6

Cov ntseeg sws ua plaub

1Thaus mej cov ib leeg muaj plaub rua ib leeg, nwg tseed muaj plhus coj moog rua cov kws tsw ntseeg tu, tsw muab rua Vaajtswv cov xuv dawb tu lov? 2Mej tsw paub lov? Vaajtswv cov xuv dawb yuav txav txem rua lub nplajteb. Yog mej tub yuav txav txem rua lub nplajteb mej tsw muaj peevxwm tu tej nyuas plaub miv miv nuav lov? 3Mej tsw paub tas peb yuav txav txem rua cov tubkhai ntuj nua lov? Yog le ntawd peb yimfuab yuav txav txem rua tej plaub kws muaj huv lub neej nuav. 4Yog muaj plaub huv mej lub neej nuav mej yuav tsaa cov kws pawg ntseeg tsw quav ntsej tu lov? 5Kuv has le nuav sub mej txhad le txaaj muag. Huv mej cov tsw muaj ib tug muaj tswvyim kws yuav txawj tu plaub rua cov kwvtij lov? 6Tassws kwvtij tseed nrug kwvtij ua plaub hab coj moog rua cov kws tsw ntseeg tu.
7Qhov kws mej sws ua plaub kuj yog mej poob lub neej ntseeg lawm. Ua caag mej tsw ca luas ua phem rua mej zoo dua? Ua caag mej tsw ca luas ntxo mej zoo dua? 8Tassws mej ho tsua ua phem hab ntxo luas, txawm yog kwvtij los mej tseed ua. 9Mej tsw paub tas cov tuabneeg tsw ncaaj yuav tsw muaj feem tau Vaajtswv lub tebchaws lov? Tsw xob xaav yuam kev. Cov kws ua nkauj ua nraug, pe txoov daab, deev luas quaspuj quasyawg, cov txwvneej muag cev, cov txwvneej deev txwvneej, 10ua tub saab, ntshaw luas tug, quav cawv, thuaj luas, txeeb luas tug tsw muaj feem tau Vaajtswv lub tebchaws hlo le. 11Mej cov muaj qee leej txeev zoo le nuav. Tassws mej tub raug ntxuav kuas huv lawm hab raug muab cais ua dawb huv hab raug suav tas ncaaj nceeg rua huv tug Tswv Yexu Kheto lub npe hab huv peb tug Vaajtswv tug Ntsuj Plig lawm.

Ua rua Vaajtswv tau koob meej

12“Kuv muaj cai ua txhua yaam,” tassws tsw yog txhua yaam yuav muaj qaabhau. “Kuv muaj cai ua txhua yaam,” tassws kuv tsw yeem nyob huv qaab txhua yaam tug fwjchim. 13“Tej zaub mov muaj ca rua lub plaab hab lub plaab kuj muaj ca rua tej zaub mov,” tassws Vaajtswv yuav ua rua ob yaam hov pluj taag. Lub cev tsw yog muaj lug ca ua nkauj nraug tassws muaj lug ca rua tug Tswv, hab tug Tswv muaj lug ca rua lub cev. 14Vaajtswv tsaa tug Tswv caj sawv rov lug, hab Vaajtswv yuav swv nwg tug fwjchim tsaa peb sawv. 15Mej tsw paub tas mej lub cev yog Kheto tej teg taw lov? Vem le nuav kuv yuav muab Kheto tej teg taw ua puj muag cev tej teg taw tau lov? Tsw xob ca muaj le ntawd hlo le. 16Mej tsw paub tas tug kws koom nrug puj muag cev kuj koom nrug nwg ua ib lub cev lawm lov? Tsua qhov muaj lug sau ca has tas, “Ob tug yuav koom ua ib lub cev.” 17Tassws tug kws koom nrug tug Tswv kuj nrug tug Tswv koom tuab tug ntsuj plig. 18Ca le tswv ntawm kev ua nkauj nraug. Lwm yaam kev txhum kws tuabneeg ua nyob saab nrau lub cev, tassws tug kws ua nkauj nraug kuj ua txhum rua nwg lub cev ntaag. 19Mej tsw paub tas mej lub cev yog Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv lub tuam tsev lov? Nwg yog tug kws nyob huv mej hab mej tau ntawm Vaajtswv lug. Mej tsw yog tug kws kaav mej lub cev, 20tsua qhov Vaajtswv them nqe yuav mej. Yog le nuav mej yuav tsum ca mej lub cev ua rua Vaajtswv tau koob meej.