113

Ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài nhắc kẻ khiêm nhược lên

1 Ha-lê-lu-gia!
 Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen,
 Hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va.
2 Đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va,
 Từ bây giờ cho đến đời đời!
3 Từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn,
 Khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!
4 Đức Giê-hô-va vượt cao hơn các dân.
 Sự vinh hiển Ngài cao hơn các từng trời.
5 Ai giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi?
 Ngôi Ngài ở trên cao;
6 Ngài hạ mình xuống
 Đặng xem xét trời và đất.
7 Ngài nâng đỡ người khốn cùng lên khỏi bụi tro,
 Cất kẻ thiếu thốn khỏi đống phân,
8 Đặng để người ngồi chung với các quan trưởng,
 Tức với các quan trưởng của dân sự Ngài.
9 Ngài khiến đàn bà son sẻ ở trong nhà,
 Làm mẹ vui vẻ của những con cái.
 Ha-lê-lu-gia!