9

Tej tsiaj txhu tuag

1Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Cia li nkag mus cuag Falau thiab hais rau nws tias, ‘Yawmsaub uas yog cov Henplais tus Vajtswv hais li no tias, “Koj cia li tso kuv haiv neeg mus kom lawv thiaj tau mus pe hawm kuv.” 2Tiamsis yog koj tsis kam tso lawv mus tseem tav lawv cia, 3mas Yawmsaub txhais tes yuav tso mob kis loj heev los rau nej tej tsiaj txhu hauv tej tshav zaub tsis hais nees nees luav ntxhuav nyuj yaj thiab tshis huvsi. 4Tiamsis Yawmsaub yuav cais cov Yixayee tej tsiaj txhu thiab cov Iyi tej tsiaj txhu, mas cov Yixayee tej tsiaj txhu yuav tsis tuag ib tug li.’ ” 5Yawmsaub teem sijhawm cia hais tias, “Tagkis Yawmsaub yuav ua tej no rau hauv lub tebchaws.” 6Mas hnub tom qab Yawmsaub txawm ua ntag. Cov Iyi tej tsiaj txhu tuag tag nrho huvsi, tiamsis cov Yixayee tej tsiaj txhu tsis tuag ib tug li. 7Falau thiaj txib neeg mus saib ua ciav cov Yixayee tej tsiaj txhu tsis tuag ib tug li. Tiamsis Falau lub siab tseem tawv heev, tsis kam tso cov Yixayee mus.

Mob rwj

8Yawmsaub hais rau Mauxe thiab Aloo tias, “Cia li tsuab ob peb taus tes tshauv hauv qhov cub los, cia Mauxe muab w rau saum nruab ntug tab meeg Falau. 9Cov tshauv ntawd yuav txia ua hmoov av ya mus thoob plaws Iyi tebchaws, ua rau neeg thiab tsiaj txhu mob rwj ua kiav txhab thoob plaws Iyi tebchaws.” 10Ob tug thiaj tsuab tshauv hauv qhov cub mus sawv ntawm Falau xubntiag. Mauxe txawm muab cov tshauv ntawd w rau saum nruab ntug, mas cov tshauv ntawd ua rau neeg thiab tsiaj txhu mob rwj ua kiav txhab. 11Cov uas txawj ua yees siv kuj nyob tsis taus ntawm Mauxe xubntiag vim yog tim tej rwj, rau qhov lawv thiab cov Iyi sawvdaws mob rwj. 12Tiamsis Yawmsaub ua rau Falau lub siab tawv, tsis mloog ob tug hais, ib yam li Yawmsaub hais cia rau Mauxe lawd.

