4

Vajtswv pub hwjchim rau Mauxe

1Mauxe teb tias, “Ntshai lawv yuav tsis ntseeg kuv thiab tsis quav ntsej tej uas kuv hais, rau qhov lawv yuav hais tias, ‘Yawmsaub tsis tau tshwm rau koj pom li.’ ” 2Yawmsaub txawm hais rau nws tias, “Dabtsi nyob hauv koj txhais tes?” Mauxe teb tias, “Ib tug pas nrig.” 3Yawmsaub hais tias, “Cia li muab pov rau hauv pem teb nawj.” Nws thiaj muab pov rau hauv pem teb, tus pas nrig ntawd txawm txia kiag ua ib tug nab, Mauxe txawm tig loo khiav tus nab. 4Tiamsis Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Cia li cev tes ntsiab nab tus kotw.” Mauxe thiaj cev tes ntsiab nkaus tus kotw txawm txia kiag rov ua tus pas nrig rau hauv nws txhais tes lawm. 5“Ua li no lawv thiaj ntseeg tias Yawmsaub uas yog lawv tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv, yog Aplahas tus Vajtswv thiab Yiha tus Vajtswv thiab Yakhauj tus Vajtswv tshwm rau koj pom lawm tiag.”
6Yawmsaub hais dua rau Mauxe tias, “Cia li muab koj txhais tes ntxig rau hauv koj hauv siab.” Nws thiaj muab txhais tes ntxig rau hauv nws hauv siab. Thaum rho txhais tes los ua ciav nws txhais tes mob ruas dawb paug li daus xib daus npu. 7Yawmsaub hais tias, “Cia li muab txhais tes ntxig rov rau hauv koj hauv siab dua ib zaug.” Nws kuj muab nws txhais tes ntxig rau hauv nws hauv siab dua. Thaum nws rho tes los ua ciav txhais tes twb rov zoo kiag li nws lub cev huvsi. 8Yawmsaub hais tias, “Yog lawv tsis ntseeg koj thiab tsis quav ntsej tus txujci tseem ceeb zaum ib, nyaj lawv yuav ntseeg tus txujci tseem ceeb zaum ob. 9Yog lawv tseem tsis ntseeg ob zaug txujci tseem ceeb no thiab tsis quav ntsej koj tej lus, cia li nqa dej hauv tus dej Nai ib qho los hliv rau saum npoo av qhuav. Mas cov dej uas koj nqa hauv tus dej Nai los yuav txia ua ntshav rau saum npoo av qhuav ntawd.”
10Tiamsis Mauxe hais rau Yawmsaub tias, “Au tus Tswv, kuv ib txwm yeej tsis txawj hais lus tsis hais yav thaum ub los yog, tamsim no uas koj hais lus rau kuv uas yog koj tus qhev los yog, kuv yog ib tug uas ncauj lus tsawg hais tsis tau npliag.” 11Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Leejtwg tsim neeg lub qhov ncauj? Leejtwg ua rau neeg hais tsis tau lus thiab ua rau lag ntseg, thiab ua rau pom kev thiab ua rau dig muag? Kuv uas yog Yawmsaub ua los tsis yog? 12Yog li no cia li mus, kuv yuav nyob ntawm koj qhov ncauj thiab kuv yuav qhia los rau koj hais.”
13Tiamsis Mauxe hais tias, “Au tus Tswv, thov txib dua lwm tus mus lauj!” 14Mas Yawmsaub npau taws rau Mauxe thiab hais tias, “Koj tus tijlaug uas yog xeem Levi nev? Kuv paub tias nws txawj hais lus. Saib maj nws tabtom taug kev tuaj ntsib koj. Thaum nws pom koj nws yuav zoo siab heev. 15Koj yuav piav rau nws muab los rau nws hais. Kuv yuav nyob ntawm koj qhov ncauj thiab ntawm nws qhov ncauj, thiab kuv yuav qhia rau neb ob leeg paub tias yuav ua li cas. 16Nws yuav nyob koj chaw hais rau cov pejxeem, nws yuav ua koj lub qhov ncauj thiab koj yuav ua zoo li Vajtswv rau nws. 17Koj yuav tuav rawv tus pas nrig no siv ua txujci tseem ceeb.”

Mauxe rov mus Iyi tebchaws

18Mauxe thiaj rov mus cuag nws yawm txiv Yethoo thiab hais tias, “Thov cia kuv rov qab mus xyuas kuv cov kwvtij hauv Iyi tebchaws saib lawv tseem muaj txojsia nyob los tsis muaj.” Yethoo hais rau Mauxe tias, “Cia li mus zoo nawj.” 19Yawmsaub hais rau Mauxe hauv Midee tebchaws tias, “Cia li rov mus nram Iyi tebchaws, rau qhov cov neeg uas nrhiav txov koj txojsia sawvdaws twb tuag tag lawm.” 20Mauxe thiaj muab nws pojniam thiab cov tub caij nees luav rov qab mus nram Iyi tebchaws. Mauxe tuav rawv Vajtswv tus pas nrig hauv nws txhais tes mus thiab.
21Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Thaum koj rov mus txog Iyi tebchaws, koj yuav tsum ua tib zoo ua tej txujci tseem ceeb huvsi uas kuv muab cob rau koj lawm tab meeg Falau. Tiamsis kuv yuav ua rau Falau lub siab tawv, nws yuav tsis kheev tso kuv cov neeg mus. 22Thiab koj yuav hais rau Falau tias, ‘Yawmsaub hais li no tias, Yixayee yog kuv tus tub hlob. 23Kuv hais rau koj tias, “Cia li tso kuv tus tub mus xwv nws thiaj tau kev pe hawm kuv.” Tiamsis koj tsis yeem tso nws mus, kuv thiaj yuav muab koj tus tub hlob tua pov tseg.’ ”
24Thaum Mauxe lawv so ntawm ib tog kev Yawmsaub los ntsib Mauxe yuav muab nws tua pov tseg. 25Mas Xipaula muab zeb hauvswm los hlais nws tus tub daim tawv noov mas coj mus tib txhuam Mauxe txhais kotaw, thiab hais tias, “Koj yog tus nraug vauv ntshav rau kuv tiag tiag li lawm.” 26Mas Vajtswv thiaj tsis tua nws. Tus pojniam tau hais tias “Koj yog tus nraug vauv ntshav” yog tim qhov uas ua kevcai txiav.
27Yawmsaub hais rau Aloo tias, “Cia li mus ntsib Mauxe tom tebchaws moj sab qhua.” Aloo txawm mus mas ntsib Mauxe ntawm Vajtswv lub roob thiab nwj nws. 28Mauxe thiaj piav tej lus uas Yawmsaub hais thiab txib nws mus huvsi rau Aloo mloog thiab hais txog tej txujci tseem ceeb huvsi uas Yawmsaub kom nws ua. 29Mauxe thiab Aloo txawm mus hu Yixayee cov kev txwj laus sawvdaws tuaj sablaj ua ke. 30Aloo thiaj hais tej lus uas Yawmsaub tau hais rau Mauxe lawm huvsi rau cov pejxeem mloog, thiab Mauxe ua tej txujci tseem ceeb tab meeg rau lawv saib. 31Cov pejxeem kuj ntseeg. Thaum lawv hnov tias Yawmsaub los xyuas cov Yixayee thiab pom lawv tej kev txom nyem lwj siab lawm, lawv kuj nyo hau pe hawm Yawmsaub.