15

Nau Tâm Rnglăp Yêhôva Đah Y-Abram

1Jêh nau nây Yêhôva ngơi ma Y-Abram tâm nau tâm saơ, lơi klach ôh, Ơ Y-Abram. Gâp jêng khêl may, jêh ri nau nkhôm may toyh ngăn." 2Ƀiălah Y-Abram lah: "Ơ Kôranh Brah Yêhôva, moh ndơ may mra ăn ma gâp? Yorlah gâp ê geh kon ôh, jêh ri Y-Eli Êser bơh ƀon Damas jêng nơm dơn drăp tâm ngih gâp." 3Y-Abram lah: "Aơ, may mâu mâp ăn kon ma gâp ôh, jêh ri du huê dĭk bu deh tâm ngih gâp mra jêng nơm ndơn drăp gâp." 4Jêh ri Yêhôva lah ma Y-Abram pô aơ: "Bunuyh nây mâu mra jêng nơm ndơn drăp may ôh, ƀiălah kon bu klâu may nơm mra jêng nơm ndơn drăp may ". 5Păng njŭn leo Y-Abram pa dih jêh ri lah: "N'gơr măt ta kalơ trôk jêh ri kơp mănh tơ lah may dơi." Jêh ri lah ma Păng: "Tâm ban pô nây yơh kon sau may mra jêng, "6 Y-Abram chroh ma Yêhôva, jêh ri păng nkoch nau nây jêng nau sŏng srăng ma Y-Abram.
7Kôranh Brah lah ma păng: "Gâp jêng Yêhôva, nơm njŭn leo may tă bơh ƀon Ur tâm n'gor kaldê, gay ăn may ndơn n'gor aơ, "8 Y-Abram lah: Ơ Kôranh Brah Yêhôva, mâm gâp mra gĭt ma gâp mra ndơn n'gor aơ?" 9Kôranh Brah lah ma Y-Abram: "Sŏk ăn ma gâp du mlâm ndrôk me geh pe năm, du mlâm be me pe năm, du mlâm biăp nkuăng pe năm, du mlâm plŭk jêh ri du mlâm ntơp." 10Jêh ri Y-Abram sŏk lĕ rngôch ndơ nây, blah du đah đah jêh ri dơm ndơ păng du đah đah tâm ntrŭp pŭng ndrel; ƀiălah mâu blah ôh sĭm. 11tơ lah grât nđak jŭr văch ta mpa khĭt nây, Y-Abram ntrŭt lơi khân păng.
12Kêng nhâp nar Y-Abram lêt bêch; jêh ri aơ, geh nau klach toyh jêh ri nau ngo klĕng tât ma păng. 13Jêh ri Yêhôva lah ma Y-Abram: "Ăn may gĭt nanê̆ ma phung kon sau may mra gŭ tâm n'gor, mâu jêng n'gor khân păng nơm ôh; khân păng mra jêng dĭk ma phung nây, jêh ri phung nây mra tŭn jot khân păng dôl tâm puăn rhiăng năm. 14Ƀiălah gâp mra phat dôih mpôl băl khân păng pah kan nây; jêh ri bah kơi ta nây khân păng luh du geh âk drăp ndơ. 15Ƀiălah lah may mra khĭt hăn gŭ ndrel ma phung che may ma nau đăp mpăn. Bu mra tâp may jêh may ranh ngăn.
16Ta rnôk tal puăn phung kon sau may mra plơ̆ sĭt ta aơ; yorlah nau kue phung Amôrit ê rĭng ôh." 17Tơ lah nar nhâp geh nau ngo, nôk aơ, geh ŭnh năk luh nhhuk jêh ri geh ŭnh rdo rgăn ta vah vang puăch mpa blah nây. 18Tâm nar nây Yêhôva ƀư nau tâm rnglăp đah Y-Abram, lah: "Gâp mra ăn n'gor aơ ma phung kon sau may, ntơm bơh dak krong n'gor Êjipt tât ta dak krong toyh, dak krong Ơprat, 19n'gor phung Kênit, phung Kênisit, phung Katmônit. 20Phung Hitit, phung Pêrisit, phung Rêpham, 21phung Armôrit, phung Kanaan, phung Girgasit, jêh ri phung Jêbusit.