15

Mauxe zaj nkauj

1Thaum ntawd Mauxe thiab cov Yixayee hu zaj nkauj no rau Yawmsaub hais tias,
  “Kuv yuav hu nkauj qhuas Yawmsaub
   rau qhov nws twb kov yeej loj kawg nkaus,
  nws muab tej nees thiab tej tub rog caij nees
   laim kiag rau hauv hiavtxwv.
  2Yawmsaub yog kuv lub zog
   thiab yog kuv zaj nkauj,
   thiab nws yog tus uas cawm kuv dim.
  Nws yog kuv tus Vajtswv ntag,
   kuv yuav qhuas nws,
  nws yog kuv txiv tus Vajtswv,
   kuv yuav qhuas ntxhias nws.
  3Yawmsaub yog tus txawj ua rog,
   nws lub npe hu ua Yawmsaub.
  4Yawmsaub muab Falau tej tsheb ua rog
   thiab nws tej tub rog
   laim kiag rau hauv hiavtxwv,
  nws cov thawj rog uas txawj heev
   kuj tog kiag rau hauv Hiavtxwv Liab.
  5Dej nphau los nyab kiag lawv,
   lawv tog rau hauv qab thu
   yam li lub pob zeb.
  6Au Yawmsaub, koj txhais tes xis
   muaj hwjchim loj kawg.
  Au Yawmsaub, koj txhais tes xis
   tsoo yeeb ncuab tawg ntsoog tag.
  7Koj siv koj lub hwjchim meej mom loj kawg
   muab cov uas tawm tsam koj
   ntxeev kiag pov tseg,
  koj tso koj txojkev npau taws
   muab lawv hlawv kub hnyiab tag
   yam nkaus li quav nyab.
  8Koj lub qhov ntswg ua pa ntsawj dej
   sawv siab zuj zus,
  tej dej sawv siab ua ib phab,
   tej dej hauv hiavtxwv kuj nkoog khov kho.
  9Cov yeeb ncuab hais tias,
   ‘Kuv yuav raws qab, kuv yuav caum cuag,
   kuv yuav muab tej uas txeeb tau los faib.
  Kuv yuav ua txhua yam rau lawv
   raws li kuv lub siab xav
   kom pov khawv nkaus.
  Kuv yuav rho ntaj, kuv txhais tes
   yuav ua kom lawv puam tsuaj.’
  10Koj tshuab koj li cua ntsawj tuaj,
   dej hiavtxwv nyab kiag lawv.
  Lawv tog rau hauv cov dej
   uas nphau nyab kiag los ib yam li txhuas.

  11“Au Yawmsaub, tej timtswv huvsi
   tus twg zoo cuag li koj?
  Tus twg zoo cuag li koj,
   uas dawb huv kawg nkaus,
  thiab muaj lub koob meej
   uas txaus hwm kawg,
   thiab ua tej txujci phimhwj?
  12Koj tsa kiag koj txhais tes xis,
   lub ntiajteb kuj muab lawv nqos tag nrho.

  13“Koj muaj txojkev hlub ruaj khov
   es coj haiv neeg uas koj txhiv dim lawm.
  Koj siv koj lub zog coj lawv txoj hauv kev
   mus txog koj lub chaw nyob uas dawb huv.
  14Ib tsoom neeg tau hnov,
   mas lawv tshee hnyo.
  Cov neeg uas nyob hauv
   Filixatee tebchaws poob siab kawg.
  15Nimno Edoo cov thawj kuj ntshai kawg,
   Mau‑a cov nom tswv kuj ntshai
   ib ce tshee hnyo,
  cov neeg hauv Khana‑as tebchaws
   sawvdaws siab ntsws yaj tag.
  16Lawv raug kev txhawj kev ntshai
   ua siab puas tsus.
  Au Yawmsaub, vim yog koj txhais tes
   uas muaj hwjchim loj kawg,
  lawv thiaj li nyob twjywm
   tsis ua zog yam li pob zeb
  mus txog thaum koj haiv neeg
   hla dhau tag lawm,
  mus txog thaum cov neeg
   uas koj twb txhiv dim lawm hla dhau mus.
  17Koj yuav coj lawv los thiab muab lawv
   txawb rau saum koj lub roob,
  au Yawmsaub, yog lub chaw
   uas koj ua cia rau koj nyob,
  thiab yog lub chaw pe hawm koj
   uas koj txhais tes tsim cia.
  18Yawmsaub yuav kav mus
   ib txhis tsis kawg.”

Mili‑as zaj nkauj

19Thaum Falau tej nees thiab tej tsheb ua rog thiab nws tej tub rog caij nees nqes mus rau hauv hiavtxwv, Yawmsaub kuj ua kom dej hiavtxwv nphau los nyab kiag, tiamsis cov Yixayee mas taug kev qhuav qhawv hauv nruab nrab hiavtxwv.
20Aloo tus muam Mili‑as uas ua tus cev Vajtswv lus txawm coj ib lub nruas npuaj hauv nws txhais tes thiab cov pojniam sawvdaws npuaj nruas seev cev raws nws qab. 21Mili‑as hu nkauj rau lawv tias,
  “Cia li hu nkauj qhuas Yawmsaub
   rau qhov nws twb kov yeej loj kawg nkaus.
  Nws muab tej nees thiab tej tub rog caij nees
   laim kiag rau hauv hiavtxwv.”

Dej iab ntawm Mala

22Dhau ntawd Mauxe coj cov Yixayee tawm ntawm Hiavtxwv Liab mus rau hauv tebchaws moj sab qhua Su. Lawv mus tau peb hnub ke hauv tebchaws moj sab qhua nrhiav tsis tau dej haus kiag li. 23Thaum lawv los txog ntawm Mala, lawv kuj haus tsis tau cov dej ntawm Mala rau qhov cov dej ntawd iab heev. Vim li no thiaj hu ua Mala. 24Cov pejxeem thiaj li yws yws Mauxe tias, “Peb yuav haus dabtsi?” 25Mauxe txawm tsa suab thov Yawmsaub. Yawmsaub thiaj qhia ib tog ntoo rau Mauxe pom, mas nws muab pov rau hauv dej, dej txawm qab lawm.
 Thaum nyob qhov chaw ntawd Yawmsaub thiaj qhia nws tej kab ke thiab nws tej kevcai rau lawv thiab sim lawv lub siab.
26Yawmsaub hais tias, “Yog nej ua tib zoo mloog Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv tej lus thiab ua tej uas hum nws lub siab, thiab tig ntsej mloog nws tej lus nkaw thiab ua raws li nws tej kab ke txhua qhov, mas tej mob nkeeg uas kuv ua rau cov Iyi ntawd kuv yuav tsis tso rau saum nej kiag li, rau qhov kuv yog Yawmsaub, yog tus uas kho nej.”
27Dhau ntawd lawv txawm los txog ntawm Elee uas muaj kaum ob lub qhov dej txhawv thiab muaj xya caum tsob toov laj. Lawv txawm tsuam chaw nyob ntawm cov qhov dej ntawd.