8

1Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Cia li nkag mus cuag Falau thiab hais rau nws tias, ‘Yawmsaub hais li no tias, Cia li tso kuv haiv neeg mus xwv lawv thiaj tau mus pe hawm kuv. 2Tiamsis yog koj tsis kam tso lawv mus, kuv yuav tso qav nce thoob plaws koj lub tebchaws ua rau koj raug txom nyem. 3Qav yuav puv nkaus tus dej Nai, thiab yuav nce los rau hauv koj lub vaj lub tsev, los rau hauv koj lub txaj thiab nce rau saum koj lub chaw pw, thiab los rau hauv koj cov tub teg tub taws thiab koj cov pejxeem tej tsev, thiab los rau hauv koj tej qhov cub qhov txos thiab los rau hauv koj tej phaj zuaj ncuav. 4Tej qav yuav nce koj thiab koj cov pejxeem thiab koj cov tub teg tub taws lub cev huvsi.’ ”
5Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Koj cia li hais rau Aloo tias, ‘Tsa koj txhais tes uas tuav tus pas nrig rau saum tej niag dej tej kwj deg tej pas dej ua kom tej qav nce los rau saum Iyi tebchaws.’ ” 6Aloo txawm tsa kiag tes rau saum tej dej hauv Iyi tebchaws, mas qav txawm nce los laum nkaus Iyi tebchaws. 7Tiamsis cov uas txawj ua yees siv mas lawv siv lawv tej khawv koob ua kom qav nce los rau saum Iyi tebchaws ib yam nkaus thiab.
8Falau txawm hu Mauxe thiab Aloo tuaj thiab hais tias, “Neb thov Yawmsaub coj tej qav no tawm ntawm kuv thiab kuv cov pejxeem mus, mas kuv yuav tso neb cov neeg mus xyeem tsiaj rau Yawmsaub.” 9Mauxe thiaj hais rau Falau tias, “Nyob ntawm koj pom zoo teem rau lub sijhawm twg rau kuv thov Yawmsaub pab koj thiab koj cov tub teg tub taws thiab koj cov pejxeem kom tej qav no puam tsuaj tag ntawm koj thiab koj tej vaj tse, tsuas yog tseg cov uas nyob hauv tus dej Nai xwb.” 10Falau teb tias, “Cia tagkis.” Mauxe thiaj hais tias, “Yuav muaj raws li koj hais mas koj thiaj paub tias tsis muaj ib tug twg zoo cuag li Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv. 11Tej qav yuav khiav ntawm koj thiab koj tej vaj tse thiab koj cov tub teg tub taws thiab koj cov pejxeem mus, tsuas yog tseg cov uas nyob hauv tus dej Nai xwb.” 12Mauxe thiab Aloo thiaj tawm ntawm Falau mus lawm. Mas Mauxe thov Yawmsaub txog tej qav uas Yawmsaub tso los rau Falau. 13Yawmsaub ua raws li Mauxe thov. Mas tej qav thiaj tuag tag rau hauv tej vaj tse thiab tej tshav puam thiab tom tej liaj teb. 14Lawv khaws tej qav tuag ntawd ua tej niag pawg, mas lub tebchaws tsw lwj ntxiag. 15Tiamsis thaum Falau pom tias tej kev txom nyem ntawd ploj lawm, nws txawm ua lub siab tawv tsis kam mloog Mauxe thiab Aloo hais, ib yam li Yawmsaub twb hais cia lawd.

Yoov qaib

16Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Cia li hais rau Aloo tias, ‘Tsa kiag koj tus pas nrig nplawm hmoov av kom txia ua yoov qaib thoob plaws Iyi tebchaws.’ ” 17Ob tug kuj ua li ntawd. Aloo tsa kiag nws txhais tes xuas nws tus pas nrig nplawm hmoov av, ces txawm muaj yoov qaib los ntsauv neeg thiab tej tsiaj txhu. Tej hmoov av huvsi txia ua yoov qaib thoob plaws Iyi tebchaws. 18Cov uas txawj ua yees siv kuj siv lawv tej khawv koob ua kom muaj yoov qaib tiamsis lawv ua tsis tau. Yoov qaib los ntsauv neeg thiab tej tsiaj txhu huvsi. 19Cov uas txawj ua yees siv thiaj hais rau Falau tias, “Tej no yog Vajtswv tus ntiv tes ua.” Tiamsis Falau lub siab tseem tawv tsis mloog lawv hais, ib yam li Yawmsaub twb hais cia lawd.

