11

Qhia txog tej tub hlob tuag

1Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Tshuav ib zaug xwm txheej phem uas kuv yuav tso rau Falau thiab cov Iyi lawm xwb, dhau ntawd nws yuav tso nej tawm mus. Thaum nws tso nej tawm mus nws yuav ntiab kiag nej sawvdaws mus. 2Nimno koj cia li hais rau koj cov neeg kom txhua tus pojniam txivneej thov tej npauj nyiag npauj kub ntawm cov Iyi uas nrog lawv nyob koom zej koom zos.” 3Yawmsaub ua rau cov Iyi hlub nws haiv neeg. Thiab Falau cov tub teg tub taws thiab cov pejxeem hauv Iyi tebchaws pom tias Mauxe yog ib tug neeg tseem ceeb heev.
4Mauxe hais tias, “Yawmsaub hais li no tias, ‘Kwvlam ib tag hmo kuv yuav mus thoob plaws Iyi tebchaws, 5mas tej menyuam tub uas yog tus hlob tag nrho hauv Iyi tebchaws txij ntua Falau tus tub hlob uas nyob saum nws lub zwm txwv mus txog tus poj qhev uas zom zeb tus tub hlob thiab tag nrho rau tej tsiaj txhu thawj tug menyuam yuav tuag. 6Mas yuav muaj suab quaj qw nrov nrov thoob plaws Iyi tebchaws, ib txwm tsis tau txeev muaj dua li no thiab yuav tsis muaj dua li lawm. 7Tiamsis yuav tsis muaj ib tug dev tsem cov Yixayee thiab lawv tej tsiaj txhu kiag li, kom nej thiaj paub tias Yawmsaub cais cov Iyi thiab cov Yixayee.’ 8Mas koj cov tub teg tub taws sawvdaws no yuav tuaj cuag kuv thiab pe ntawm kuv xubntiag hais tias, ‘Koj thiab koj cov neeg sawvdaws cia li tawm mus.’ Dhau ntawd kuv li tawm mus.” Mauxe txawm tawm plaws ntawm Falau mus ua npau taws heev.
9Mas Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Falau yuav tsis mloog koj hais, xwv kuv thiaj tau ua txujci phimhwj tsav ntxiv rau hauv Iyi tebchaws thiab.” 10Mauxe thiab Aloo tau ua tej txujci phimhwj huvsi ntawd tab meeg Falau, thiab Yawmsaub ua rau Falau lub siab tawv, nws thiaj tsis kam tso cov Yixayee tawm hauv nws lub tebchaws mus.