Los lawg

13Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Cia li sawv ntxov mus cuag Falau thiab hais rau nws tias, ‘Yawmsaub uas yog cov Henplais tus Vajtswv hais li no tias, Cia li tso kuv haiv neeg mus kom lawv thiaj tau mus pe hawm kuv. 14Mas zaum no kuv yuav tso kuv tej xwm txheej phem huvsi los raug koj thiab koj cov tub teg tub taws thiab koj cov pejxeem, xwv koj thiaj paub tias thoob plaws lub ntiajteb tsis muaj ib tug twg yuav zoo cuag li kuv. 15Yog kuv tsa kiag tes ua rau koj thiab koj cov pejxeem raug mob kis thiaj ua rau nej ploj ntais hauv lub ntiajteb, los kuv yeej ua tau. 16Tiamsis qhov uas kuv tseem tseg koj txojsia cia kuj yog kuv yuav ua kuv lub hwjchim tshwm rau koj pom xwv thiaj tshaj tawm kuv lub npe mus thoob ntiajteb. 17Koj tseem tsab ua loj tawm tsam kuv haiv neeg thiab tsis kam tso lawv mus. 18Saib nawj, tagkis lub sijhawm no kuv yuav tso lawg los hlob heev kawg. Txij thaum rhawv Iyi tebchaws los txog niaj hnub nimno tsis tau muaj dua ib zaug uas lawg hlob li no. 19Vim li no cia li hais kom coj koj tej nyuj thiab txhua yam uas koj muaj tom tej tshav zaub mus rau hauv tej chaw nraim, rau qhov lawg yuav los ntaus txhua tus neeg thiab txhua tus tsiaj txhu uas tseem nyob tom tshav zaub es tsis los rau hauv tej chaw nraim kom tuag tag huvsi.’ ”
20Falau cov tub teg tub taws uas ntshai Yawmsaub tej lus thiaj li kom lawv tej qhev thiab lawv tej tsiaj txhu maj los nraim hauv tsev. 21Tiamsis cov uas tsis quav ntsej Yawmsaub tej lus tseem tso lawv tej qhev thiab lawv tej tsiaj txhu nyob hauv tshav zaub.
22Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Cia li tsa tes rau saum ntuj, kom lawg thiaj li poob los thoob plaws Iyi tebchaws ntaus tej neeg thiab tsiaj txhu thiab ntaus tej txhiam liaj txhiam xwm hauv tej teb thoob plaws Iyi tebchaws.” 23Mauxe txawm tsa kiag nws tus pas nrig rau saum ntuj. Ces Yawmsaub txawm ua rau xob nroo nrov ntwg thiab los lawg, thiab nplaim taws liab pes vog los rau hauv av. Yawmsaub tso lawg los rau hauv Iyi tebchaws. 24Muaj lawg thiab nplaim taws laim pes lias hauv cov lawg ntawd tsis tu li. Los lawg hlob heev thoob plaws Iyi tebchaws, txij thaum muaj lub tebchaws los tsis txeev muaj hlob li ntawd ib zaug li. 25Lawg ntaus txhua yam uas nyob hauv tej tshav zaub thoob plaws Iyi tebchaws, tsis hais neeg thiab tsiaj txhu piam tag. Lawg ntaus tej zaub huvsi ntsoog tag thiab ntaus tej xyoob ntoo lov tag huvsi. 26Tsuas yog tshuav hauv Kausee uas cov Yixayee nyob thiaj tsis los lawg xwb.
27Falau thiaj hu Mauxe thiab Aloo tuaj thiab hais rau ob tug tias, “Zaum no kuv ua txhaum lawm tiag. Yawmsaub yeej ua raug lawm, kuv thiab kuv cov neeg ua txhaum. 28Thov koj thov Yawmsaub lauj! Kuv dhuav xob nroo thiab cov lawg no hwv lawm. Kuv yuav tso nej mus, tsis txog nej nyob no lawm.” 29Mauxe hais rau nws tias, “Thaum kuv tawm hauv lub nroog no lawm kuv yuav tsa tes thov Yawmsaub. Mas xob yuav ntsiag lawg yuav tu, kom koj thiaj paub tias lub ntiajteb yog Yawmsaub li. 30Tiamsis kuv paub tias koj thiab koj cov tub teg tub taws tseem tsis ntshai Vajtswv Yawmsaub li thiab.”
31Maj thiab qeb raug lawg puam tsuaj tag, rau qhov qeb tabtom txhawv thiab maj tabtom tawg paj. 32Tiamsis mog thiab txhuv daj tsis raug puam tsuaj rau qhov tseem tsis tau tuaj kaus.
33Mauxe txawm tawm ntawm Falau hauv lub nroog mus, nws kuj tsa kiag tes thov Yawmsaub. Xob txawm ntsiag, lawg thiab nag txawm tu tsis los rau hauv lub tebchaws lawm. 34Tiamsis thaum Falau pom tias nag thiab lawg tsis los xob tsis nroo lawm, nws thiab nws cov tub teg tub taws rov ua txhaum dua thiab ua lub siab tawv. 35Falau lub siab tawv tsis kam tso cov Yixayee mus ib yam li Yawmsaub hais cia rau Mauxe lawd.