113

Ca ngợi sự thương xót của Đức Giê-hô-va

  1Ha-lê-lu-gia!
  Hỡi các đầy tớ Đức Giê-hô-va, hãy ca ngợi Chúa!
   Hãy ca ngợi danh Đức Giê-hô-va.

  2Đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va.
   Từ bây giờ cho đến đời đời!
  3Từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn,
   Hãy ca ngợi danh Đức Giê-hô-va!
  4Đức Giê-hô-va được tôn cao trên các nước.
   Vinh quang Ngài cao hơn các tầng trời.

  5Ai giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta?
   Ngôi Ngài ở trên cao.
  6Ngài cúi xuống
   Để xem xét trời và đất.
  7Ngài nâng người khốn cùng lên khỏi bụi tro,
   Nhấc kẻ thiếu thốn khỏi đống rác.
  8Đặt họ ngồi chung với các bậc quyền quý,
   Tức là với các bậc quyền quý trong dân chúng.
  9Ngài khiến đàn bà hiếm muộn
   Được làm mẹ vui vẻ với đàn con trong nhà!
  Ha-lê-lu-gia!