113

Yêhôwa Bi Mđĭ Phung Thâo Luă Gŭ

  1Bi mni kơ Yêhôwa.
   Ơ phung dĭng buăl Yêhôwa, bi mni bĕ,
   bi mni bĕ kơ anăn Yêhôwa!
  2Mpŭ mni bĕ kơ anăn Yêhôwa
   ară anei leh anăn hlŏng lar.
  3Brei anăn Yêhôwa mâo klei bi mni
   mơ̆ng anôk yang hruê ƀlĕ truh ti anôk yang hruê lĕ.
  4Yêhôwa dôk ti dlông hĭn kơ jih jang phung găp djuê mnuih;
   klei guh kơang ñu dôk ti dlông hĭn kơ phung adiê.

  5Hlei pô jing msĕ si Yêhôwa Aê Diê drei,
   pô dôk hlăm anôk ti dlông hĭn,
  6pô kkui dlăng
   kơ adiê leh anăn lăn ala?
  7Ñu rŭ pô knap mơ̆ng bruih lăn,
   leh anăn pô ƀun mơ̆ng lŭ čhông;
  8čiăng brei digơ̆ dôk mbĭt hŏng phung khua,
   mbĭt hŏng phung khua phung ƀuôn sang ñu.
  9Ñu brei mniê plao mâo sang dôk,
   leh anăn brei gơ̆ mơak kyua phung anak gơ̆ kkiêng.
   Bi mni bĕ kơ Yêhôwa.