3

Vajtswv hu Mauxe

1Mauxe yug nws yawm txiv Yethoo uas yog cov Midee tus pov thawj tej yaj tej tshis. Nws coj nws tej yaj tej tshis mus rau tebchaws moj sab qhua sab hnub poob mus txog lub roob Haule, uas yog Vajtswv lub roob. 2Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj los tshwm hauv cov nplaim taws uas cig hauv ib tsob ntoo rau Mauxe pom. Mauxe saib mas pom tsob ntoo cig liab ploog tiamsis tsis kub hnyiab li. 3Mauxe thiaj hais tias, “Kuv yuav mus saib yam uas phimhwj no saib yog ua cas tsob ntoo tsis kub hnyiab li.” 4Thaum Yawmsaub pom nws txav los saib, Vajtswv txawm hu hauv tsob ntoo tuaj tias, “Mauxe, Mauxe 'e.” Mauxe teb tias, “Kuv nyob ntawm no 'os.” 5Vajtswv thiaj hais tias, “Tsis txhob txav los ze. Hle koj nkawm khau tseg vim tias qhov chaw uas koj sawv no yog lub chaw dawb huv.” 6Thiab Vajtswv hais rau nws tias, “Kuv yog koj txiv tus Vajtswv, yog Aplahas tus Vajtswv, yog Yiha tus Vajtswv thiab yog Yakhauj tus Vajtswv.” Mauxe pos nkaus ntsej muag vim yog nws ntshai tsis kav ntsia Vajtswv.
7Yawmsaub txawm hais tias, “Kuv twb pom kuv haiv neeg uas nyob hauv Iyi tebchaws txojkev txom nyem lwj siab lawm thiab twb hnov lawv lub suab quaj lawm vim yog raug cov uas saib xyuas lawv quab yuam ua haujlwm hnyav. Kuv paub lawv tej kev txom nyem. 8Kuv nqes los yuav cawm lawv dim hauv cov Iyi txhais tes thiab coj lawv tawm hauv lub tebchaws ntawd mus rau lub tebchaws uas zoo thiab dav, yog lub tebchaws uas muaj kua mis thiab zib ntab ntws nto, yog mus rau lub chaw uas cov Khana‑as, cov Hithai, cov Amaulai, cov Pelixai, cov Hivai thiab cov Yenpu nyob. 9Nimno cov Yixayee lub suab quaj tuaj txog kuv lawm, thiab kuv twb pom qhov uas cov Iyi quab yuam lawv lawm. 10Mas nimno kuv yuav txib koj mus cuag Falau xwv koj thiaj coj tau kuv haiv neeg uas yog Yixayee cov tub ki tawm hauv Iyi tebchaws mus.” 11Tiamsis Mauxe hais rau Vajtswv tias, “Kuv yog leejtwg es yuav mus cuag tau Falau thiab coj cov Yixayee tawm hauv Iyi tebchaws mus?” 12Vajtswv hais tias, “Kuv yuav nrog nraim koj. No yog tus txujci tseem ceeb uas qhia rau koj paub tias kuv txib koj mus, yog thaum koj coj cov pejxeem tawm hauv Iyi tebchaws mus lawm nej yuav los pe Vajtswv saum lub roob no.”
13Tiamsis Mauxe hais rau Vajtswv tias, “Yog kuv mus cuag cov Yixayee thiab hais rau lawv tias, ‘Nej tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv txib kuv los cuag nej,’ thiab lawv nug kuv tias, ‘Nws lub npe hu li cas?’ mas kuv yuav teb lawv li cas?” 14Vajtswv hais rau Mauxe tias, “KUV YEEJ YOG KUV.” Thiab nws hais rau Mauxe tias, “Cia li hais rau cov Yixayee tias, ‘KUV YOG, yog tus uas txib kuv los cuag nej.’ ” 15Vajtswv hais dua rau Mauxe tias, “Koj cia li hais rau cov Yixayee li no tias, ‘Yawmsaub uas yog nej tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv, yog Aplahas tus Vajtswv, yog Yiha tus Vajtswv thiab yog Yakhauj tus Vajtswv txib kuv los cuag nej.’ No yog kuv lub npe mus ib txhis, mas txhua tiam neeg yuav tsum nco hu li no mus. 16Koj cia li mus hu Yixayee cov kev txwj laus tuaj sablaj ua ke, thiab hais rau lawv tias, ‘Yawmsaub, uas yog nej tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv, yog Aplahas, Yiha thiab Yakhauj tus Vajtswv tau tshwm rau kuv pom thiab hais tias, Kuv ntsia ntsoov nej thiab pom tej uas nej raug hauv Iyi tebchaws lawm. 17Kuv cog lus tseg tias kuv yuav coj nej tawm hauv Iyi tebchaws uas nej raug kev txom nyem lwj siab mus rau hauv cov Khana‑as, cov Hithai, cov Amaulai, cov Pelixai, cov Hivai, thiab cov Yenpu lub tebchaws uas muaj kua mis thiab zib ntab ntws nto.’ 18Lawv yuav mloog koj tej lus, mas koj thiab Yixayee cov kev txwj laus yuav mus cuag vajntxwv Iyi thiab hais rau nws tias, ‘Yawmsaub uas yog cov Henplais tus Vajtswv tau ntsib peb, mas nimno peb thov koj tso peb mus hauv tebchaws moj sab qhua peb hnub ke kom peb thiaj tau mus xyeem tsiaj rau Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv.’ 19Kuv yeej paub tias vajntxwv Iyi yuav tsis kheev nej mus yog nws tsis raug tus uas muaj hwjchim txhais tes yuam nws. 20Kuv yuav tsa kuv txhais tes ua txhua yam txujci phimhwj tshwm los ntaus Iyi tebchaws. Dhau ntawd Falau yuav tso nej mus. 21Kuv yuav ua kom cov Iyi hlub kuv haiv neeg no mas thaum nej tawm mus nej yuav tsis mus tes dawb tes npliag. 22Txhua tus pojniam yuav thov npauj nyiag npauj kub thiab tej tsoos tsho ntawm cov Iyi uas nrog lawv nyob ua ib zos thiab ntawm tej pojniam uas nrog lawv nyob ua ib tse, coj tej no mus rau nej tej tub tej ntxhais hnav. Ua li no nej thiaj lws tau cov Iyi tej qhov txhia chaw.”