2

Yug Mauxe

1Muaj ib tug tub xeem Levi, nws yuav ib tug ntxhais xeem Levi ua pojniam. 2Tus pojniam ntawd xeeb tub thiab yug tau ib tug tub. Thaum nws pom tias tus tub zoo nraug heev nws thiaj muab zais tau peb lub hlis. 3Thaum nws muab zais tsis tau ntxiv lawm, nws thiaj muab ib lub tawb tauj deg luam roj av thiab roj ntoo. Nws muab tus menyuam tso rau hauv tawb coj mus tso rau hauv nruab nrab cov pias iav ntawm ntug dej. 4Mas tus muam hlob sawv deb tsawv saib thiaj paub tias yuav muaj li cas tshwm rau nws.
5Mas Falau tus ntxhais nqes mus da dej thiab nws cov nkauj qhev mus ua si ntawm ntug dej. Falau tus ntxhais pom lub tawb nyob hauv plawv cov pias iav thiaj txib nws tus nkauj qhev mus muab lub tawb los. 6Thaum nws qheb lub tawb saib mas nws pom ib tug menyuam, ua ciav tus menyuam tabtom quaj. Ces nws txawm khuvleej tus menyuam ntawd thiab hais tias, “No yog cov neeg Henplais li menyuam.” 7Tus menyuam ntawd tus muam thiaj li hais rau Falau tus ntxhais tias, “Koj puas xav cia kuv mus hu ib tug pojniam hauv cov neeg Henplais tuaj tu tus menyuam no rau koj?” 8Falau tus ntxhais thiaj hais tias, “Cia li mus.” Tus muam ntawd thiaj li mus hu tus menyuam ntawd leej niam tuaj. 9Mas Falau tus ntxhais thiaj hais rau tus pojniam ntawd tias, “Koj coj tus menyuam no mus tu rau kuv, mas kuv yuav muab nqe zog rau koj.” Tus pojniam ntawd txawm coj tus menyuam mus tu lawm. 10Thaum tus menyuam hlob lawd, nws thiaj coj tus menyuam tuaj rau Falau tus ntxhais, mas tus menyuam ntawd ua Falau tus ntxhais li tub. Nws muab tis npe hu ua Mauxe rau qhov nws hais tias, “Vim yog kuv rho nws tawm hauv dej los.”

Mauxe khiav mus pem Midee tebchaws

11Thaum Mauxe hlob lawm, muaj ib hnub Mauxe mus saib nws haiv neeg mas pom lawv ua haujlwm hnyav heev. Nws pom ib tug Iyi tabtom muab ib tug Henplais ntaus, yog nws haiv neeg ntag. 12Nws ntsia ib ncig mas tsis pom leejtwg, nws thiaj muab tus Iyi ntawd tua kiag, thiab muab zais rau hauv cov xuab zeb. 13Hnub tom qab, thaum Mauxe tawm mus, kuj pom ob tug Henplais sib ntaus thiab, nws thiaj hais rau tus uas ua txhaum tias, “Ua cas koj ntaus koj haiv neeg?” 14Nws teb tias, “Leejtwg tsa koj ua thawj kav peb thiab ua tus uas txiav txim rau peb? Koj npaj siab yuav tua kuv ib yam li koj tua tus Iyi thiab lov?” Mauxe txawm ntshai xav tias, “Zaj ntawd twb ncha mus thoob lawm lauj.”
15Thaum Falau hnov txog zaj ntawd, nws nrhiav kev muab Mauxe tua pov tseg. Tiamsis Mauxe tsiv ntawm Falau mus nyob rau hauv Midee tebchaws lawm. Nws mus zaum ntawm ib lub qhov dej. 16Cov Midee tus pov thawj muaj xya leej ntxhais. Cov ntxhais ntawd tuaj ntaus dej hliv rau hauv lub dab rau leej txiv tej yaj tej tshis haus. 17Ces txawm muaj ib co txivneej yug yaj yug tshis los ntiab cov ntxhais ntawd tsiv mus. Mas Mauxe sawv tsees pab cov ntxhais thiab ntaus dej rau lawv tej yaj tej tshis haus. 18Thaum lawv rov mus txog Le‑u‑ee uas yog lawv txiv, mas leej txiv nug tias, “Ua cas hnub no nej los tau ntxov?” 19Lawv teb tias, “Muaj ib tug neeg Iyi pab peb dim hauv cov neeg yug yaj txhais tes thiab tseem ntaus dej rau peb tej yaj tej tshis haus.” 20Leejtxiv hais rau lawv tias, “Tus yawg ntawd nyob qhovtwg? Ua cas nej muab nws tso tseg? Cia li mus hu nws los noj mov maj.” 21Mauxe kuj txaus siab nrog nws nyob, mas Le‑u‑ee muab tus ntxhais Xipaula qua rau Mauxe. 22Xipaula yug tau ib tug tub mas Mauxe muab tis npe hu ua Kawsoo, rau qhov nws hais tias, “Kuv yog ib tug uas ua qhua nyob rau hauv luag tebchaws.”
23Dhau ntau xyoo los rau yav tom qab, vajntxwv Iyi tuag lawm. Cov Yixayee quaj ntsaj laws hauv txojkev ua qhev, thiaj li quaj hu thov kev pab. Lawv lub suab quaj uas raug ua qhev no thiaj nrov mus txog Vajtswv. 24Vajtswv hnov lawv lub suab quaj ntsaj, thiab nws nco txog tej lus uas nws cog tseg rau Aplahas, Yiha thiab Yakhauj. 25Vajtswv ntsia ntsoov cov Yixayee thiab paub lawv lub neej zoo li cas.