17

Dej txhawv hauv phab zeb los

1Ib tsoom Yixayee sawvdaws tshais chaw ntawm tebchaws moj sab qhua Xis mus ua ib ntus ib ntus raws li Yawmsaub hais. Lawv los tsuam chaw nyob rau ntawm Lefidee, tiamsis tsis muaj dej rau cov pejxeem haus. 2Vim li no lawv thiaj nrhiav txim rau Mauxe thiab hais rau nws tias, “Muab dej rau peb haus maj.” Mauxe hais rau lawv tias, “Nej nrhiav txim rau kuv ua dabtsi? Ua cas nej yuav sim Yawmsaub?” 3Tiamsis cov pejxeem nqhis dej heev ntawm lub chaw ntawd, lawv thiaj yws Mauxe tias, “Ua cas koj coj peb tawm hauv Iyi tebchaws los ua rau peb thiab peb tej menyuam thiab tej tsiaj txhu nqhis dej tuag?” 4Mauxe thiaj quaj thov Yawmsaub tias, “Kuv yuav ua li cas rau cov pejxeem no? Lawv twb yuav xuas pob zeb muab kuv ntaus tuag.” 5Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Cia li ua cov pejxeem ntej mus thiab coj Yixayee tej kev txwj laus qee leej nrog koj mus. Thiab tuav rawv tus pas nrig uas koj nplawm tus dej Nai mus thiab. 6Kuv yuav sawv tab meeg ntawm koj xubntiag saum phab zeb ntawm lub roob Haule. Koj cia li ntaus phab zeb, dej yuav txhawv los rau cov pejxeem haus.” Mauxe ua raws li ntawd tab meeg Yixayee cov kev txwj laus. 7Mauxe hu qhov chaw ntawd tias Maxa thiab Melinpa, vim yog cov Yixayee nrhiav txim rau nws thiab sim Yawmsaub hais tias, “Yawmsaub nrog peb nyob los tsis nyob lawm?”

Ua rog rau cov Amalej

8Thaum ntawd cov Amalej tuaj ua rog rau cov Yixayee ntawm Lefidee. 9Mauxe hais rau Yausua tias, “Cia li xaiv cov txivneej tawm mus ua rog rau cov Amalej. Tagkis kuv yuav sawv ntsug tuav rawv Vajtswv tus pas nrig hauv kuv txhais tes saum lub hauv roob.” 10Yausua kuj ua raws li Mauxe hais, nws mus ua rog rau cov Amalej. Mauxe thiab Aloo thiab Hawj kuj nce mus saum lub hauv roob. 11Mauxe tsa tes thaum twg, cov Yixayee kov yeej thaum ntawd, qhau tes thaum twg cov Amalej txawm kov yeej thaum ntawd. 12Tiamsis Mauxe tes tsaug leeg. Aloo thiab Hawj thiaj coj ib lub pob zeb los rau Mauxe zaum, mas ob tug thiaj pab tsa Mauxe ob txhais tes ib leeg ib sab, nws txhais tes thiaj tsa khov kho mus txog hnub poob qho. 13Yausua thiaj xuas ntaj tua yeej cov Amalej swb kiag.
14Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Cia li sau tej no rau hauv ntawv kom thiaj nco tau thiab piav rau Yausua mloog tias kuv yuav muab cov Amalej ntxuav kom ploj tag tsis muaj leejtwg nco tau lawv rau hauv qab ntuj no.” 15Mauxe thiaj ua ib lub thaj xyeem rau Yawmsaub thiab tis npe hu tias, Yawmsaub yog kuv tus chij, 16thiab nws hais tias, “Rau qhov muaj txhais tes tsa rau saum Yawmsaub lub zwm txwv. Mas Yawmsaub yuav ua rog rau cov Amalej ib tiam dhau ib tiam mus li.”