20

Kaum txoj kevcai

(Kc. 5:1-21)

1Vajtswv hais tej lus no huvsi tias,
2“Kuv yog Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv, uas coj koj tawm hauv Iyi tebchaws hauv txojkev ua qhev los. 3Koj tsis txhob muaj dua lwm tus vajtswv uas tsis yog kuv.
4“Koj tsis txhob ua dab mlom rau koj pe tsis hais tej uas muaj yam ntxwv zoo li tej uas nyob saum nruab ntug lossis tej uas nyob hauv ntiajteb lossis tej uas nyob hauv dej hauv nruab tiv txwv. 5Tsis txhob pe thiab tsis txhob ua koom tu tej dab mlom ntawd, rau qhov kuv yog Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv, yog tus Vajtswv uas khib xeeb heev, mas yuav rau txim rau leej txiv uas ntxub kuv thiab poob mus rau nws cov tub ki mus txog peb plaub tiam. 6Tiamsis kuv yuav ua txojkev hlub uas ruaj khov tshwm rau cov uas hlub kuv thiab ua raws li kuv tej kevcai ntau txhiab tiam neeg.
7“Tsis txhob lam hais saib tsis taus Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv lub npe, rau qhov tus uas lam hais saib tsis taus nws lub npe, mas Yawmsaub yuav tsis zam txim.
8“Koj yuav tsum nco ntsoov hwm hnub Xanpatau ua hnub uas dawb huv. 9Koj yuav tsum khwv thiab ua koj tej haujlwm huvsi rau hnub. 10Tiamsis hnub xya yog hnub Xanpatau uas caiv rau Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv. Hnub ntawd tsis txhob ua ib yam haujlwm dabtsi li, tsis hais koj tus kheej thiab koj tej tub tej ntxhais thiab koj cov tub qhe nkauj qhev thiab koj tej tsiaj txhu thiab lwm haiv neeg uas tuaj nyob hauv koj lub moos. 11Vim tias rau hnub xwb Yawmsaub tau tsim lub ntuj lub teb thiab hiavtxwv, thiab txhua yam uas muaj nyob rau hauv, mas hnub uas xya Yawmsaub so. Vim li no Yawmsaub thiaj foom koob hmoov rau hnub Xanpatau thiab muab hnub ntawd teem ua hnub uas dawb huv.
12“Koj yuav tsum hwm koj niam koj txiv kom koj thiaj muaj txojsia nyob ntev rau hauv lub tebchaws uas Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv pub rau koj.
13“Tsis txhob tua neeg.
14“Tsis txhob deev luag poj luag txiv.
15“Tsis txhob ua tub sab.
16“Tsis txhob ua cuav timkhawv iab hiam luag lwm tus.
17“Tsis txhob ua siab hlob xav tau luag vaj luag tsev, tsis txhob ua siab hlob xav tau luag tus pojniam thiab luag tus tub qhe nkauj qhev, luag tej nyuj tej nees luav lossis ib yam dabtsi uas yog luag li.”

Cov pejxeem ntshai heev

18Thaum cov pejxeem sawvdaws hnov xob nthe pom xob laim liab vog thiab hnov lub suab raj kub yaj nrov thiab pom pa ncho hlob saum lub roob, lawv ntshai heev tshee hnyo. Lawv nyob deb deb 19thiab hais rau Mauxe tias, “Koj cia li hais rau peb xwb, peb yuav mloog. Tsis txhob cia Vajtswv hais rau peb tsam ces peb tuag.” 20Mauxe thiaj hais rau cov pejxeem tias, “Tsis txhob ntshai, rau qhov Vajtswv nqes los sim nej lub siab xwb, kom nej thiaj li paub ntshai nws tsis tu ncua li thiab nej thiaj tsis ua txhaum.” 21Cov pejxeem nyob deb deb tiamsis Mauxe txav mus ze qhov uas tsaus ntuj nti uas Vajtswv nyob.

Kevcai hais txog lub thaj xyeem

22Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Cia li hais rau cov Yixayee li no tias, ‘Nej twb pom lawm tias kuv hais saum ntuj los rau nej. 23Nej muaj kuv lawm mas tsis txhob ua dab mlom nyiaj lossis dab mlom kub rau nej pe. 24Koj yuav tsum xuas av ua lub thaj xyeem rau kuv, thiab saum lub thaj ntawd koj yuav tsum muab koj tej yaj tej nyuj tua ua kevcai hlawv xyeem thiab ua kevcai xyeem sib raug zoo. Hauv txhua lub chaw uas kuv tu kom nco txog kuv lub npe, mas kuv yuav los ntsib koj thiab foom koob hmoov rau koj. 25Yog koj xuas pob zeb ua lub thaj xyeem rau kuv, tsis txhob muab tej pob zeb uas twb txhwm lawm los ua. Yog koj siv cuab yeej txhwm pob zeb mas koj ua rau lub thaj qias tsis huv lawm. 26Thiab tsis txhob nce tus ntaiv mus rau saum kuv lub thaj, kom luag thiaj tsis pom koj chaw txaj muag.’ ”