6

Cov ntseeg sib ua plaub

1Thaum nej cov ib leeg muaj plaub rau ib leeg, nws tseem muaj plhus coj mus rau cov uas tsis ntseeg tu, tsis muab rau Vajtswv cov xov dawb tu lov? 2Nej tsis paub lov? Vajtswv cov xov dawb yuav txiav txim rau lub ntiajteb. Yog nej twb yuav txiav txim rau lub ntiajteb nej tsis muaj peevxwm tu tej nyuag plaub me me no lov? 3Nej tsis paub tias peb yuav txiav txim rau cov tubtxib saum ntuj no lov? Yog li ntawd peb yimhuab yuav txiav txim rau tej plaub uas muaj hauv lub neej no. 4Yog muaj plaub hauv nej lub neej no nej yuav tsa cov uas pawg ntseeg tsis quav ntsej tu lov? 5Kuv hais li no kom nej thiaj li txaj muag. Hauv nej cov tsis muaj ib tug muaj tswvyim uas yuav txawj tu plaub rau cov kwvtij lov? 6Tiamsis kwvtij tseem nrog kwvtij ua plaub thiab coj mus rau cov uas tsis ntseeg tu.
7Qhov uas nej sib ua plaub kuj yog nej poob lub neej ntseeg lawm. Ua cas nej tsis cia luag ua phem rau nej zoo dua? Ua cas nej tsis cia luag ntxo nej zoo dua? 8Tiamsis nej ho ua phem thiab ntxo luag, txawm yog kwvtij los nej tseem ua. 9Nej tsis paub tias cov neeg tsis ncaj yuav tsis muaj feem tau Vajtswv lub tebchaws lov? Tsis txhob xav yuam kev. Cov uas ua nkauj ua nraug, pe dab mlom, deev luag poj luag txiv, cov txivneej muag cev, cov txivneej deev txivneej, 10ua tub sab, ntshaw luag tug, quav cawv, thuam luag, txeeb luag tug tsis muaj feem tau Vajtswv lub tebchaws kiag li. 11Nej cov muaj qee leej txeev zoo li no. Tiamsis nej twb raug ntxuav kom huv lawm thiab raug muab cais ua dawb huv thiab raug suav tias ncaj ncees rau hauv tus Tswv Yexus Khetos lub npe thiab hauv peb tus Vajtswv tus Ntsuj Plig lawm.

Ua rau Vajtswv tau koob meej

12“Kuv muaj cai ua txhua yam,” tiamsis tsis yog txhua yam yuav muaj qabhau. “Kuv muaj cai ua txhua yam,” tiamsis kuv tsis yeem nyob hauv txhua yam lub qab hwjchim. 13“Tej zaub mov muaj cia rau lub plab thiab lub plab kuj muaj cia rau tej zaub mov,” tiamsis Vajtswv yuav ua rau ob yam ntawd ploj tag. Lub cev tsis yog muaj los cia ua nkauj nraug tiamsis muaj los cia rau tus Tswv, thiab tus Tswv muaj los cia rau lub cev. 14Vajtswv tsa tus Tswv ciaj sawv rov los, thiab Vajtswv yuav siv nws lub hwjchim tsa peb sawv. 15Nej tsis paub tias nej lub cev yog Khetos tej tes taw lov? Vim li no kuv yuav muab Khetos tej tes taw ua poj muag cev tej tes taw tau lov? Tsis txhob cia muaj li ntawd kiag li. 16Nej tsis paub tias tus uas koom nrog poj muag cev kuj koom nrog nws ua ib lub cev lawm lov? Rau qhov muaj lus sau cia hais tias, “Ob tug yuav koom ua ib lub cev.” 17Tiamsis tus uas koom nrog tus Tswv kuj nrog tus Tswv koom tib tug ntsuj plig. 18Cia li khiav ntawm kev ua nkauj nraug. Lwm yam kev txhaum uas neeg ua nyob sab nraum lub cev, tiamsis tus uas ua nkauj nraug kuj ua txhaum rau nws lub cev ntag. 19Nej tsis paub tias nej lub cev yog Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv lub tuam tsev lov? Nws yog tus uas nyob hauv nej thiab nej tau ntawm Vajtswv los. Nej tsis yog tus uas kav nej lub cev, 20rau qhov Vajtswv them nqe yuav nej. Yog li no nej yuav tsum cia nej lub cev ua rau Vajtswv tau koob meej.