơ lah Y-Yôsep saơ Y-Bênjamin ndrel ma khân păng, păng lah ma phung n'hat na chiă uănh ngih păng. "Ăn phung bunuyh lăp tâm ngih, gŭch iăm jêh ri nkra ndơ sông sa, yorlah khân păng mra sông sa ndrel ma gâp ta nklang bôk nar." 17Bunuyh nây ƀư tĭng nâm nau Y-Yôsep ntăm, jêh ri păng njŭn leo phung bunuyh nây ta ngih Y-Yôsep. 18Phung nây klach yorlah bu njŭn leo khân păng ta ngih Y-Yôsep, jêh ri khân păng lah: "Yor prăk bu nsĭt tâm dŭng he tal lor bu njŭn he ta aơ. Păng ŭch joi nau đah he jêh ri ƀư mhĭk ma he, gay ăn he jêng dĭk jêh ri pit lơi seh bri he." 19Pô ri khân păng ta n'hat na chiă ngih Y-Yôsep, jêh ri ngơi ma păng ta mpông bloh ngih nây. 20Khân păng lah: "Ơ kôranh hên, hên jŭr văch jêh tal lor gay ma rvăt ndơ sông sa. 21Tơ lah hên tât ta ntŭk hên jưh, hên pơk dŭng jêh ri, aơ prăk ăp nơm hên gŭ tâm dŭng hên, prăk hôm nŭm. 22Pô ri hên mplơ̆ djôt nđâp ma prăk êng gay ma rvăt ndơ sông sa. Hên mâu gĭt ôh mbu mplơ̆ prăk tâm dŭng hên." 23Păng lah: "Gŭ đăp mpăn hom, lơi klach ôh Brah Ndu khân may, Brah Ndu mbơ̆ khân may ăn jêh prăk tâm dŭng khân may. Gâp sŏk dơn jêh prăk khân may." Jêh ri păng njŭn Y-Simêôn ma phung nây. 24Nơm nây ăn khân păng lăp tâm ngih Y-Yôsep. Ăn dak ma khân păng rao jâng. Nơm nây ăn hĭp kro ma seh bri khân păng. 25Khân păng nkra ndơ nhhơr dôl gŭ kâp Y-Yôsep tât ta nklang bôk nar, yorlah khân păng tăng jêh khân păng mra sông sa ta nây.
26Tơ lah Y-Yôsep sĭt ta ngih, khân păng njŭn ta ngih ndơ nhhơr khân păng geh, jêh ri khân păng chon mon chŭn măt ta neh. 27Y-Yôsep ôp khân păng ma nau ngăch prăl săk jăn, lah: "Mbơ̆ khân may hôm ngăch lĕ, nơm bu ranh khân may nkoch bri jêh ma gâp nây? Păng hôm rêh lĕ?" 28Khân păng lah: "N'hat na may, mbơ̆ hên hôm ngăch đŏng. Păng ăt hôm rêh lĕ." Jêh ri khân păng kŭnh jêh ri khân păng chon mon mbah. 29Y-Yôsep n'gơr măt uănh saơ Y-Bênjamin oh păng, kon ma mê̆ păng, jêh ri lah: "Di lĕ păng aơ jêng oh mpŭt. Khân may nkoch bri jêh ma gâp? ăn Brah Ndu rŏng ma may, Ơ oh." 30Nuih n'hâm Y-Yôsep rŏng ngăn ma oh păng jêh ri păng joi ntŭk ŭch nhĭm. Păng ndal lăp tâm jrô păng jêh ri mhĭm ta nây. 31Păng pach muh măt jêh ri du luh. Păng ât rdâng mâu mpơl nuih n'hâm păng ôh jêh ri lah: "Thai ndơ sông sa?" 32Bu Thai ndơ sông sa ma Y-Yôsep êng ntŭk, jêh ri ma phung Êjipt sông ndrel ma păng ntŭk êng lĕ, yorlah phung Êjipt mâu dơi sông ndrel ma phung Hêbrơ ôh, yorlah phung Êjipt kơp nau nây nau ƀư ƀơ̆. 33Khân păng gŭ ta năp Y-Yôsep di mbor, nơm deh lor tĭng nâm nau vay păng jêng nâu ranh, jêh ri oh tĭng nâm nse lơn khân păng hih rhâl tâm uănh ndrăng khân păng nơm. 34Y-Yôsep đă bu ndơp ndơ sông sa ma khân păng ta năp păng; ƀiălah ndơ ăn ma Y-Bênjamin prăm tơ̆ âk lơn ma ndơ phung nâu păng. khân păng nhêt jêh ri gŭ maak ndrel ma Y-Yôsep.