47

1Y-Yôsep hăn mbơh ma Pharaôn, lah: "Mbơ̆ gâp jêh ri phung oh nâu gâp, ndrel ma biăp, ndrôk jêh ri lĕ rngôch ndơ khân păng geh tât jêh tă bơh n'gor Kanaan; jêh ri khân păng gŭ tâm n'gor Gôsen." 2Păng sŏk prăm nuyh tâm phung oh nâu păng jêh ri njŭn ma Pharaôn, 3Pharaôn lah ma phung oh nâu păng: "Moh kan khân may ƀư?" Khân păng lah ma Pharaôn: "Hên phung n'hăk mƀuăl may, jêng phung rmăk biăp hên, nđâp phung che hên tâm ban lĕ." 4Khân păng lah ma Pharaôn: "Hên tât gay gŭ ƀât lât tâm n'gor aơ; yorlah mâu hôm geh ôh gơ̆ nse ma biăp phung n'hăk mƀuăl, yorlah nau sa sât ji ngot rêh ni ngăn tâm n'gor Kanaan. Pô ri hên dăn ma may, ăn phung n'hăk mƀuăl may gŭ tâm n'gor Gôsen. 5Pharaôn lah ma Y-Yôsep: "Mbơ̆ may jêh ri phung oh nâu may tât jêh ma may. 6N'gor Êjipt gŭ ta năp may. Ăn mbơ̆ may jêh ri phung oh nâu may gŭ tâm ntŭk ueh lơn tâm n'gor aơ; ăn khân păng gŭ tâm n'gor Gôsen. Tơ lah may saơ tâm phung khân păng bunuyh njêh, ăn păng jêng kôranh ma mpô mpa gâp rong."
7Y-Yôsep njŭn Y-Yakôb mbơ̆ păng ma Pharaôn: Y-Yakôb mât ton ma 8Pharaôn lah ma Y-Yakôb: "Ndŭm năm may geh?" 9Y-Yakôb lah ma Pharaôn: "Năm gâp gŭ tâm neh ntu aơ geh jêh du rhiăng pe jât năm. Năm gâp gŭ rêh djê̆ jêh ri mhĭk, jêh ri mâu tâm ban ôh đah năm mbơ̆ jêh ri phung che gâp gŭ rêh ta neh ntu aơ." 10Y-Yakôb mât ton ma Pharaôn jêh ri hăn luh du tă bơh păng 11Y-Yôsep ăn ntŭk gŭ ma mbơ̆ păng jêh ri ma phung oh nâu păng ntŭk ueh lơn tâm n'gor Êjipt, tâm n'gor Ramêsê. Tĭng nâm Pharaôn ntăm jêh. 12Y-Yôsep siăm mbơ̆ păng, phung oh nâu păng jêh ri lĕ ngih mbơ̆ păng ma ndơ sông sa tĭng nâm rnoh khân păng.

