113

CHÚA Tôn Cao Người Khiêm Tốn

  1Hãy ca ngợi CHÚA!
  Hỡi các tôi tớ CHÚA, hãy ca ngợi Ngài.
  Hãy ca ngợi danh thánh của CHÚA.
  2Từ nay cho đến đời đời,
  Hãy chúc tụng danh CHÚA.
  3Từ bình minh cho đến hoàng hôn,
  Danh CHÚA phải được tôn vinh ca ngợi.
  4CHÚA là Ðấng siêu việt hơn tất cả các dân các nước;
  Vinh quang Ngài vượt trỗi hơn các tầng trời.

  5Có ai giống như CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta,
  Ðấng ngự trên ngai cao cả,
  6Lại tự hạ mình xuống,
  Ðể đoái xem mọi vật trong bầu trời và trên mặt đất chăng?
  7Ngài nâng đỡ kẻ nghèo khổ ra khỏi chốn bụi tro,
  Ngài nhấc đưa kẻ khó nghèo ra khỏi gò rác rến.
  8Ngài đặt họ ngồi ngang hàng với các bậc quan quyền,
  Tức với những người quyền thế của con dân Ngài.
  9Ngài làm cho người đàn bà son sẻ sống quạnh quẽ trong nhà
  Thành người mẹ hiền vui vẻ của một đàn con.
  Hãy ca ngợi CHÚA!