Yoov mos ntsuab

20Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Cia li sawv ntxov mus tos Falau rau thaum nws mus nram ntug dej mas hais rau nws tias, ‘Yawmsaub hais li no tias, Cia li tso kuv haiv neeg mus xwv lawv thiaj tau mus pe hawm kuv. 21Yog koj tsis tso kuv haiv neeg mus, mas kuv yuav tso tej pab yoov mos ntsuab los ntsauv koj thiab koj cov tub teg tub taws thiab koj cov pejxeem, thiab los rau hauv koj tej vaj tse. Hauv cov Iyi tej vaj tse thiab hauv tej av uas lawv nyob yuav muaj tej pab yoov mos ntsuab puv nkaus. 22Hnub ntawd kuv yuav cais Kausee tebchaws uas kuv haiv neeg nyob rau ib cag, tsis pub muaj tej pab yoov mos ntsuab rau hauv, kom koj thiaj paub tias kuv yog Yawmsaub uas nyob hauv nruab nrab lub tebchaws no. 23Kuv yuav cais kuv haiv neeg thiab koj cov neeg. Qhov txujci phimhwj no yuav tshwm rau tagkis.’ ”
24Yawmsaub kuj ua raws li ntawd. Ces txawm muaj yoov mos ntsuab coob kawg los rau hauv Falau lub vaj tse thiab los rau hauv nws cov tub teg tub taws tej vaj tse ua rau muaj kev liamsim thoob plaws Iyi tebchaws. 25Falau txawm hu Mauxe thiab Aloo tuaj thiab hais tias, “Cia li mus tua tsiaj xyeem rau neb tus Vajtswv rau hauv lub tebchaws no.” 26Tiamsis Mauxe teb tias, “Ua tsis tau li ntawd, rau qhov peb yuav muab tej tsiaj uas cov Iyi caiv tua xyeem rau Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv. Yog peb tua tej tsiaj xyeem tab meeg cov Iyi uas lawv caiv tias yog yam uas qias vuab tsuab, lawv yuav tsis xuas pob zeb ntaus peb lov? 27Peb yuav tsum mus rau hauv tebchaws moj sab qhua peb hnub ke tua tsiaj xyeem rau Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv raws li nws hais rau peb.” 28Falau thiaj hais tias, “Kuv yuav tso nej mus kom nej thiaj tau mus xyeem tsiaj rau Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv hauv tebchaws moj sab qhua, tiamsis tsis txhob mus deb deb. Koj cia li thov Vajtswv pab kuv.”
29Mauxe thiaj hais tias, “Thaum kuv tawm ntawm koj mus lawd kuv yuav thov Yawmsaub ua rau tej yoov mos ntsuab khiav ntawm koj thiab ntawm koj cov tub teg tub taws thiab ntawm koj cov pejxeem mus rau tagkis. Tiamsis koj tsis txhob ntxeev dua lus es tsis tso peb haiv neeg mus xyeem tsiaj rau Yawmsaub.” 30Mauxe txawm tawm ntawm Falau mus lawm, nws kuj thov Yawmsaub. 31Yawmsaub ua raws li Mauxe tej lus thov thiaj ua rau tej yoov mos ntsuab khiav ntawm Falau thiab ntawm nws cov tub teg tub taws thiab ntawm nws cov pejxeem mus, tsis tshuav ib tug li. 32Tiamsis zaum no Falau tseem ua lub siab tawv thiab, tsis kam tso cov Yixayee mus.