10

Kooj txig

1Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Cia li mus cuag Falau. Kuv ua Falau lub siab thiab nws cov tub teg tub taws lub siab tawv xwv kuv thiaj tau ua kuv tej txujci tseem ceeb no tshwm rau hauv lawv nruab nrab, 2mas koj thiaj tau piav rau koj tej tub ki xeeb ntxwv mloog txog qhov uas kuv tawb cov Iyi li cas thiab mloog txog tej txujci tseem ceeb uas kuv ua hauv lawv nruab nrab, kom nej thiaj paub tias kuv yog Yawmsaub.”
3Mauxe thiab Aloo nkag mus cuag Falau thiab hais rau nws tias, “Yawmsaub uas yog cov Henplais tus Vajtswv hais li no tias, ‘Koj yuav kwv yuav tawv tsis txo koj lub hwjchim rau ntawm kuv mus ntev li cas? Cia li tso kuv haiv neeg mus kom lawv thiaj tau mus pe hawm kuv. 4Yog koj tsis yeem tso kuv haiv neeg mus, mas tagkis kuv yuav coj kooj txig los rau hauv koj lub tebchaws. 5Tej kooj txig ntawd yuav laum nkaus lub tebchaws tsis pom av li. Tej uas tshuav tsis raug lawg ntaus, kooj txig yuav muab noj, thiab nej txhua tsob ntoo tom teb kooj yuav muab noj tag huvsi. 6Kooj yuav los puv nkaus koj tsev thiab puv nkaus koj cov tub teg tub taws thiab cov Iyi sawvdaws tej tsev. Txij thaum nej niam nej txiv nej pog nej yawg nyob lub tebchaws no los txog niaj hnub nimno lawv tsis txeev pom dua li no kiag li.’ ” Ces Mauxe txawm tig hlo tawm ntawm Falau mus lawm.
7Falau cov tub teg tub taws hais rau Falau tias, “Tus yawg no yuav ua hmab ua hlua cuab peb mus ntev li cas? Cia li tso cov neeg ntawd mus pe hawm Yawmsaub uas yog lawv tus Vajtswv los maj. Koj tseem tsis paub tias Iyi tebchaws puam tsuaj tag lawm lov?” 8Mauxe thiab Aloo thiaj raug coj tuaj cuag Falau dua, mas Falau hais rau ob tug tias, “Cia li mus pe hawm Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv. Tiamsis leejtwg yuav mus thiab?” 9Mauxe teb tias, “Peb yuav mus tag nrho cov laus cov hluas, peb yuav coj peb tej tub tej ntxhais thiab peb tej yaj tej tshis tej nyuj mus, rau qhov peb yuav ua kevcai noj haus xyeem rau Yawmsaub.” 10Falau hais rau ob tug tias, “Yog kuv kheev tso nej thiab nej cov menyuam mus, kuj cia Yawmsaub nrog nraim nej lauj! Nej ntaus tswvyim ua phem xwb. 11Kuv tsis kheev. Cia cov txivneej mus pe hawm Yawmsaub xwb, rau qhov nej yeej xav ua li ntawd.” Ces Falau txawm muab ob tug ntiab tawm ntawm nws mus lawm.
12Yawmsaub txawm hais rau Mauxe tias, “Cia li tsa koj txhais tes rau saum Iyi tebchaws kom tej kooj txig thiaj nqes los rau hauv Iyi tebchaws thiab noj tej zaub tej nroj tsuag huvsi uas tseem tshuav tsis raug lawg ntaus.” 13Mauxe thiaj tsa tus pas nrig rau saum Iyi tebchaws mas Yawmsaub ua kom cua ntsawj sab hnub tuaj los rau lub tebchaws ib hnub ib hmos mas tagkis sawv ntxov cua sab hnub tuaj ntsawj tau tej kooj txig tuaj lawm. 14Kooj txig nqes los puv nkaus Iyi tebchaws, tsaws thoob plaws Iyi tebchaws. Yav thaud tsis txeev muaj tej pab kooj txig coob npaum li zaum no, thiab yuav tsis muaj dua li lawm. 15Kooj laum nkaus lub tebchaws huvsi tsaus nti. Kooj noj tej zaub nroj tsuag thiab tej txiv ntoo huvsi uas lawg ntaus tsis tag. Tsis tshuav ib daim nplooj ntsuab kiag li tsis hais nplooj ntoo nplooj zaub hauv tej liaj teb thoob plaws Iyi tebchaws. 16Falau maj nroos hu Mauxe thiab Aloo tuaj thiab hais tias, “Kuv tau ua txhaum rau Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv thiab neb ob leeg lawm. 17Nimno thov koj zam txim rau kuv ib zaug thiab, thiab thov Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv muab txojkev tuag no rho mus.”
18Mauxe tawm ntawm Falau mus thiab thov Yawmsaub. 19Yawmsaub thiaj ua cua ntsawj hlob hlob sab hnub poob tuaj yaws kiag cov kooj ntawd mus rau hauv Hiavtxwv Liab, tsis tshuav ib tug nyob hauv Iyi tebchaws kiag li. 20Tiamsis Yawmsaub tseem ua rau Falau lub siab tawv, Falau tsis kam tso cov Yixayee mus.

Kev tsaus ntuj

21Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Cia li tsa koj txhais tes rau saum ntuj kom thiaj tsaus ntuj nti thoob plaws Iyi tebchaws, yuav tsaus tsaus xuas tes kov tau qhov tsaus ntawd.” 22Mauxe thiaj tsa nws txhais tes rau saum ntuj ces txawm tsaus ntuj nti dub nciab thoob plaws Iyi tebchaws tau peb hnub. 23Cov Iyi ib leeg ntsia tsis pom ib leeg tsis muaj ib tug sawv tau ntawm nws lub chaw tau peb hnub, tiamsis qhov chaw uas cov Yixayee sawvdaws nyob mas pom kev kaj lug. 24Falau thiaj hu Mauxe tuaj thiab hais tias, “Nej cia li mus pe hawm Yawmsaub lauj. Kheev nej tej menyuam nrog nej mus, tsuas yog tseg nej tej yaj tej tshis tej nyuj nyob xwb.” 25Tiamsis Mauxe hais tias, “Koj yuav tsum kheev peb coj tej tsiaj uas xyeem thiab tej uas hlawv xyeem mus thiab xwv peb thiaj tau xyeem rau Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv. 26Peb tej tsiaj txhu yuav tsum nrog peb mus thiab tsis tseg ib tug rau tes rau taw kiag li, rau qhov peb yuav tsum muab qee tus tsiaj hauv tej pab tsiaj ntawd xyeem pe hawm Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv. Peb twb tsis paub tias yuav muab tus tsiaj twg xyeem rau Yawmsaub yuav yog mus txog qhov chaw ntawd tso li paub.” 27Tiamsis Yawmsaub ua rau Falau lub siab tawv, Falau tsis kam tso lawv mus. 28Falau thiaj hais rau Mauxe tias, “Cia li khiav ntawm kuv xubntiag mus, ceev faj tib zoo tsis txhob tuaj pom kuv lub ntsej muag dua li lawm. Yog koj pom kuv ntsej muag hnub twg koj yuav tuag hnub ntawd.” 29Mauxe teb tias, “Ua li uas koj hais los maj. Kuv yuav tsis pom koj lub ntsej muag dua li lawm.”