113

Qhuas Yawmsaub kws paab tug txom nyem

  1Ca le qhuas Yawmsaub.
  Yawmsaub cov tub qhe 'e, ca le qhuas nwg,
   ca le qhuas Yawmsaub lub npe.

  2Ca le qhuas Yawmsaub lub npe
   txwj nwgnuav moog ib txhws tsw kawg.
  3Txwj ncua nub tuaj moog txug nub poob,
   tswm nyog qhuas Yawmsaub lub npe.
  4Yawmsaub nyob sab dhau
   ib tsoom tebchaws suavdawg,
  nwg tug fwjchim ci ntsaa quas ab
   sab dua lub ntuj.

  5Leejtwg zoo cuag le
   peb tug Vaajtswv Yawmsaub
   kws nyob lub zwm txwv sau ntuj?
  6Nwg nyob sau saib tuaj
   rua lub ntuj hab lub nplajteb.
  7Nwg tsaa cov tuabneeg pluag
   sawv huv cov moov aav lug,
  hab tsaa cov tuabneeg txom nyem
   sawv huv qhov tshauv lug,
  8pub puab tau nrug cov tuabneeg muaj meej
   nyob tsawg ua ke,
  yog cov kws ua thawj
   huv Yawmsaub haiv tuabneeg.
  9Nwg pub rua tug quaspuj
   kws ib txwm muaj tsw taug mivnyuas
   muaj vaaj muaj tsev,
  hab pub nwg muaj mivnyuas
   txhad zoo sab xyiv faab.
  Ca le qhuas Yawmsaub los maj.