14

Hla Hiavtxwv Liab

1Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 2“Cia li hais rau cov Yixayee kom thim rov qab mus tsuam chaw rau ntawm Pihahilau uas nyob ntawm Midoo thiab hiavtxwv ntu nruab nrab, uas nyob ntawm Npa‑as Xefoo ib sab. Mas tsuam chaw ze ntug hiavtxwv rau qhov ntawd. 3Rau qhov Falau yuav hais txog cov Yixayee tias, ‘Lawv mus khuab rau ntawm ntug nqhuab, tebchaws moj sab qhua thaiv lawv kev lawm.’ 4Mas kuv yuav ua rau Falau lub siab tawv, nws thiaj yuav raws qab tuaj, mas kuv yuav tau koob meej ntawm Falau thiab nws cov tub rog huvsi. Mas cov Iyi yuav paub tias kuv yog Yawmsaub.” Lawv thiaj ua raws li ntawd.
5Thaum muaj neeg hais rau vajntxwv Iyi tias cov Yixayee khiav tag mus lawm, Falau thiab nws cov tub teg tub taws txawm ntxeev siab rau qhov uas tso cov Yixayee mus, thiab hais tias, “Ua cas peb ua li no es thiaj tso cov Yixayee khiav tawm ntawm qhov uas ua peb qhev mus lawm?” 6Falau txawm npaj nws li tsheb ua rog thiab coj nws pab tub rog nrog nws mus. 7Nws coj rau pua lub tsheb ua rog uas zoo tshaj plaws thiab coj cov tsheb ua rog tag nrho hauv Iyi tebchaws mus, muaj thawj tub rog kav txhua lub tsheb huvsi. 8Yawmsaub ua rau Iyi tus vajntxwv Falau lub siab tawv, nws thiaj caum cov Yixayee uas twb khiav mus ua muaj plhus ntxias raws qab. 9Cov Iyi uas caum lawv mus yog tag nrho Falau tej nees thiab tsheb ua rog thiab nws tej tub rog caij nees thiab nws pab tub rog huvsi, mas lawv caum cuag cov Yixayee tseem tsuam chaw nyob ntawm ntug hiavtxwv ze Pihahilau uas nyob ntawm Npa‑as Xefoo ib sab.
10Thaum Falau tuaj ze, cov Yixayee tsa muag ntsia pom cov Iyi caum tuaj yuav cuag lawv mas lawv ntshai kawg li. Cov Yixayee thiaj quaj qw rau Yawmsaub. 11Lawv hais rau Mauxe tias, “Koj coj peb los tuag rau hauv tebchaws moj sab qhua vim tsis muaj qhov ntxa rau hauv Iyi tebchaws lov? Koj coj peb tawm hauv Iyi tebchaws los ua dabtsi? 12Peb twb hais rau koj hauv Iyi tebchaws lawm los tsis yog? ‘Tso peb nyob peb, cia peb ua cov Iyi qhev.’ Qhov uas ua cov Iyi qhev ntawd kuj zoo dua li uas los tuag rau hauv tebchaws moj sab qhua no.” 13Mauxe hais rau cov pejxeem tias, “Tsis txhob ntshai, ywj meem nyob ruaj, saib Yawmsaub txojkev cawm dim uas nws yuav ua rau nej pom hnub no. Cov Iyi uas hnub no nej pom, nej yuav tsis pom dua li lawm. 14Yawmsaub yuav nyob nej chaw ua rog, nej tsuas nyob twjywm xwb.”
15Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Ua cas koj quaj qw rau kuv? Koj cia li hais kom cov Yixayee mus lawm tom hauv ntej. 16Koj cia li tsa koj tus pas nrig, thiab tsa koj txhais tes rau saum hiavtxwv ua rau dej hiavtxwv faib rau ob sab, kom cov Yixayee thiaj mus tau saum cov av qhuav hauv nruab nrab hiavtxwv hla mus. 17Kuv yuav ua rau cov Iyi siab tawv kom lawv thiaj raws qab tuaj. Mas kuv yuav tau koob meej ntawm Falau thiab nws tej tub rog thiab nws tej tsheb nees thiab nws cov tub rog caij nees huvsi. 18Thaum kuv tau koob meej ntawm Falau thiab nws tej tsheb nees thiab nws cov tub rog caij nees, cov Iyi yuav paub tias kuv yog Yawmsaub.”
19Vajtswv tus tubtxib saum ntuj uas ua cov Yixayee ntej ntawd txawm rov mus nyob tom lawv qub qab, thiab tus ncej huab uas ua lawv ntej kuj rov mus nyob tom lawv qub qab, 20yog los nyob ntawm cov Iyi cov tub rog thiab cov Yixayee ntu nruab nrab. Tus ncej huab ua rau sab uas npuas cov Iyi tsaus ntuj ua rau sab uas npuas cov Yixayee pom kev, mas ib hmos kaj ntug ob tog tuaj tsis tau sib ze.
21Ces Mauxe txawm tsa nws txhais tes rau saum hiavtxwv mas Yawmsaub ua rau cua ntsawj hlob hlob sab hnub tuaj tuaj ntsawj dej hiavtxwv ib hmos ua rau hiavtxwv qhuav qhawv muab dej faib rau ob sab. 22Cov Yixayee thiaj mus taug kev qhuav qhawv hauv nruab nrab hiavtxwv, cov dej faib kiag rau sab xis thiab sab laug ua ntsa loog rau lawv. 23Cov Iyi kuj raws lawv qab rau hauv nruab nrab hiavtxwv, tag nrho Falau tej nees thiab tej tsheb ua rog thiab cov tub rog caij nees huvsi. 24Thaum yuav kaj ntug Yawmsaub tsa muag ntsia hauv tus ncej hluavtaws thiab tus ncej huab tuaj pom Iyi cov tub rog, mas nws ua rau cov Iyi ceeb zom zaws. 25Nws ua rau lawv tej log tsheb cam pes nkaus mus tsis tshua taus. Cov Iyi thiaj sib hais tias, “Peb cia li khiav ntawm cov Yixayee rov qab rau qhov Yawmsaub nyob lawv chaw ua rog rau cov Iyi.”
26Thaum ntawd Yawmsaub txawm hais rau Mauxe tias, “Cia li tsa koj txhais tes rau saum hiavtxwv ua rau cov dej hiavtxwv nphau rov los nyab cov Iyi thiab lawv tej tsheb ua rog thiab cov tub rog caij nees.” 27Mauxe txawm tsa tes rau saum hiavtxwv mas thaum kaj ntug dej hiavtxwv thiaj nphau los yam nkaus li qub. Cov Iyi khiav tej dej nphau ntawd tiamsis Yawmsaub muab cov Iyi xyeeb rau hauv nruab nrab hiavtxwv. 28Dej nphau rov los nyab kiag tej tsheb thiab cov tub rog caij nees thiab Falau cov tub rog huvsi uas caum lawv mus rau hauv hiavtxwv, tsis tshuav ib tug li. 29Tiamsis cov Yixayee taug kev qhuav qhawv hauv nruab nrab hiavtxwv, cov dej faib kiag rau sab xis thiab sab laug ua ntsa loog rau lawv.
30Yog li no hnub ntawd Yawmsaub cawm cov Yixayee dim hauv cov Iyi txhais tes, mas cov Yixayee pom cov Iyi tej cev tuag ntawm ntug hiavtxwv. 31Cov Yixayee pom tej haujlwm loj uas Yawmsaub tau ua rau cov Iyi, lawv kuj ntshai Yawmsaub thiab lawv ntseeg Yawmsaub thiab ntseeg nws tus qhev Mauxe.