Y-Yôsep Chiă Uănh Dôl Nau Sa Sât Ji Ngot

13Mâu geh ôh ndơ sông sa tâm lĕ n'gor yorlah nau sa sât ji ngot rêh ni ngăn. N'gor Êjipt jêh ri n'gor Kanaan ntơm khĭt rvet jêh yor nau sa sât ji ngot. 14Y-Yôsep bun jêh lĕ prăk geh tâm n'gor Êjipt jêh ri n'gor Kanaan bu rvăt ba. Jêh ri Y-Yôsep njŭn prăk nây tâm ngih Pharaôn. 15Tơ lah dâk lĕ jêh prăk tâm n'gor Êjipt jêh ri n'gor Kanaan, lĕ rngôch phung Êjipt hăn ma Y-Yôsep, lah: "Ăn ndơ sông sa ma hên. Moh khlay hên khĭt ta năp may, yorlah lĕ jêh prăk hên?" 16Y-Yôsep lah: "Ăn ndrôk biăp khân may, tơ lah khân may mâu geh prăk ôh, jêh ri gâp mra ăn ndơ sông sa ma khân may rgâl đah ndrôk, biăp khân may." 17Pô ri khân păng njŭn ndrôk, biăp khân păng ma Y-Yôsep; jêh ri Y-Yôsep ăn ndơ sông sa ma khân păng tâm rgâl ma seh, ma biăp, ma ndrôk, jêh ri seh bri. Y-Yôsep siăm khân păng năm nây tâm rgâl ma lĕ rngôch ndrôk, biăp khân păng. 18Tơ lah năm nây lĕ jêh, khân păng lŏ hăn ma Y-Yôsep năm tal bar, lah ma Y-Yôsep: "Hên mâu mra pôn ôh ma kôranh hên, prăk hên lĕ jêh, jêh ri ndrôk, biăp jêng ndơ kôranh hên jêh; hôm kanŏng săk jăn jêh ri neh hên. 19Moh khlay hên khĭt ta năp măt may, hên jêh ri neh hên? Rvăt hom hên jêh ri neh hên ma ndơ sông sa, jêh ri hên nđâp neh hên mra jêng dĭk Pharaôn. Ăn ma hên rnih ntil gay ma hên dơi gŭ rêh mâu khĭt ôh, jêh ri lơi ăn bri neh jêng rngot ôh."
20Pô ri Y-Yôsep rvăt lĕ rngôch neh n'gor Êjipt ma Pharaôn; yorlah lĕ rngôch phung Êjipt tăch mir khân păng yorlah nau sa sât ji ngot rêh ni ngăn, jêh ri neh jêng ndơ Pharaôn. 21Bi bunuyh ƀon lan, păng ăn khân ôbăl jêng dĭk ntơm bơh du n'har bri êng. 22Kanŏng neh phung kôranh ƀư brah păng mâu rvăt ôh, yorlah phung kôranh ƀư brah geh ndơ sông sa Pharaôn pă an ma khân păng. Pô ri khân păng mâu tăch ôh neh khân păng. 23Y-Yôsep lah ma phung ƀon lan. Aơ, nar aơ gâp rvăt jêh khân may jêh ri neh khân may ma Pharaôn. Aơ, gâp ăn ma khân may rnih ntil boh ba ăn khân may tuch păng. 24Tơ lah tât yăn kăch, khân may mra ăn du kô̆ tâm prăm ma Pharaôn, jêh ri khân may prăp puăn kô̆ jêng rnih ntil jêh ri ndơ khân may sông sa, phung ngih khân may jêh ri ma phung kon jê̆ khân may." 25Khân ôbăl lah: "May sâm rklaih jêh nau rêh hên. Tơ lah nau aơ ƀư maak ma may, hên mra jêng dĭk ma Pharaôn." 26Y-Yôsep ăn nau vay nây ma neh n'gor Êjipt n'ho may hôm tât aƀaơ, ăn du kô̆ tâm prăm ma Pharaôn. Kanŏng neh phung Kôranh ƀư brah mâu jêng ndơ Pharaôn ôh.

Y-Yôsep Sơm Ton Tâp Y-Yakôb

27Phung Israel gŭ tâm n'gor Êjipt ta n'gor Gôsen. Khân păng bun ndô ndơ ta nây, n'hao drăp ndơ, jêh ri ăn bĭk rơ̆. 28Y-Yakôb gŭ tâm n'gor Êjipt jât ma pơh năm; pô ri lĕ rngôch năm Y-Yakôb gŭ rêh geh du rhiăng puăn jât ma pơh năm. 29Tơ lah nar Israel khĭt dăch jêh; păng kuăl kon bu klâu păng Y-Yôsep jêh ri lah: "Tơ lah gâp geh nau yô̆ ta năp măt may, dơm ti may tâm dâng tơm blu gâp jêh ri ton ƀư ma gâp ma nau răp jăp jêh ri nanê̆; lơi tâp ôh gâp tâm n'gor Êjipt. 30Ăn may tâp gâp ta ntŭk phung mbơ̆ gâp; njŭn leo săk jăn gâp bơh n'gor Êjipt jêh ri tâp gâp tâm môch phung mbơ̆ gâp." Y-Yôsep lah: "Gâp mra ƀư tĭng nâm nau may ngơi." 31Y-Yakôb lah: "sơm ton ma gâp." Y-Yôsep sơm ton ma păng; jêh ri Israel dop ta bôk sưng bâch.