113

Singx Nzung 113

Ceng Ziouv Weic Ninh Korv-Lienh Mienh

  1Oix zuqc ceng Ziouv.
  O Ziouv nyei zuangx bou aah! Oix zuqc ceng,
   oix zuqc ceng Ziouv nyei mengh.
  2Yiem naaiv mingh oix zuqc ceng Ziouv nyei mbuox taux yietc liuz.
  3Yiem mba'hnoi cuotv taux mba'hnoi muotv nyei dorngx
   horpc zuqc ceng Ziouv nyei mengh.
  4Ziouv yiem gauh hlang jiex maanc fingx,
   ninh nyei njang-laangc gauh hlang jiex lungh.
  5Maiv maaih haaix dauh hnangv Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh,
   dongh zueiz jienv gauh hlang jiex nyei dorngx wuov dauh.
  6Ninh mangc njiec aiv nyei dorngx,
   mangc lungh caux ga'ndiev ndau.
  7Ninh bouh mienh jomc mienh cuotv nie-mbung,
   aengx bouh dangx-donx nyei mienh cuotv saaiv-ndui,
  8bun ninh mbuo caux zoux hlo nyei mienh yiem,
   se caux ninh nyei baeqc fingx zoux hlo nyei mienh.
  9Ninh bun maiv haih maaih gu'nguaaz nyei m'sieqv dorn duqv biauv yiem,
   bun ninh duqv fu'jueiv ziouc orn-lorqc.
  Oix zuqc ceng Ziouv.