25

Phung Kon Sau Y-Abraham Bơh H'Kêtura

1Y-Abraham sŏk du huê ur êng, amoh păng H'Kêtura. 2Păng deh Y-Simran, Y-Jôksan, Y-Mêdan, Y-Midian, Y-Ishak jêh ri Y-Sua. 3Y-Jôksan geh kon Y-Seba jêh ri Y-Dêdan, phung kon bu klâu Y-Dêdan geh Y-Asurim, Y-Lêtusim jêh ri Y-Lêumin. 4Phung kon bu klâu Y-Midian geh Y-Êpha, Y-Êpher, Y-Hanôk, Y-Abida jêh ri Y-Elda. Lĕ rngôch phung aơ jêng phung kon sau H'Kêtura. 5Y-Abraham ăn lĕ drăp ndơ păng geh ma Y-Isăk. 6Ƀiălah Y-Abraham ăn lĕ drăp ndơ ma kon ur yông păng. Tơ lah păng ăt hôm rêh păng njuăl phung nây hăn du ngai đah kon păng Y-Isăk mpeh palơ tâm n'gor palơ.

Y-Abraham Khĭt Jêh Ri Bu Tâp Păng

7Dŭm aơ năm Y-Abraham gŭ rêh, du rhiăng pơh jât ma prăm năm. 8Y-Abraham tăch n'hâm jêh ri păng khĭt ranh jŏk jong, du huê bunuyh ranh ngăn jêh ri păng hăn gŭ ndrel ma phung che păng. 9Y-Isăk jêh ri Y-Ismaêl, phung kon bu klâu păng tâp păng tâm trôm yôk Makpêla tâm mir Y-Êprôn kon bu klâu Y-Sôar, du huê kon bu klâu Y-Het ta năp Mamrê, 10mir Y-Abraham rvăt jêh bơh phung kon Y-Het. Ta nây bu tâp Y-Abraham jêh ri H'Sara ur păng. 11Jêh khĭt Y-Abraham Brah Ndu ăn nau ueh uĭn ma Y-Isăk kon păng. Y-Isăk gŭ ta Bêr La Hai Rôi.

Phung Kon Sau Y-Ismaêl

12Aơ phung kon sau Y-Ismaêl, kon bu klâu Y-Abraham, nơm bu ur n'gor Êjipt H'Agar n'hat na bu ur H'Sara deh ma Y-Abraham. 13Aơ amoh phung kon bu klâu Y-Ismaêl tĭng nâm di ntrong bu deh ma khân păng: kon deh bôk rah ma Y-Ismaêl jêng Y-Nêhaôt, jêh ri Y-Kêdar, Y-Athêel, Y-Mipsam. 14Y-Misma, Y-Duma, Y-Masa. 15Y-Hadat, Y-Têma, Y-Jêtur, Y-Napis jêh ri Y-Kêdêma. 16Phung aơ yơh jêng phung kon bu klâu Y-Ismaêl, tĭng nâm ƀon jêh ri ntŭk jưh ma ăp nơm khân păng, jât ma bar nuyh kon hđăch tĭng nâm ndŭl mpôl khân păng. 17Năm Y-Ismaêl gŭ rêh geh du rhiăng pe jât ma pơh năm. Păng tăch n'hâm khĭt jêh ri hăn gŭ ndrel ma ndŭl mpôl păng. 18Khân păng gŭ ntơm bơh n'gor Havila tât ta n'gor Sur, mpeh hŏng n'gor Êjipt, mơ pa n'gor Asiri. Khân păng tâm ƀư rlăng đah lĕ rngôch oh nâu khân păng.

Nau Bu Deh Ma Y-Êsâu Jêh Ri Ma Y-Yakôb

19Aơ phung kon sau Y-Isăk kon bu klâu Y-Abraham, Y-Abraham jêng mbơ̆ Y-Isăk. 20Y-Isăk geh puăn jât năm tơ lah păng gŭ ur păng H'Rêbêka kon bu ur Y-Bêthel. Du huê Siri bơh n'gor Padan Aram, oh bu ur Y-Laban du huê Siri. 21Y-Isăk mbơh sơm ma Yêhôva yor ur păng, yor păng jêng bu ur mâu bă. Yêhôva dơn nau păng mbơh sơm, jêh ri H'Rêbêka ur păng ntreo. 22Phung kon mpât tâm ndŭl păng jêh ri păng lah: "Tơ lah ngăn pô nây, mâm ƀư gâp ăt hôm rêh?" Pô ri păng hăn ôp Yêhôva. 23Yêhôva lah ma păng: "Bar phung mpôl băl gŭ tâm ndŭl ay bar phung bunuyh ƀon lan mra luh bơh ndŭl proch ay; du phung mra jêng katang lơn ma phung êng, jêh ri nâu ranh mra pah kan ma kon nse." 24Tơ lah nar păng deh tât jêh Aơ geh kon bar tâm ndŭl păng, 25Nơm luh lor lơn jêng chăng lam săk jăn nâm bu ao mbâl geh rsau. Pô ri khân păng tâm amoh Y-Êsâu. 26Jêh ri oh păng luh, ti păng kuăn ta jâng jon Y-Êsâu. Pô ri bu amoh păng Y-Yakôb. Y-Isăk geh prau jât năm tơ lah H'Rêbêka deh ma khân păng.

Y-Êsâu Tăch Nau Jêng Nâu Ranh

27Phung kon se nây văch ma toyh Y-Êsâu jêng du huê bunuyh rtăp pănh ngăn, bunuyh gŭ tâm bri. Ƀiălah Y-Yakôb jêng bunuyh rdơ̆ bunuyh gŭ tâm ngih bok. 28Y-Isăk rŏng ma Y-Êsâu yorlah păng geh puăch jun sa ƀiălah H'Rêbêka rŏng ma Y-Yakôb. 29Du nar Y-Yakôb gŭ ƀư por Y-Êsâu sĭt tă bơh bri ji ngot ngăn 30Y-Êsâu lah ma Y-Yakôb: "Ăn gâp sa por chăng nĕ, yorlah gâp ji ngot ngăn." (Yor nây bu rnha păng Y-Êdom) 31Y-Yakôb lah: "Tăch pa gâp lor nau may jêng nâu ranh." 32Y-Êsâu lah ma păng: "Aơ, gâp bơi ma khĭt; moh khlay ma gâp nau jêng nâu ranh?" 33Y-Yakôb lah; "Sơm ton ma gâp lor." Păng sơm ton tăch ma Y-Yakôb nau păng jêng nâu ranh. 34Jêh ri Y-Yakôb ăn Y-Êsâu piăng let jêh ri por tuh. Păng sa nhêt jêh ri hăn. Pô ri yơh Y-Êsâu tâm rmot ma nau păng jêng nâu ranh.